ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4572
Title: Практична підготовка студентів за напрямом "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у ТДАТУ
Authors: Ломейко, Олександр Петрович
Ломейко, Александр Петрович
Lomeiko, Oleksandr
Keywords: наскрізна програма;практична підготовка;база практики;послідовність практик;навчальна і виробнича практики;студенти-екологи;сквозная программа;практическая подготовка;база практики;последовательность практик;учебная и производственная практики;студенты-экологи;through program;practical preparation;base of practice;sequence of practices;educational and production practices;students-environmentalists
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Організація практичного навчання студентів-екологів та вивчення досвіду проведення навчальних і виробничих практик на об’єктах природно-заповідного фонду: матер. наук.-практ. семінару (Мелітополь, 17-19 червня 2010 р.);С. 59-64
Abstract: UK: Обгрунтовано структуру та зміст наскрізної практичної підготовки фахівців за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», метою якої є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. RU: Обосновано структуру и содержание сквозной практической подготовки специалистов по специальности «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование», целью которой является овладение студентами современными методами, формами организации и орудиями труда в сфере их будущей профессии, формирование у них. на базе полученных в университете знаний, профессиональных умений и навыков для принятия самостоятельных решений во время конкретной роботы в реальных рыночных и производственных условиях, воспитание потребности систематично обновлять свои знания и творчески их использовать в практической деятельности. EN: A structure and maintenance o f through preparation o f specialists after direction is grounded «Ecology guard o f environment and balanced prirodopolzovanie», the purpose o f which the capture by students is by modern methods, form s o f organization and tools in the fie ld o f their future profession, form ing at them, on the base o f got in an university knowledges, professional abilities and skills fo r acceptance o f independent decisions during concrete robots in the real market and production conditions, education o f necessity systematic to renew the know ledges and creatively to use them in practical activity.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4572
Appears in Collections:кафедра Обладнання переробних і харчових виробництв ім. професора Ф.Ю. Ялпачика

Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.