ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1924
Title: Наукові основи створення механізованих технологічних комплексів для виробничих систем розсадництва плодових культур: автореф. дис. ... д. т. наук : 05.05.11
Other Titles: Scientific Fundamentals of Mechanized Technological Complexes Working out for Nursery Garden Crop Production Systems of Fruit Crops
Authors: Караєв, Олександр Гнатович
Караев, Александр Игнатьевич
Karaiev, Oleksandr
Keywords: розсадник плодових культур
садивний матеріал
саджанці
метод вибору машини
Issue Date: 2017
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-льністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробницт-ва. – Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2017. Дослідження дисертаційної роботи спрямовані на розв’язання науково-прикладної проблеми, яка полягає у відсутності наукового забезпечення щодо ство-рення в розсадниках оптимальних механізованих технологічних комплексів стабіль-ного виробництва сертифікованого садивного матеріалу. Дана проблема має вирі-шуватися при проектуванні нових розсадників і реінжинірингу діючих процесів. Для чого необхідно мати: методики оцінювання проектних рішень за показниками оща-дного витрачання і раціонального використання ресурсів; методи вибору машин; методи контролю за станом рослин під час їх вирощування і застосування коригува-льних дій; методики підготовки технічних можливостей розсадників до державної атестації. Правомірність даного положення підтверджена результатами теоретичних і експериментальних досліджень механізованого технологічного комплексу вирощу-вання саджанців за енергетичними, агротехнічними, економічними показниками ро-боти засобів механізації і методів контролю за станом рослин, застосованих у відповідності з розробленими практичними рекомендаціями щодо вибору машин, визна-чення схем контролю за рослинами і застосування коригувальних дій.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1924
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-karayeva-o.h..pdf2,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.