Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5258
Title: Формування мовленнєвої культури майбутнього фахівця на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному закладі
Authors: Зімонова, Ольга Володимирівна
Зимонова, Ольга Владимировна
Zimonova, Olha
Keywords: грамотність;кодифікація;стилістика;наукове спілкування;мовленнєва культура;фахівець;науковий переклад;заняття;фахова мова;мовна компетенція;literacy;codification;stylistics;scientific communication;linguistic culture;specialist;scientific translation;lessons;professional language;language competence
Issue Date: 2018
Series/Report no.: ХІІ Міжнародна науково-практична конференція (Кропивницький, 22-23 березня 2018 р.);
Abstract: UK: Україна, як і багато інших держав, не може обійтися без висококваліфікованих, висококультурних, грамотних людей. Тому саме заняття з української мови (за професійним спрямуванням) сприяють удосконаленню практичних навичок грамотного усного і писемного мовлення. Проблема грамотності студентів, викладачів (взагалі нашого суспільства) не тільки не втрачає своєї актуальності, а навпаки, набуває її ще більше сьогодні. У даній статті особлива увага приділена значенню наукового перекладу під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» у вищому навчальному закладі. Зроблено висновок, що застосування навчального перекладу тільки тоді принесе користь, коли проводитиметься систематично і в певній системі. Добір дидактичного матеріалу залежить, насамперед, від мети, яку ставить перед собою викладач. Бо саме завдяки цьому ми закріплюємо у студента навички правильного грамотного мовлення, які він пізніше буде використовувати у своїй професійній діяльності. У статті наводяться приклади текстів економічного спрямування для перекладу та редагування. Важливе місце у статті автор відводить питанням мовного етикету, який регулює мовну поведінку і взаємини між співробітниками. Є також приклади завдань, пов’язані з даною темою. Етикетні звертання слугують не лише для встановлення контактів зі слухачами. а й використовуються для діалогізації усного мовлення, активізації уваги у професійному середовищі. Важливим є також правильне і доречне використання вставних слів і виразів, обережне послуговування крилатими словами та іншими фразеологізмами. Значення вивчення української мови (за професійним спрямуванням) у ВНЗ досить важливе для підготовки майбутнього фахівця-економіста. Працюючи з документами, треба бути грамотним, а у професійному середовищі слід правильно і грамотно висловлювати власні думки , уміти толерантно, аргументовано відстоювати свою позицію. Ukraine, as well as many other countries can't manage without highly skilled, highly cultured , competent people. EN: That’s way the classes of Ukrainian for special purposes promote improvement of practical skills of competent written and oral speaking. The problem of literacy of students, teachers (generally our society) doesn’t lose its relevance but is conversely becoming more significant nowdays. In this article special attention is paid to value of the scientific translation during studying of discipline “Ukrainian for Special Purposes” in the higher institution. It is made a conclusion that using of educational translation brings benefit only in that case, when it is carried outsystematically. Selection ofdidactic material depends on the goal, which the teacher wants to reach. Thanks to this material we nail down the student’s skills of the correctly competent speaking which he will use in his professional activity. In the article are given some examples of economic texts for translation and editing. A prominent place in the article the author allocates to questions of language etiquette, which regulates a linguistic behavior and relations between the colleagues. Also there are some examples of tasks, which are connected with a subject. Etiquette requests serve not only for contact establishment with listeners but also are used for a dialogization of oral speaking, activation of attention in their working environment. It is important to use the expletives correctly and appropriate. It is important to use carefully the aphorisms and idioms. For efficiency of business relationsit is necessary to be guided not only on himself and on those who wants to develop the manner of communication. The value of learning Ukrainian (for Special Purposes) at the university is important for training of future economic experts. It is necessary to be competent in the professional environment Working with documents. It is necessary to express the thoughtscorrectly and competently, to be able to defend the position tolerant and reasoned. So, the caring attitude to language is external sign of language etiquette.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5258
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.