ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3155
Title: Соціогуманітарна складова у формуванні ціннісного ставлення майбутнього вчителя до природи у вітчизняній педагогіці (друга половина XX століття): автореферат диc. ... канд. пед. наук : 13.00.01
Authors: Тараненко, Галина Григорівна
Тараненко, Галина Григорьевна
Taranenko, Halyna
Keywords: педагогіка
вчитель
планетарний світогляд
людство
цінності
освіта
Issue Date: 2010
Publisher: Кримський гуманітарний університет
Abstract: Загальновизнаною соціальною проблемою й умовою подальшого розвитку цивілізації є формування сучасного ціннісного ставлення людини до природи, що інтерпретується більшістю вчених як планетарний (коеволюційний) світоглядний проект культурно-історичного розвитку людства. Зазначене вимагає не лише орієнтації людських зусиль на розв’язання глобальних проблем, а й на осмислення постматеріальних ціннісних орієнтирів, людського світогляду щодо гармонізації відносин із навколишнім середовищем. Споживацький тип відношення до природи ставить виклик теорії та практиці освіти, зокрема всім її компонентам: цільовому, змістовому, технологічному та вимагає від представників більшості наук – насамперед, філософії, педагогіки, соціології та інших складових гуманістики – інтенсифікувати зусилля щодо орієнтації досліджень на практичний результат корекції ціннісних засад взаємодії людини і природи. Зазначене знаходить відображення у державних документах, зокрема, у „Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір”, де зазначається необхідність приведення змісту соціально-гуманітарної підготовки педагогічних працівників до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері та в Державній національній програмі „Освіта” („Україна ХХІ століття”), яка акцентує увагу на пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3155
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат дисертації.PDF515,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.