ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1923
Title: Механіко-технологічні основи розроблення технічної системи кормозаготівлі на молочних фермах: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11
Authors: Мілько, Дмитро Олександрович
Милько, Дмитрий Александрович
Milko, Dmytro
Keywords: ущільнювач
пресування
фізико–механічні властивості
внесення
Issue Date: 2016
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Мілько Д.О. Механіко–технологічні основи розробки технічної системи кор- мозаготівлі на молочних фермах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа- льністю 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробниц- тва. – Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2016. Дисертацію присвячено розробці основ створення технічної системи кормоза- готівлі шляхом удосконалення технологічних процесів заготівлі рослинної сировини з метою покращення якості отриманої кормової продукції. Застосування запропоно- ваних технічних засобів, дозволять зменшити втрати поживних речовин у рослинній сировині під час її зберігання та забезпечить галузь сількогосподарського виробниц- тва країни високопродуктивними, високотехнологічними, енергоощадними та еко- логічно безпечними агрегатами. Справедливість даного положення підтверджена результатами теоретичних та експериментальних досліджень фізико–механічних властивостей рослинної сирови- ни, енергетичних, експлуатаційно–технологічних показників роботи агрегату та лінії закладення рослинної сировини до полімерних сховищ із внесенням сипкого консе- рванту, налаштованих у відповідності з розробленими практичними рекомендаціями щодо вибору їх схем, конструктивних параметрів та режимів роботи. Запропонована технологія гарантує отримання вартості 1 кормової одиниці - 39 від 0,86 до 1,0 грн. Використання запропонованої технологічної лінії при заготівлі сінажу забезпечує середньозважену вартість 1 к. од. добового раціону годівлі корів - 1,92 грн. Зниження собівартості молока при використанні даної технології у порів- нянні з іншими варіантами становитиме від 11,0 до 20,9%.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1923
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat-doktorskoj-mylko-na-sajt-tdatu.pdf2,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.