ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3092
Title: Екологічна політика як фактор забезпечення загальнонаціональної безпеки
Other Titles: Экологическая политика как фактор обеспечения общенациональной безопасности
Environmental policy as a factor of ensuring national security
Authors: Ісакова, Олена Іванівна
Исакова, Елена Ивановна
Isakova, Olena
Keywords: екологіна політика;екополітика;суспільна діяльність;завдання;правила;екологічні вимоги;екологія;природокористування;природне середовище;регіональна безпека;экология;экологическая политика;природная среда;ecology;environmental policy;national security;natural environment;environmental safety;ecosystem;environmental management;environmental problems
Issue Date: 2017
Series/Report no.: S.P.A.S.E.: електронний науковий фаховий журнал;№ 4
Abstract: UK: У статті розглядається екологічна політика, яка займає важливе місце в системі забезпечення загальнона- ціональної безпеки країни. Наявність екологічних загроз дозволяє виділити в структурі національної безпеки та- кий вид безпеки, як екологічна безпека. У даний час метою національної екологічної політики є стабілізація і по- ліпшення стану навколишнього природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соці- ально-економічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем. RU: В статье рассматривается экологическая политика, которая занимает важное место в системе обеспечения общенациональной безопасности страны. Наличие экологических угроз позволяет выделить в структуре национальной безопасности такой вид безопасности, как экологическая безопасность. В настоящее время. целью национальной экологической политики является стабилизация и улучшение состояния окружающей природной среды Украины путем интеграции экологической политики в социально-экономическое развитие Украины для гарантирования экологически безопасной природной среды для жизни и здоровья населения, внедрения экологически сбалансированной системы природопользования и сохранения природных экосистем. EN: Environmental policy as a factor of ensuring national security. – Article. The article discusses environmental policy, which occupies an important place in the system of ensuring national security of the country. The presence of environmental threats allows to allocate in the structure of national security this type of security as environmental security. At the present time the purpose of the national environmental policy is to stabilize and improve the state of environment of Ukraine through the integration of environmental policy into socio-economic development of Ukraine to guarantee ecologically safe natural environment for life and health of the population, introduction of ecologically balanced system of nature management and preservation of natural ecosystems.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/3092
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Ісакова О.І..pdf294,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.