ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9572
Title: Використання біологічної оливи для сільськогосподарської техніки
Other Titles: Use of biological oils for agricultural machinery
Использование биологических масел для сельскохозяйственной техники
Authors: Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Zhuravel, Dmytro
Мілько, Дмитро Олександрович
Милько, Дмитрий Александрович
Milko, Dmytro
Бондар, Андрій Миколайович
Бондар, Андрей Николаевич
Bondar, Andrii
Keywords: сільськогосподарська техніка
надійність функціональних систем
триботехнічні властивості
металоплакувальні добавки
біологічні рідини
змащувальні матеріали
вузли й агрегати
agricultural technology
the reliability of functional systems
tribotechnical properties
metalplating additives
biological fluids
lubricants
units and aggregates
сельскохозяйственная техника
надежность функциональных систем
триботехнические свойства
металлоплакирующие добавки
биологические жидкости
смазочные материалы
узлы и агрегаты
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Механізація та електрифікація сільського господарства: загальнодержавний збірник;Вип. № 10 (109) (С. 125-131)
Abstract: UK: Покращення триботехнічних властивостей біологічної оливи для забезпечення надійної роботи вузлів і агрегатів функціональних систем мобільної сільськогосподарської техніки. Використано методи оцінки триботехнічних властивостей змащувальних матеріалів біологічного походження. Розглянуто методологію покращення триботехнічних властивостей оливи біологічного походження для мобільної сільськогосподарської техніки. У результаті проведених досліджень встановлено, що кращу стійкість до зношування мають матеріали, які працюють у середовищі біологічних змащувальних матеріалів, крім того, знос у середовищі біологічних олій практично не залежить від навантаження трибосистеми. Однак біологічна олива схильна до негативних процесів, які призводять до полімеризації й окислення. Для покращення триботехнічних властивостей біологічної оливи необхідно вводити в неї спеціальні добавки і присадки, які дозволять нівелювати вказані процеси. Висновки: 1. Встановлено, що використання сумішевої оливи є перспективним. Широке застосування рослинної оливи у виробництві змащувальних матеріалів дозволить вирішити деякі складні екологічні проблеми. 2. Хіммотологічні й триботехнічні властивості біологічної оливи кращі, ніж у мінеральної, але вона поступається за стійкістю до окислення, тому для покращення основних показників доцільно вводити до її складу необхідні багатофункціональні добавки і присадки. Однак добавки до біологічної оливи мають структурні складові різного походження, вони несистематизовані й не мають наукового обґрунтування для забезпечення зносостійкості поверхневих шарів пар тертя вузлів і агрегатів мобільної техніки. 3. У результаті проведених досліджень встановлено, що знос зразків для пари тертя «золотник – корпус гідророзподільника» зменшився в середовищах: ріпакової оливи на 62,5%, а з 1,0% добавкою МКФ-18 на 75%; соняшникової оливи на 62,5%, а з 1,0% добавкою МКФ-18 на 80%. EN: Improvement of tribotechnical properties of organic oil to ensure the reliable operation of nodes and units of functional systems of mobile agricultural machinery. The methods of estimation of tribotechnical properties of lubricants of biological origin were used. The methodology of improvement of tribotechnical properties of biological oil for mobile agricultural machinery is considered. As a result of the conducted researches it is established that materials that work in the environment of biological lubricants have the best resistance to wear, in addition, the wear in the environment of biological oils is practically independent of the tribosystem load. However, organic oil is prone to negative processes that lead to polymerization and oxidation. To improve the tribotechnical properties of organic oil, it is necessary to introduce special additives and additives in it, which will allow to level these processes. Conclusions: 1. It is established that the use of blended oil is promising. The widespread use of vegetable oil in the production of lubricants will solve some of the complex environmental problems. 2. The chemical and tribotechnical properties of organic oil are better than those of mineral oils, but they are inferior to the resistance to oxidation, so it is advisable to introduce multifunctional additives and additives to improve its basic characteristics. However, additives to organic oils have structural components of different origin, they are unsystematized and have no scientific justification to ensure the wear resistance of the surface layers of friction pairs of nodes and aggregates of mobile machinery. 3. As a result of the researches it was established that the wear of the samples for friction steam “spool – the valve body” decreased in the environments: rapeseed oil by 62.5%, and with 1.0% by the addition of ICF-18 by 75%; of sunflower oil by 62.5%, and with 1.0% by the addition of MKF- 18 by 80%. RU: Улучшение триботехнических свойств биологических масел для обеспечения надежной работы узлов и агрегатов функциональных систем мобильной сельскохозяйственной техники. Использованы методы оценки триботехнических свойств смазочных материалов биологического происхождения. Рассмотрена методология улучшения триботехнических свойств масла биологического происхождения для мобильной сельскохозяйственной техники. В результате проведенных исследований установлено, что лучшую износостойкость имеют материалы, которые работают в среде биологических смазочных материалов, кроме того, износ в среде биологических масел практически не зависит от нагрузки трибосистемы. Однако биологические масла подвержены негативным процессам, которые приводят к полимеризации и окислению. Для улучшения триботехнических свойств биологических масел необходимо вводить в них специальные добавки и присадки, которые позволят нивелировать указанные процессы. Выводы: 1. Установлено, что использование смеси масел является перспективным. Широкое применение растительных масел в производстве смазочных материалов позволит решить некоторые сложные экологические проблемы. 2. Химмотологические и триботехнические свойства биологических масел лучше, чем у минеральных, но они уступают по стойкости к окислению, поэтому для улучшения основных показателей целесообразно вводить в их состав необходимые функциональные добавки и присадки. Однако добавки к биологическим маслам имеют структурные составляющие различного происхождения, они несистематизированы и не имеют научного обоснования для обеспечения износостойкости поверхностных слоев пар трения узлов и агрегатов мобильной техники. 3. В результате проведенных исследований установлено, что износ образцов для пары трения «золотник – корпус гидрораспределителя» уменьшился в средах: рапсового масла на 62,5%, а с 1,0% добавкой МКФ-18 на 75%; подсолнечного масла на 62,5%, а с 1,0% добавкой МКФ-18 на 80%.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9572
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мех. та ел. с. г. Вип.10 (109) Журавель Д.П..pdf652,77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.