ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9825
Title: Концепція системного розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів аграрного профілю
Other Titles: Concept of systemic development of future agricultural engineers’ creative potential
Authors: Тітова, Олена Анатоліївна
Титова, Елена Анатольевна
Titova, Olena
Keywords: професійна підготовка агроінженерів
творчий потенціал інженера
інноваційна діяльність
технічна творчість
педагогічна система
professional training of agricultural engineers
creative potential of an engineer
innovative activity
technical creativity
pedagogical system
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.;Вип 61, т. 1 (С. 125-129)
Abstract: UK: Підготовка затребуваного інженера для аграрної промисловості нині передбачає наявність у випускників університетів високо розвинутого творчого потенціалу, що дає можливість їм ефективно здійснювати свої професійні обов’язки, націлені на інноваційне вирішення різного роду виробничих задач. Аналіз результатів сучасних наукових пошуків з означеної проблеми дає підстави стверджувати, що існує необхідність системного цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу агроінженера, теоретичні і методичні основи якого не були предметом спеціальних досліджень. Донині не було окреслено підходи до розвитку творчого потенціалу бакалаврів з агроінженерії, умови, що уможливлюють цілеспрямований творчий розвиток інженерів, а також не характеризувався певним чином відповідний інструментарій. Через те наявні освітньо-професійні програми демонструють брак дисциплін, що націлені на розвиток у майбутніх інженерів технічної творчості. Дослідження проблеми системного розвитку творчого потенціалу агроінжерерів було спрямовано на розроблення відповідної концепції, що передбачало визначення методологічних підходів, принципів, педагогічних умов для ефективного розвитку творчого потенціалу студентів агроінженерних спеціальностей, а також змісту, форм, методів і засобів навчання, що утворюють педагогічну систему. Методологічну основу складають системний, синергетичний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, діяльнісний, культурологічний, аксіологічний, алгоритмічний та інформаційний підходи, які враховують професійні особливості агроінженера. Узагальнення означених засад дозволило розробити концептуальну модель, що відображає особливості організації системно послідовної підготовки студентів до інноваційної інженерної діяльності. Подальші дослідження передбачають методичне забезпечення концептуальних напрямів цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу інженерів (міждисциплінарний та проблемно-орієнтований характер навчання; сучасні інноваційні педагогічні технології з центруванням на особистості студента). EN: The training of the demanded engineers for the agrarian industry now means providing highly developed creative potential among university graduates. This will enable the graduates to perform effectively their professional duties aimed at innovative solutions to various production tasks. The analysis of modern researches of this problem gives grounds to assert that there is a need for systemic purposeful development of agricultural engineers’ creative potential. The fact is that the theoretical and methodological foundations of the process have not been the subject of special investigations. For now, the approaches to developing the creative potential of agroengineering bachelors have not been outlined. The conditions that enable the purposeful creative development of engineers were not definitely characterized as well as the corresponding methods and tools. According to the educational and professional programs, which are used at Ukrainian agrarian universities, there is a lack of disciplines aimed at the fostering creativity among agricultural engineers. The study of the system development of the creative potential was focused on developing an appropriate concept that included the definition of methodological approaches, principles, pedagogical conditions for the effective development of the students’ creative potential. The content, forms, methods and means of teaching that form the pedagogical system were under consideration as well. The methodological basis included systematic, synergetic, person-oriented, competence, activity, cultural, axiological and informational approaches that took into account the professional features of agricultural engineering. The generalization of the above-mentioned ambiguities allowed us to develop a conceptual model that reflected the organization peculiarities of systematically consistent training of students for innovative engineering activities. Further research might involve methodological provision for conceptual directions of purposeful development of engineers’ creative potential (interdisciplinary and problem-oriented character of teaching, modern innovative pedagogical technologies with the focus on the student's personality, etc.).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9825
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 Концепція системного.pdf641,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.