ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7492
Title: Конкурентна стратегія ПрАТ «Бель Шостка Україна» на споживчому ринку сирів: дипломна робота магістра
Authors: Бовкун, Г. О.
Keywords: маркетингові стратугії;ринок сирів;макросередовище;мікросередовище;модель поведінки споживача
Issue Date: 2019
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: Актуальність дослідження полягає в тому, що впровадження конкурентної стратегії виробництва забезпечує підприємствам економічне зростання та фінансову стабільність, а, отже і конкурентоспроможність як продукції, так і підприємства в цілому, тоді як вузькоспеціалізовані підприємства зазнають вагомих збитків, сконцентрувавшись на одному виді продукції чи виробництві. Однак, зважаючи на багатогранність і складність даної проблеми, постає потреба у поглибленому її вивченні, обґрунтуванні можливих напрямів реалізації, висвітленні стратегічного змісту в розвитку підприємства. Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методологічних положень, а також науково-практичних рекомендацій процесу формування та реалізації маркетингової конкурентної стратегії виробництва на споживчому ринку сиру. Для досягнення визначеної мети були поставлені та вирішені наступні завдання: - систематизація теоретичних підходів до вивчення сутності формування конкурентної стратегії підприємства; - аналіз макросередовища споживчого ринку сиру; - проведення аналізу мікросередовища та визначення стратегічних альтернатив його розвитку; - розробка моделі поведінки споживача ринку сиру; - стратегічне обгрунтуання діяльності підприємства на ринку сиру; - розробка та обґрунтування моделі формування конкурентної стратегії підприємства на споживчому ринку сиру; - оцінка економічної ефективності реалізації конкурентної стратегії підприємства. Об'єктом дослідження дослідження є процес розвитку маркетингової діяльності ПрАТ «Бель Шостка Україна» на споживчому ринку сиру. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних прийомів, які забезпечують формування та реалізацію конкурентної стратегії на ринку сиру. Методи дослідження. Поставлені в дипломній роботі завдання вирішувалися за допомогою таких методів: економічного аналізу та порівняння; статистично-економічні; анкетного опитування; табличного і графічного методів, методи стратегічного аналізу, методи оцінки інвестиційних проектів, методи оцінки ризиків інвестиційного проекту. Основними джерелами інформації для аналізу й узагальнень були чинні законодавчі та нормативно-правові акти, офіційні матеріали Міністерства товарної політики України, Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Запорізькій області, дані підприємства та особисто проведеного анкетування. При написанні дипломної роботи використовувались наступні методи: метод групувань, метод розрахунку коефіціентів, економічний метод, статистичний метод, метод портфельного аналізу, такий як Shell/DPM, розрахунок карти стратегічних груп, аналіз за матрицею Ансоффа, анкетування, метод ADL, метод SPACE-аналізу, модель Монте-Карло і метод аналізу ієрархії.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7492
Appears in Collections:Кваліфікаційні випускні роботи бакалаврів і магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бовкун.pdf469,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.