Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6136
Название: Організаційно-економічний механізм зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. економ. наук: 08.00.04
Другие названия: Organizationally-economic mechanism of increasing competitive sustainability of agricultural enterprises
Авторы: Судомир, М. Р.
Ключевые слова: конкуренція
конкурентоздатність
конкурентоспроможність
стійкість
спроможність
суперництво
розвиток
організація
екологія
ринок
система
competition
competitiveness
competitive abilities
competitive sustainability
sustainability
abilities
rivalry
development
growth
economics
ecology
system
Дата публикации: 2017
Краткий осмотр (реферат): UK: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (05 – Соціальні та поведінкові науки). – Національний університет біоресурсів і природокористування України. Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2017 Узагальнення наукових підходів щодо розкриття сутності основних економічних категорій згідно теми дослідження і зокрема «конкурентоспроможність», «конкурентостійкість» та «організаційно-економічний механізм» дозволило виявити неоднозначність їх трактування в економічній літературі. Це не сприяє чіткому визначенню цільової спрямованості механізмів забезпечення конкурентостійкості підприємств у їх стратегічному розвитку. В нашому розумінні сутності названих понять, на відміну від існуючих трактувань, більш повно розкривається їх зміст та цільова спрямованість, який покладено в основу обґрунтування концептуальних засад формування ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентостійкості підприємств в їх розвитку з урахуванням їх життєвого циклу та обраних моделей організації. Конкурентоспроможність підприємств нами розглядається як здатність його керівного центру реалізовувати сформований потенціал з найвищою результативністю при взаємодії з суб’єктами зовнішнього конкурентного середовища, спрямованого на досягнення головної цілі, є категорією визнання, що характеризує суспільну цінність. «Конкурентостійкість» – це системна готовність і здатність підприємств та менеджменту реалізувати сформований потенціал конкурентоздатності та спроможності в просторовому та часовому вимірі утримувати свою нішу на ринку товарів та послуг в стратегічних зонах господарювання, забезпечуючи ефективне функціонування підприємства в ринковому конкурентному середовищі. В основу розкриття сутності «організаційно-економічний механізм» покладено системний підхід, де «організаційно-економічний механізм» розглядається як системна цілісність, яка охоплює підсистеми: забезпечуючого, функціонального та цільового спрямування; методи, важелі, інструменти; організаційно-економічні процеси, які в своїй сукупності спрямовані на досягнення цілей підприємств. Запропоновані методики оцінки складових конкурентостійкості підприємств, а саме: ресурсного, економічного, соціального, екологічного, управлінського, організаційного потенціалу та ділової репутації. Для отримання інформації щодо оцінки сформованого потенціалу (технічного, технологічного, біологічного, кадрового, організаційного, екологічного, соціального, економічного, управлінського ) та рівня розвитку сільськогосподарських підприємств проведені емпіричні дослідження на рівні регіону та безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах, що дозволить більш обґрунтовано приймати певні управлінські рішення. Встановлено, що в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області спостерігається різний рівень рентабельності, коефіцієнт варіації якого коливається від 17,2 у Гусятинському районі до 78,9 у Бучацькому районі, в тому числі по продукції рослинництва: від 17,8 у Гусятинському районі до 103,1 у Бучацькому районі; по продукції тваринництва від (-18,8) у Шумському районі до 45 у Тернопільському районі. Відповідно в даних районах і різні фінансові можливості. У процесі дослідження встановлена залежність між розмірами землекористування, капіталозабезпеченістю, трудовими ресурсами та результативними показниками. За даними експертної оцінки встановлено, що лише у 8% сільськогосподарських підприємств працівники апарату управління орієнтуються на зміни, викликані факторами зовнішнього середовища. На основі розроблених моделей визначено рівень використання потенційних можливостей сільськогосподарських підприємств Тернопільської області, де встановлено, що в 1 та 2 групі господарств їх потенційні можливості нижче одиниці. Відповідно, у третій групі господарств система менеджменту готова працювати в умовах ринкового середовища, де рівень коефіцієнта конкурентоздатності вище одиниці, а саме: по рівню рентабельності (-1,41); по чистому доходу (виручці від реалізації) на 100 га сільськогосподарських угідь на 1,12. Оцінку конкурентоспроможності проведено за допомогою конкурентної карти ринку за часткою ринку та темпами приросту ринкової частки. В цілому по ринку продукції сільського господарства лідером на ринку виступає Тзов «Бережани Агро», ПОП «Урманське» та СГТзОВ «Вербів» з ринковими частками: 41,9%; 15,05%; 18% та темпом приросту: 8,69%; 0,7%; (-2,68%). До підприємств із сильною конкурентною позицією ввійшли: ТзОВ «Крона»; ПАП «Авангард» та ФГ «Фльонц» з ринковими частками: 6,99%; 5,33%; 9,64% та темпами приросту: 0,71%; (-0,05%); (-1,82%). Аутсайдерами ринку виявились: ТзОВ «Жива земля Потутори» та ПП «АУСА Бережани» з ринковими частками: 0,92%; 0,32% та темпами приросту: (-0,37%); (-2,25%). На основі показників управлінського, соціального, ресурсного, маркетингового, екологічного, організаційного, економічного потенціалів та рівня ділової репутації досліджено рівень конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств, яка коливається від 0,52 коефіцієнта у ПАП «Велес» до 0,84 коефіцієнта у ТзОВ «Бережани Агро». Встановлено взаємозв’язок інтегрованого показника конкурентостійкості та результативних показників господарювання в сільськогосподарських підприємствах Бережанського району, де із збільшенням рівня інтегрованого коефіцієнта конкурентостійкості від I до III груп господарств збільшується чистий дохід (виручка від реалізації) на 100 га сільськогосподарських угідь, у 3,7 рази та прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь у 12,5 рази. Встановлено обернений зв'язок між рівнем організаційного потенціалу та результативними показниками, яке пов’язано переважанням у третій групі дотримання цінностей, які, в свою чергу, залежать насамперед у задоволенні потреб і очікуванні споживачів у високоякісних та екологічно чистих продуктах. Однак, випуск екологічно чистої продукції, призводить до зниження урожайності. Іншою причиною є незначне співвідношення в цінах між випуском звичайної та органічно чистої продукції. Відповідно, в даних підприємствах і доходи будуть нижчими. На основі проведених теоретичних і емпіричних досліджень обґрунтовані основні наукові підходи до удосконалення організаційно-економічного механізму зростання конкурентостійкості сільськогосподарських підприємств, які охоплюють концептуальні підходи до формування ефективного організаційно-економічного механізму зростання конкурентостійкості підприємств та розробки їх моделей. Основна увага зосереджена на конкурентоспроможному розвитку підприємств та на розробці механізму забезпечення їх динамічної конкурентостійкості. Базовою основою є формування передумов, а саме: – задовільняти: потреби в існуванні підприємства як базової основи забезпечення життєдіяльності організації (соціально-економічної системи); постійно зростаючі потреби життєдіяльного спрямування працівників та в збережені робочих місць; потреби працівників як суб’єктів діяльності в їх інтелектуальному розвитку. – така необхідність обумовлена потребою: у виконанні зобов’язань перед суб’єктами за інтересами як базової основи довгострокового функціонування підприємства, так і соціально-економічної системи; у формуванні засобів забезпечення життєдіяльності підприємства як організаційної соціально-економічної цілісності; у формуванні системи збалансованих можливостей забезпечення стратегічного конкурентоспроможного розвитку підприємства; на упереджувальній основі формувати систему можливостей, здатної забезпечувати в просторовому і часовому вимірах динамічно-стратегічну стійкість підприємств в їх розвитку як шляхом утримання існуючих стратегічних зон господарювання (СЗГ), так і передбачати нові СЗГ; на упереджувальній основі формувати механізми управління (включаючи і організаційно-економічний) конкурентоспроможним розвитком підприємств та їх адекватною конкурентною стійкістю; у забезпеченні збалансованого динамічного розвитку соціальних, екологічних, біологічних, економічних, інтелектуальних складових в їх органічній єдності як системної цілісності, тощо. Обґрунтовано і запропоновано системний підхід до формування факторів як складових в системі забезпечення конкурентостійкості підприємств на життєвих циклах їх розвитку, які адаптовані до їх специфіки та цільових установок, що сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості рішень у процесі їх використання на всіх стадіях логістичного ланцюгу життєвого циклу організації. Обґрунтовано наукові засади формування в системі складових організаційного механізму як системної цілісності, які згруповані в 12 блоків і покладені в основу обґрунтування технології досліджень та визначення темпів проведення системних змін. Для підвищення рівня обґрунтованості рішень запропоновано формування функціональних підсистем організаційно-економічного механізму, як системної цілісності, здійснювати на основних теоретичних положеннях, що систематизовані і згруповані в 7 блоків. У процесі аналітичного осмислення варіантного багатофакторного підходу до формування факторів забезпечення дієвого організаційно-економічного механізму зростання конкурентостійкості підприємств обґрунтована система створених передумов як базова основа забезпечення його ефективності. Для обґрунтування стратегічного зростання конкурентостійкості підприємств використані наукові засади, які охоплюють в системі: методику розробки конкурентної карти; методику формування конкурентоспроможного потенціалу; розширену систему наукових підходів (23 напрями); перелік умов; критеріальну базу (17 позицій); змістовності наповнення моделей розвитку організацій (21 складових), що є фундаментальною основою обґрунтування на перспективу стратегій поведінки підприємств як соціально-економічних систем. EN: The dissertation for obtaining the scientific degree of the Candidate of Economic Sciences (Ph.D.) in specialty 08.00.04 – “Economics and management of enterprises (after the types of economic activity)” (05 – Social and Behavioral Sciences). – National University of Life and Environmental sciences of Ukraine. Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, 2017. In generalization of the scientific approaches to the disclosure of the essence of basic economic categories in obedience to the theme of research and in particular the “competitive abilities”, “competitive sustainability”, and “organizationally-economic mechanism”, is educed ambiguousness of their interpretation in economic literature that does not promote clear determination of having a special purpose orientation of mechanisms of providing of steady competitiveness of enterprises in their strategic development. In our understanding of essence of the adopted concepts unlike existent interpretations their maintenance and having a special purpose orientation open up more fully, that is fixed in basis of ground of conceptual principles of forming of effective organizationally-economic mechanism of providing “competitive sustainability” enterprises in their development taking into account their life cycle and select models. The “Competitive abilities” of enterprises we consider as the ability of their governing center to realize with the highest productivity of formed potential in interaction with subjects of external competitive environment, directed on achievement of the main goal, is the category of recognition, that characterizes a public value. The “Competitive sustainability” – as the systematic readiness and ability of enterprises and management to realize the formed potential of competitiveness and ability in spatial and temporal dimension to contain the niche at the market of goods and services in the areas of strategic economic activity, providing the effective functioning of the enterprise in the market competitive environment. In the basis of disclosure of the essence “organizationally-economic mechanism” put the systems approach, where the “organizationally-economic mechanism” is considered as the system integrity, which includes subsystems: ensuring functional purpose and direction; methods, levers, instruments; organizational and economical processes, which in their totality aimed to the reaching the purposes of enterprises. The methodology for assessing the components of competitive sustainability of enterprise, namely: resources, economic, social, ecological, managerial, organizational potential and business reputation was proposed. For getting information about the evaluation of formed potential (technical, technological, biological, human, organizational ecological, social, economic, administrative) and the level of agricultural enterprises conducted empirical studies on the regional level and directly in agricultural enterprises, which will accept some more reasonable management decisions. In the agricultural enterprises of Ternopil region there is a different level of profitability, coefficient of variation which ranges from 17,2, in Husyatyn district to 78,9, in Buchach district including the crop production: from 17,8 in the district of Husyatyn to 103,1 in Buchach district; in animal husbandry from (-18,8) in Shumsk region to 45 in the Ternopil region has been established. Accordingly, in these districts are various financial opportunities. In research process found a relationship between the size of land, capital providing, human resources and results indicators. According to expert assessment, found that only in 8% of agricultural enterprises, workers of management system, oriented to the changes caused by environmental factors. Based on the developed models, the level of using potential possibilities of the agricultural enterprises of Ternopil region, where established that in 1 and 2 groups of farms, their potential ability was lower than one, in group 3 farm management system were ready to work in a market environment where the level of competitiveness was with coefficient above one: namely, the level of profitability (-1,41); for clean income (revenues from the sale) on 100 hectares of agricultural land on 1,12. was determined the level. The evaluation of competitiveness conducted through competitive map of market by market share and the growth rate of the market share. In general, at the market of agricultural products the leader is company LLC “Berezhany Agro”, PRC “Urmanske” and AG LLC “Verbiv” with market shares: 41,9%; 15.05% 18% and the growth rate: 8,69%; 0.7%; (-2,68%). To companies with a strong competitive position includes: LLC “Crona”; PC “Avangard” and FE “Flonts” with market shares: 6,99%; 5.33%; 9,64% and growth rate: 0,71%; (-0,05%); (-1,82%). Outsiders on the market were: LLC “Living Earth of Potutory” and PJSC “AUSA Berezhany” with market shares: 0,92%; 0,32% and growth rates: (-0,37%); (-2,25%). Based on indicators of managerial, social, resource, marketing, ecological, organizational, and economic potential and the level of business reputation, the level of competitive sustainability of agricultural enterprises, which ranges from 0,52 coefficient of PJSC “Veles” to 0,84 coefficient of LLC “Berezhany Agro” were investigated. The interrelation of integrated index of competitive sustainability and resultative indicators of activity in the agricultural enterprises of Berezhany district where increased levels of integrated coefficient of competitive sustainability from I to III groups of farms increases clean profit (revenues from sales) for 100 hectares of agricultural land and 3,7 times return on 100 hectares of farmland in 12,5 times were established. The inverse relationship between the level of organizational potential and effective indicators, which is associated the predominance in the third group of observance values, which in turn depend primarily on meeting the needs and expectations of consumers with high-quality and ecological clean products were established. However, the production of ecological clean products, leads to reduce of the yield. The second reason is a slight correlation between output prices in conventional and organic clean products. Accordingly, these companies will have lower profits. On the basis of theoretical and empirical research, the basic scientific approaches to improving organizational and economic mechanism increase competitiveness of agricultural enterprises, including: conceptual approaches to the formation of effective organizational and economic mechanism increasing the competitive sustainability of enterprises and their development models were grounded. The emphasis placed on the development of competitive sustainability and develop a mechanism to ensure their dynamic competitive sustainability. The basic foundation is the creation of preconditions, namely: – satisfy: need for a the enterprise as the basic foundations of the life support of organization (socio-economic system); life activity orientation of workers, increasingly needs of workers and saved jobs; needs of workers as stakeholders in their intellectual development. – such necessity is due to the need in fulfilling obligations to subjects of interest as the basic foundations of long-term functioning of the enterprise as a social and economic system; in formation the means of life support of the enterprise as organization of social and economic integrity; in formation the system of balanced opportunities of providing strategic and competitive development of the company; – at the critical basis to form a system in formation a system of balanced possibilities that can provide a spatial and temporal dimensions dynamically strategic stability of enterprises in their development both by keeping existing strategic economic zones (SEZ) and provide new SEZ; – at the critical basis to form on management mechanisms (including organizational and economic) development of competitive enterprises and their adequate stability competitive; in providing a balanced development of dynamic development of social, environmental, biological, economic, intellectual components in their organic unity as the integrity of the system, and so on. A systemic approach to the factors as components in the system to ensure competitiveness of enterprises in their development life cycles that are adapted to their specific and targets that will contribute to the validity of decisions in the course of their use at all stages of life cycle logistics chain organization were proved and proposed. A scientific principles of forming in the system of components of the as the organizational mechanism as systemic integrity which are grouped in 12 blocks and base on underlying technology research and determine the pace of systemic change was grounded. For increasing the level of validity decisions during the formation of functional subsystems organizational and economic mechanism as a systemic integrity to perform at the basic of theoretical concepts that are systematized and grouped into 7 blocks was proposed. In the process of analytical understanding of variant multivariate approach to the formation factors for ensuring an efficient organizational and economic mechanism of increasing of competitive sustainability, the reasonable system of created preconditions as the basic foundation to ensure its effectiveness was grounded. For the justification of strategic growth of competitive sustainability of enterprises, scientific principles that embrace in the system are used: methodology of developing of competition map; methodology of forming of competitive potential; extended system of scientific approaches (23 directions); list of terms; criterial base (17 positions); to the richness of content of filling of models of development of organizations (21 constituents) that are fundamental basis of ground on the prospect of strategies of behavior of enterprises as the socio-economic systems.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6136
Располагается в коллекциях:Дисертації, автореферати дисертацій

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
dysertacija-sudomyr-1.pdf3,43 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.