Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6135
Название: Управління витратами підприємств овочівництва: дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04
Другие названия: Cost management of vegetable growing enterprises
Авторы: Шутько, Т. І.
Ключевые слова: асортиментний портфель
бюджетування
витрати
економіко-математичне моделювання
ефективність виробництва
логістичний аутсорсинг
овочівництво
підприємство
система управління
assortment portfolio
budgeting
costs
economical and mathematical modeling
production efficiency
logistic outsourcing
vegetable growing
enterprise
management system
Дата публикации: 2018
Издательство: Мелітополь: ТДАТУ
Краткий осмотр (реферат): UK : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (051 – Економіка). – Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь, 2018. Досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування та управління витратами підприємств овочівництва. З урахуванням результатів етимологічного та термінологічного аналізу, а також досліджень нормативно-правових джерел у сфері теорії витрат, запропоновано трактувати «витрати» як частину затрат, понесених в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, що призводить до зменшення активів або збільшення зобов’язань та розраховується одночасно із визначенням доходу. Категорію «затрати» визначено як натурально-кількісне або грошове вираження витрачених ресурсів в процесі виробничої діяльності підприємства, що не зменшує капітал підприємства та не впливає на економічний прибуток. Широкий зміст поняття «витрати» потребує синтезу різних підходів до виявлення та обґрунтування чинників, які сприяють їх формуванню та підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Дані чинники доцільно поділити на зовнішні (державне регулювання; економіко-географічне розташування; політико-правове середовище; природно-кліматичні умови; рівень еластичності цін; диспаритет цін; система оподаткування; фінансово-кредитний механізм) та внутрішні (виробничі ресурси підприємства; впровадження інноваційних технологій; умови збуту продукції; рівень витрат; інформаційне забезпечення; кваліфікація працівників. Розроблено концептуальну модель управління витратами, яку адаптовано до особливостей функціонування підприємств овочівництва з виділенням трьох її елементів: інформаційно-аналітичний, організаційний та результативний. Аргументовано, що специфічні особливості формування витрат сільськогосподарських підприємств визначаються впливом біологічних законів, сезонністю виробництва, землею як засобом виробництва, специфікою використання технічних засобів праці, вивільненням коштів тільки після завершення кругообігу та значною питомою вагою внутрішнього обороту продукції. Зазначені особливості впливають на калькулювання витрат підприємств овочівництва, їх структуру, методи оперативного контролю та аналізу. Зважаючи на розбіжності в нормативно-правових документах щодо методичних підходів формування переліку статей калькуляції витрат виробництва запропоновано статті калькуляції для кожної галузі сільського господарства формувати окремо і доповнити витратами по сплаті єдиного податку, страхових внесків та платежів за користування позиками банків. Виявлено, що овочівництво в Україні набуває все більшого розвитку, адже сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, важливість овочів як продукту харчування та відносна їх дешевизна при низькій купівельній спроможності населення зумовлюють зростання споживчого попиту. Україна входить в десятку світових лідерів з виробництва овочевої продукції, і в 2016 р. даний показник становив 728,3 тис. т. Проведено аналіз динаміки й структури витрат сільськогосподарських підприємств, виявлено основні тенденції формування витрат підприємств овочівництва, з’ясовано залежність ефективності виробництва овочів від динаміки окремих видів витрат та здійснено оцінку ефективності управління ними. Доведено, що рівень використання землі, матеріальних і трудових ресурсів, стан організації та технологія виробництва знаходять своє відображення у виробничих витратах продукції овочівництва. Вони впливають на економічну ефективність сільськогосподарського виробництва та є одними з узагальнюючих показників діяльності підприємства. Використання багатофакторних кореляційних моделей дозволяє виявити динаміку витрат та напрями зміни окремих їх елементів, а також вплив бонітету ґрунту, матеріаломісткості, фондомісткості, енергоємності, трудомісткості на собівартість продукції та структуру витрат. Використання інструментарію економіко-математичного моделювання для підприємств ІІІ групи (51-100 га) дозволило встановити високий рівень інтенсифікації виробництва з найнижчими показниками змінних та постійних витрат у розрахунку на 1т продукції, що досягнуто за рахунок оптимальних розмірів посівних площ та переваг крупнотоварного виробництва. Поділ витрат на постійні й змінні дає змогу виявити роль і місце окремих видів витрат у складі технологічних процесів виробництва овочів та є одним із способів їх аналізу і контролю. Встановлено, що в овочівництві найбільш прийнятним для проведення оцінки ефективності управління витратами є застосування методу директ-костингу, оскільки формування собівартості овочів здійснюється за рахунок безпосереднього включення прямих витрат окремо за кожним їх видом, а непрямі витрати покриваються за рахунок доходів підприємств. Система калькулювання змінних витрат дає змогу визначити маржинальний дохід, рівень прибутковості, поріг рентабельності, запас міцності, нижню межу ціни реалізації та оптимальну програму виробництва продукції. Для визначення маржинального доходу, як результативного елементу методу директ-костинг, запропоновано розраховувати вартість супутньої та побічної продукції при виробництві овочів відкритого ґрунту. В дослідженні для підприємств овочівництва розроблено бюджети виробничих витрат, як інструмент директ-костингу, і маржинальна калькуляція пропорційно-змінних витрат виробництва томатів, огірків та капусти, які дозволять за результатами моніторингу відхилення поточних витрат від планових надати рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень. Удосконалено методику оптимізації ємності асортиментного портфеля підприємств овочівництва та запропоновано механізм її практичного застосування з урахуванням можливого диспаритету цін в галузі. Доцільність моделювання асортиментного портфеля обґрунтовано скороченням виробничих витрат, так і зміною показників оцінки ефективності оптимізації (коефіцієнти ширини, насиченості, стійкості та оновлення асортименту продукції). Надано пропозиції щодо зниження витрат підприємств овочівництва на основі впровадження логістичного аутсорсингу. Аргументовано, що використання аутсорсингових логістичних послуг, на відміну від власної логістики є більш ефективним методом розвитку підприємства та оптимізації його витрат. Доведено, що для підприємств овочівництва площею до 10 га, які не потребують зберігання вирощених овочів на складах і доставка овочевої продукції до ринків збуту здійснюють власним або орендованим автотранспортом, використання послуг логістичних аутсорсерів є недоцільним. EN: Thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences (doctor of philosophy) in specialty 08.00.04 “Economics and enterprises management (by types of economic activities)” (051 – Economics). – Tavria State Agrotechnological University, Melіtopol, 2018. The theoretical and methodological provisions and practical recommendations about cost management of vegetable growing enterprises are developed. Taking into account the results of etymological and terminological analysis, as well as studies of normative and legal sources in the sphere of cost theory, it is proposed to interpret “costs” as part of expenses incurred as a result of the enterprise`s financial and economic activity, which leads to a decrease in assets or an increase in liabilities and is calculated simultaneously with the calculation of income. The category of “expenses” is defined as a natural and quantitative or monetary expression of spent resources in the process of production activity of the enterprise, which does not reduce the enterprise`s capital and does not affect economic profit. The wide content of the concept of “cost” requires the synthesis of different approaches to the identification and justification of factors that contribute its formation and increase the efficiency of agricultural production. These factors appropriate to divide into external (state regulation; economical and geographical location, political and legal environment, natural and climatic conditions, the level of price flexibility, price disparity, tax system, financial and credit mechanism) and internal (production resources of the enterprise, introduction of innovative technologies; products marketing conditions, cost level; information application, qualification of employees, organization of production management, planning and rationing of production). A conceptual model of cost management was developed and adapted to the peculiarities of the operation of vegetable growing enterprises with the allocation of its three elements: information and analytical, organizational and effective. It is argued that specific features of the cost formation in agricultural enterprises are determined by the influence of biological laws, seasonal production variability, land as a mean of production, specific use of technical means of labor, release of funds after the circuit conclusion only and significant proportion of domestic turnover of products. These features affect the cost calculation of vegetable growing enterprises, its structure, methods of operational control and analysis. Taking into account discrepancies in the normative legal documents concerning methodological approaches to the formation of the articles list for the calculation of cost production and it proposed to compile the costing articles for each agricultural sector separately and to supplement the costs of payment of the single tax, insurance premiums and payments for using bank loans. Vegetable growing in Ukraine is becoming more and more progressive, because of favorable soil and climatic conditions, the importance of vegetables as a foodstuff and its relative cheapness at low purchasing power of the population, which determine the growth of consumer demand. Ukraine is among the ten world leaders in the production of vegetables, and in 2016 this indicator amounted to 728,3 thousand tons. An analysis of cost dynamics and structure of agricultural enterprises was conducted and discovered the main tendencies of the costs formation of vegetable growing enterprises, the dependence of the efficiency of vegetables production on the dynamics of certain types of expenses was determined and the efficiency of management was evaluated. The level of land use, material and labor resources, organization status and production technology was reflect in the operating costs of vegetable production. They influence the economic efficiency of agricultural production and are one of the most general indicators of enterprise activity. The use of multi-factor correlation models allows identifying the dynamics of costs and directions of the change of their individual elements, as well as the influence of soil bonite, material intensity, capital intensity, energy capacity, labor intensity on the production cost and costs structure. Using tools of economical and mathematical modeling for enterprises of the III group (51-100 ha), provided an opportunity to establish a high level of intensification of production with the lowest indicators of variables and constant costs per 1 tonne of products, which was achieved at the expense of optimal sizes of crops and advantages of large-scale production. The division of costs into fixed and variable allows revealing the role and place of separate types of costs in the composition of vegetable production processes and is one of the ways of their analysis and control. In vegetable growing the most appropriate for conducting efficiency estimation of cost management is the application of the method of direct costing, inasmuch as the formation of the cost of vegetables was provide by dedicated inclusion of direct costs separately for each type, and indirect costs are covered with the help of enterprises` incomes. The variable costing system allows determining marginal profit, profitability level, breakeven point, safety margin, lower realizable price and optimal production program. In order to determine marginal income, as an effective element of the directcosting method, was proposed to calculate the cost of accompanying and secondary products in the production of open soil vegetables. In the study for vegetable growing enterprises, the production costs budgets were developed as a direct-costing tool and marginal calculations of the proportionally variable costs of tomatoes, cucumbers and cabbage production, which would allow providing recommendations for the adoption of appropriate managerial decisions according to monitoring results of the deviation of current cost from the planned one. Was improved the method of optimizing the capacity of assortment portfolio of vegetable growing enterprises, and the mechanism of its practical application is proposed taking into account the possible price disparity in the industry. The expediency of assortment portfolio modeling was substantiate by reduction of production costs as well as by changes in the indicators of optimization efficiency evaluation (coefficients of width, saturation, stability and updating of product range). Proposals for reduction of costs of vegetable growing enterprises on the base of introduction of logistic outsourcing are given. It was argue that using outsourcing logistics services, in contrast to own logistics, is a more effective method of enterprise development and optimization of its costs. It was prove that for vegetable growing enterprises up to 10 hectares, which do not require storage of grown vegetables in warehouses and delivering vegetable products to the markets, carry out own or leased motor transport, the use of logistics outsourcing services is inappropriate.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6135
Располагается в коллекциях:Дисертації, автореферати дисертацій

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
dysertacija-shutko-1.pdf5,4 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.