Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9873
Title: Особливості технологізації процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю
Other Titles: Technology features of the process for development of agricultural engineering students’ creative potential
Authors: Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатольевна
Titova, Olena
Keywords: творчий потенціал інженера;професійна освіта;стандарт вищої освіти;педагогічна технологія;майбутні агроінженери;інновації;engineer’s creative potential;engineering education;education technology;education standard;agricultural engineers;innovative
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Інноваційна педагогіка. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій;Вип. 19, т. 2 (С. 95-98)
Abstract: UK: Статтю присвячено дослідженню окремих особливостей технологізації процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх агроінженерів під час їх професійної підготовки в університеті як способу організації освітнього процесу, який гарантує отримання запланованих результатів навчання. Наведено аналіз освітнього стандарту підготовки бакалаврів з агроінженерії з метою визначення вимог до випускників аграрних вишів, що передбачають підготовку агроінженерів з розвинутим творчим потенціалом, здатних до вирішення типових та нестандартних завдань майбутнього агропромислового виробництва. Зазначається, що реалізація педагогічної технології на практиці відбувається планомірно і послідовно через розроблення педагогічного проекту, що включає відповідні запланованим результатам розвитку творчого потенціалу майбутніх агроінженерів форми, методи і засоби. Проаналізовано результати досліджень проблеми застосування педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх агроінженерів, сформульовано принципи технологізації процесу розвитку творчого потенціалу студентів агроінженерної спеціальності. Подано загальну структуру педагогічної технології, що включає концептуальну базу, змістову та процесуальну частини. Констатовано, що «технологічний процес» розвитку творчого потенціалу майбутніх агроінженерів має подаватися як чіткий алгоритм з характерним визначенням навчальних цілей через результати навчання, які можна продіагностувати, та наявністю систематичного зворотного зв’язку. Відзначається особливість сучасних педагогічних технологій синергетично поєднувати досягнення різних наук та педагогічної практики, що дозволяє узгодити традиційні поширені методи та новітні підходи. Подано основні критерії ефективності технологічно організованого процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю. EN: The article is devoted to the research of certain technology features of the process for development of agricultural engineering students’ creative potential during their professional training at university. That was considered as the way to organize an educational process, which guarantees achievement of the planned learning outcomes. The analysis of the educational standard for bachelors in agricultural engineering was given in order to determine the requirements for graduates of agricultural universities. The revealed requirements provided training of agricultural engineers with advanced creative potential, capable to solve typical and non-standard tasks of the future agro-industrial production. It was noted that the implementation of pedagogical technology in practice required systematic and consistent concept through the development of a pedagogical project, which includes the forms, methods and means appropriate to the planned results connected with highly developed future agricultural engineers’ creative potential. The results of researches on the problem of pedagogical technologies application in professional training of future agricultural engineers have been analyzed; the principles of technology introduction into the process of development of students’ creative potential have been formulated. A general structure of pedagogical technology was presented. It included conceptual base, content and procedural parts. It has been claimed that the ‘technological process’ for development of agricultural engineering students’ creative potential should be presented as a clear algorithm with characteristic definition of educational goals through the learning outcomes that can be diagnosed. Systematic feedback should be realized as well. Modern pedagogical technologies were considered as synergistic combination of the achievements from different sciences and pedagogical practices. That allowed to harmonize traditional widespread methods and new approaches. The basic criteria of efficiency of technologically organized process for development of future agricultural engineers’ creative potential were chosen.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9873
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9 Особливості технологізації.pdf384.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.