ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7322
Title: Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
Other Titles: Influence of pastoral digressiya on soil algae of steppe reserve biogeocenosis
Влияние пасторальной дигрессии на почвенные водоросли заповедных степных биогеоценозов
Authors: Щербина, Валентина Вікторівна
Щербина, Валентина Викторовна
Shcherbyna, Valentyna
Мальцева, І. А.
Keywords: грунтові водорості
альгоугруповання
домінантний комплекс
чисельність
біомаса
степовий біогеоценоз
пасовища
пасторальна дигресія
почвенные водоросли
альгогруппировки
доминантный комплекс
жизненная форма
численность
биомасса
степной биогеоценоз
пастбища
пасторальная дигрессия
soil algae
algogroups
dominant complex
life form
quantity
biomass
pasture
pastoral digressiya
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Ґрунтознавство: науковий журнал;Вип. 14, № 1-2 (С. 29-39)
Abstract: UK: В статті проаналізовано особливості складу угруповань грунтових водоростей стєпої біогеоценозу заповідних територій Біосферного заповідника «Асканія-Нова». я використовується для випасу диких копитних. Виявлено, що в умовах пасторальної дигр& альгоугрупованні порівняно із степами абсолютного заповідання, змінюється кількість вт співвідношення основних відділів, склад домінантного комплексу і спектр життєвих фаз водоростей. Також зменшуються показники чисельності та біомаси водоростей. За дворічний період дослідження чисельність (біомаса) водоростей в цілинному біогеоценозі змінювала діапазоні 55,53-125,57 тис. клітин на 1 г абсолютно сухого ґрунту (0,12-0,20 мг/г), г пасовищі відповідно - від 23,37 до 80.83 тис. клітин на 1 г абсолютно сухого ґрунту (00.11 мг/г). Зміни у структурі фітоценозу (зменшення проективного покриття і висоту трав’яного покриву), відсутність шару мертвих рослинних залишків на поверхні ґр) створює сприятливі умови для розвитку нитчастих ксерофітних видів водоростей Р-форь поверхневому (0-5 см) шарі грунту. Найбільше видове багатство водоростей відмічено в бі зволожені весняний та осінній сезони року. Влітку в угрупованні панують ксерофіти синьозелені водорості, повністю зникають Eustigmatophyta та Xanthophyta. RU: В статье проанализированы особенности состава группировок почвенных водорослей степного биогеоценоза заповедных территорий Биосферного заповедника «Аскания-Нова" который используется для выпаса диких копытных. Обнаружено, что в условиях пасторальной дигрессии в альгогруппировке при сравнении с целинным, изменяется количество видов, соотношение основных отделов, состав доминантного комплекса и спектр жизненных фаз водорослей. Также уменьшаются показатели численности и биомассы водорослей, двухлетний период исследования численность (биомасса) водорослей в поверхностном пятисантиметровом слое почвы на территории целинного биогеоценоза изменялся в диапазоне 55,53-125,57 тыс. клеток на 1 г абсолютно сухой почвы (0,12-0.20 мг/г), г пастбище - соответственно от 23,37 до 80,83 тыс. клеток на 1 г абсолютно сухой почвы (0 0,11 мг/г). Изменения в структуре фитоценоза (уменьшение проективного покрытия и высота травяного покрова), отсутствие слоя мертвого растительного опада на поверхности почвы создает благоприятные условия для развития нитчатых ксерофитных видов водорослей P-формы в поверхностном (0-5 см) слое почвы. Наибольшее видовое богатство водорости отмечается в более увлажненные весенний и осенний сезоны года. Летом в группировках господствуют ксерофитные синезеленые водоросли, полностью исчезают Eustigmatophyta и Xanthophyta.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7322
Appears in Collections:кафедра Геоекологіїї та землеустрію

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Науковий журнал грунтознавство.pdf9,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.