ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2308
Title: Політичне лідерство в сучасній Україні: проблеми становлення та розвитку
Other Titles: Political leadership in modern Ukraine: problems of formation and development
Authors: Морарь, Микола Васильович
Морарь, Николай Васильевич
Morar, Mykola
Keywords: політичний лідер
влада
політичний процес
політична система
political leader
political process
political system
Issue Date: 2017
Publisher: ДНУ ім. О. Гончара
Series/Report no.: Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах;Т. 20, № 2
Abstract: UA:Досліджуються особливості формування політичного лідерства в Україні в умовах державної незалежності та актуалізується необхідність створення цілісної системи підготовки політичних лідерів. Підкреслюється, що політична практика цього періоду не висунула жодного загальнонаціонального лідера, який був би здатним об’єднати всі верстви українського суспільства в боротьбі за дійсну демократію, соціальну справедливість та всенародний добробут. Для сучасної політичної ситуації в Україні характерні такі явища, як криза державності, втрата політичного управління, криза національної ідентичності. В цьому контексті підкреслюється, що сьогоднішня реальність змушує переосмисли- ти питання про роль особи, її внесок у політичний процес перехідного періоду розвитку суспільства. Робиться висновок, що в Україні відсутні система підготовки політичних лідерів як у загальнонаціональному масштабі, так і на регіональному рівні. Політичні партії, громадські організації теж не готують цілеспрямовано політичних лідерів, використовуючи системи стихійного відбору, що вкрай неефективно.В цьому плані особливої актуальності набуває комплекс проблем, пов’язаних з системою. EN:Features of the formation of political leadership in Ukraine in terms of state independence have been examined and the necessity for a coherent system of political leaders training has been actualized. It has been emphasized that the political practice of this period does not suggest any national leader who would be able to unite all segments of the Ukrainian society in the struggle for real democracy, social justice and national welfare. Current political situation in Ukraine is characterized by such phenomena as: the crisis of the statehood, the loss of the political control, the crisis of national identity. In this context, it has been emphasized that today’s reality forces us to rethink the question of the role of the leader, his/her contribution to the political process of the transitional period of society’s development. It has been concluded that in Ukraine there is no system of training of political leaders not at national, nor at regional level. Political parties, public organizations also do not prepare political leaders purposefully. They use a system of natural selection, which is extremely inefficient. In this regard, the complex problem associated with the system of the formation and training of political leaders both onnational and regional levels is especially important.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/2308
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2101.pdf299,01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.