Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6133
Название: Управління системними змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств: дис. ... канд. екон. наук: 08. 00. 04
Другие названия: Systems change management of strategic development of agricultural enterprises
Авторы: Нікітченко, Т. О.
Ключевые слова: управління
розвиток
зміни
система
сільськогосподарські підприємства
результативність
стратегія
стратегічний розвиток
management
development
changes
system
agricultural enterprises
performance
strategy
strategic development
Дата публикации: 2018
Издательство: Мелітополь: ТДАТУ
Краткий осмотр (реферат): UK: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Національний університет біоресурсів і природокористування України. Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2018. На основі опрацювання вітчизняної та зарубіжної наукової літератури встановлено, що недостатньо вивченими залишаються питання сутності категорії «управління змінами» як системної цілісності. В дисертаційні роботі зміст змін визначено як комплекс перетворень, сформованих під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, які сприятимуть розвитку підприємства та підвищенню його ефективності внаслідок отримання позитивних якісно нових результатів діяльності. Управління змінами стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств пропонується розглядати з позиції системно-комплексного підходу та інтерпретувати як управлінський процес, спрямований на передбачення можливих чинників впливу на результативність діяльності підприємств, що є основою обґрунтування портфеля стратегій, досягнення яких передбачає системні зміни в соціально-екологічному, організаційно-економічному та інтелектуально-інноваційному розвитку організацій. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня результативності управління системними змінами сільськогосподарських підприємств на основі визначення інтегрального показника, що включає багатокритеріальний вимір функціональних складових господарюючого суб’єкта, а саме: виробничої, менеджменту, фінансово-економічної, маркетингової та соціальної підсистем. Для виявлення передумов формування системних змін у досліджуваних підприємствах було оцінено їх діяльність. Встановлено наступні тенденції розвитку підприємств: скорочення кількості діючих сільськогосподарських підприємств на 2%; зменшення кількості працівників, зайнятих у сільському господарстві, на 16%; ріст обсягу виробленої продукції на 58,9%; зростання чистого прибутку у 2,3 раза. Негативною залишається тенденція подальшої диспропорції у виробництві продукції рослинництва і тваринництва: приріст продукції рослинництва за останні п’ять років досягнув 20%, тоді як виробництво продукції тваринництва скоротилося на 8%. Встановлено, що найбільш очікуваними змінами в досліджуваних підприємствах респонденти визначили збільшення розміру заробітної плати та покращення матеріально-технічного забезпечення. На думку опитаних, запровадженню змін на підприємстві протидіють відсутність фахівців із проведення змін, невизначена економічна ситуація в країні та нестача фінансових ресурсів у підприємства для проведення системних змін. Разом із тим, до найбільш значимих факторів, що спонукають до здійснення перетворень, респонденти віднесли низькі показники результативності діяльності сільськогосподарського підприємства, зміна стилю керівництва, старіння продукції чи технології, зміни в законодавстві. Отримані дані є джерелом для побудови інструментарію вибору стратегічних напрямів розвитку сільськогосподарських підприємств. На основі визначення рівня результативності виробничої, фінансово-економічної, маркетингової, соціальної підсистем та менеджменту сільськогосподарських підприємств Яготинського району Київської області було проведено розподіл останніх за рівнем результативності управління змінами, який коливається від 0,54 у ДП «Лан» до 1,36 у ТОВ «Нова Україна». Встановлено, що із зростанням інтегрального показника результативності управління системними змінами від І до ІІІ групи в 1,81 раза дохід від реалізації на 100 га сільськогосподарських угідь та рівень рентабельності збільшуються в 1,84 та 1,28 раза відповідно. Обґрунтовані об’єкти змін та зміни у складових системах організації, які охоплюють 14 позицій: цільову спрямованість діяльності підприємства, структури управління, механізми управління, стилі керівництва, типи управлінського профілю, функції управління, інформаційні комунікації, центри відповідальності, центри контролю, систему соціально-трудових відносин, підсистеми організації та менеджменту, обліково-аналітичне забезпечення, систему ціннісних орієнтацій керівництва та колективу підприємства. У дисертації обґрунтована модель управління змінами на підприємстві, яка передбачає деталізацію етапів та заходів із планування змін. Усвідомлення необхідності перетворень, зміна орієнтаційних поглядів керівників підприємства та його управлінської команди, широке залучення колективу до обговорення плану нововведень, а також підтримка й мотивація на визначених принципах забезпечать високу результативність діяльності підприємства при досягненні стратегічних цілей. В процесі аналізу підприємств за «матрицею результативності» та оцінка їх конкурентної позиції виділено групи підприємств за рівнем ризику, що дозволило обґрунтувати напрями стратегічного розвитку господарюючих суб’єктів. Для підвищення рівня розвитку підприємствам доцільно використовувати такий портфель стратегій: для підприємств із низьким рівнем результативності управління – удосконалення виробництва, скорочення витрат, структурних змін, виживання; для підприємств із середнім значенням згаданого показника – стратегії: удосконалення виробництва, товару, максимізації поточного прибутку; для підприємств високого рівня – стратегії: лідерства, диверсифікації, розширення географічного сегменту ринку, цінових уступок, диверсифікації, концентрованого зростання, інтеграційного зростання, інновацій, агресивна стратегія. У результаті дослідження встановлено, що згідно з теорією систем зміни у факторах забезпечення успішної діяльності підприємств у стратегічно-конкурентному їх розвитку повинні охоплювати всі складові як системної цілісності – цільові установки, цінності (цілі та засоби досягнення цілей), організаційну культуру; функціонально забезпечуючі підсистеми, прогнозного, інформаційного, обліково-аналітичного, техніко-технологічного, ресурсного, логістичного та іншого спрямування; екологічний, організаційний, соціальний, інтелектуальний, кадровий, управлінський, комунікаційний, іміджевий та інші потенціали. В такому аспекті запропонована методологія діагностики, яка охоплює основні напрями зовнішнього і внутрішнього середовища (6 позицій зовнішнього і 8 позицій внутрішнього середовища). За результатами дослідження запропоновано формування системи управління змінами здійснювати за типами реакції (конкурентний, приростний, стратегічний, інноваційний) відповідно до рівня результативності управління системними змінами (низький, середній, високий) за такими напрямами, як: цільова спрямованість діяльності підприємств; вимоги до формування потенційних можливостей підприємств та їх конкурентних переваг, типи поведінки, швидкість змін, система ціннісних орієнтацій керівників та колективу підприємства. EN: Thesis for a Candidate Degree in Economics in specialty 08.00.04 "Economics and Management of Enterprises (by Types of Economic Activity") - National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, 2018. On the basis of studying the national and foreign scientific literature, it has been established that the subject matter of the category ‘change management’ as a systemic integrity has not been sufficiently studied. In the dissertation work the content of changes is defined as a complex of transformations, formed under the influence of internal and external factors promoting the development of an enterprise and increasing its efficiency as a result of obtaining positive qualitatively new performance outcomes. It is proposed to consider change management of strategic development of agricultural enterprises from the standpoint of the system-integrated approach and to interpret it as a management process aimed at predicting possible factors affecting the enterprise performance which underpin the portfolio of strategies, the achievement of which involves systems changes in socio-ecological, economic- organizational and intellectual-innovative development of organizations. The methodological approach has been proposed to assess the efficiency level of the systems change management of agricultural enterprises on the basis of determining an integral index which includes multicriteria measuring of the functional components of an economic entity, namely: production, management, financial and economic, marketing and social subsystems. To identify preconditions for the formation of systems changes in the enterprises under study, their performance was assessed. The following trends of enterprise development were established: a reduction in the number of existing agricultural enterprises by 2%; a decrease in the number of workers employed in agriculture by 16%; the growth of output accounted for 58.9%; the net profit increased 2.3 times. Negative tendency is observed in the growing disproportion of crop and livestock production: over the past five years the gain in crop production was 20%, while livestock production decreased by 8%. It has been found out that the respondents determined the pay rise and improvement of material and technical support as the most anticipated changes in the investigated enterprises. From the respondents’ point of view, the factors that hinder the introduction of changes in the enterprise are as follows: lack of specialists on change management; unsustainable economic situation in the country, and the lack of financial resources for systems changes. At the same time, among the most significant factors that urge to implement reforms, according to the respondents, are the following: low performance indicators of the agricultural enterprise, change of leadership style, product or technology obsolescence, changes in legislation. The obtained data provide a source for developing a tool kit to choose strategic directions of the development of agricultural enterprises. On the basis of determining the productivity level of the productive, financial, economic, marketing, social subsystems and management of agricultural enterprises of Yahotyn district in Kyiv region, we differentiated them depending on the extent of change management effectiveness, which varied from 0.54 in subsidiary "Lan" to 1.36 in LLC "Nova Ukraina". It has been established that the growth of the integral performance indicator of systems change management from I to III groups by 1.81 times led to the increase in income from sales per 100 hectares of agricultural land and the level of profitability by 1.84 and 1.28 times, respectively. The research work substantiates the objects of changes and changes in the constituent systems of the organization, covering 14 positions: the target focus of the enterprise activity, management structure, management mechanisms, management styles, types of managerial profile, management functions, information communications, centers of responsibility, control centers, system of socio-labor relations, subsystems of organization and management, accounting and analytical support, value system of company management and staff. The dissertation justifies the model of change management in the enterprise, by providing the details of stages and measures for change planning. Awareness of the need for transformation, change of the viewpoint focus by company managers and management team, wide involvement of the team in innovation planning, as well as support and motivation on certain principles will ensure high performance of an enterprise in achieving strategic goals. The analysis of enterprises by "performance matrix" and assessment of their competitive position made it possible to differentiate the groups of enterprises according to the level of risk and as a result to substantiate the directions of strategic development of the economic entities. To increase the development level, it is proposed that an enterprise should make use of the following portfolio of strategies: for enterprises with low management performance level - production improvement, cost reduction, structural changes, survival; for enterprises with an average value of this indicator - improvement of production, product, maximizing current profits; for high-performing enterprises - leadership, diversification, expanding geographical market segment, price concessions, concentrated growth, integration growth, innovations, aggressive strategy. As a result of the research, it has been established that according to the theory of systems, changes in the factors ensuring the success of enterprise performance in their strategically competitive development should encompass all components of systemic integrity – target figures, values (goals and facilities to achieve the goals), company policy; subsystems providing forecasting, information, accounting, analytical, technical and technological, resource, logistics and other functions; ecological, organizational, social, intellectual, personnel, managerial, communication, image-building and other potentials. In this aspect, the proposed diagnostic methodology covers the main directions of the external and internal environment (six positions of the external environment and eight positions of the internal one). In the research work it is proposed to form the systems change management taking into consideration the types of reaction (competitive, incremental, strategic, innovative) in accordance with the level of the systems change management performance (low, average, high) in the following directions: the target focus of enterprise activity; requirements to the formation of potential opportunities of enterprises and their competitive advantages, types of behavior, rate of change, value system of company management and staff.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6133
Располагается в коллекциях:Дисертації, автореферати дисертацій

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
dysertacija-nikitchenko-1.pdf4,93 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.