ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1922
Title: Обґрунтування конструктивних параметрів і режимів роботи комбінованого знаряддя для борозенно-смугового посіву кукурудзи: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11
Authors: Зоря, Михайло Віталійович
Зоря, Михаил Виталиевич
Zoria, Mykhailo
Keywords: технологія
борозна
смуга
гербіцид
Issue Date: 2015
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеці-альністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробницт-ва. – Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2015. Дисертація присвячена вирішенню проблеми впровадження енергозберігаю-чих високоефективних технологій вирощування кукурудзи в посушливій південно-степовій зоні України шляхом обґрунтування й розробки робочого органу для пе-редпосівного утворення борозенно-гребеневої поверхні з розпушеним під посів дном і борозенно-смугового внесення гербіцидів, який пропонується використову-вати в складі комбінованого агрегату на базі сівалки СУПН-6 з універсально-просапними тракторами тягового класу 1,4. Встановлено математичні залежності, які дозволяють обґрунтувати конструк-тивні параметри пристрою для підґрунтового смугового внесення гербіцидів у про-цесі борозенно-смугового посіву кукурудзи. Комбінований агрегат забезпечує тех-нічну продуктивність близько 2 га/год. при витраті палива 3,8 кг/га. Впровадження агрегату для борозенної сівби кукурудзи з одночасним підґрунтовим смуговим вне-сенням гербіцидів дозволить підвищити продуктивність праці в середньому на 23 %, зменшити питомі витрати палива на 29 % і знизити експлуатаційні витрати щонайме-нше на 8 %.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/1922
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat_Zoria.pdf992,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.