Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17705
Title: Adaptation of education in the context of conflict: the case of foreign language education in the occupied territories of Ukraine
Other Titles: Адаптація освіти в умовах конфлікту: приклад іншомовної освіти на окупованих територіях України.
Authors: Lemeshchenko-Lagoda, Viktoriia
Лемещенко-Лагода, Вікторія Володимирівна
Kryvonos, Iryna
Кривонос, Ірина Анатоліївна
Keywords: foreign languages;distance learning;ICT, MOODLE, ZOOM;social networks;education in the occupied territories;war in Ukraine;іноземні мови;дистанційне навчання;соціальні мережі;війна в Україні;освіта на окупованих територіях
Issue Date: 2024
Citation: Lemeshchenko-Lagoda V., Kryvonos I. Adaptation of education in the context of conflict: the case of foreign language education in the occupied territories of Ukraine. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2024, Вип. 74, том 2. С. 277-283.
Abstract: ENG: War and conflict have a direct impact on education at all levels, causing physical harm to students, teachers, their families and communities as a whole, causing displacement and psychological stress. Educational facilities are damaged and destroyed, and educational activities are disrupted, limiting (or makes it impossible) to access quality education. The main priorities are to ensure the safety of students and teachers, as well as to preserve the quality of the educational process. This requires flexibility in teaching methods, the use of digital technologies and the development of specialised courses that take into account the specifics of wartime. The full-scale Russia-Ukraine war affects all spheres of life, and the sphere of education is not an exception. The article considered the peculiarities of foreign language training of students at the higher education institution in the occupied territories during the war time in Ukraine. It is emphasized that the existing distance methods and means of teaching foreign languages used before the beginning of war were partially applicable due to the lack of the Internet and mobile connection, constant shelling, etc. The efficiency of the particular education tools was analyzed in the survey. It was noted that some students had access to more than one device while others had none. Limited access to the educational tools and therefore resources had an impact on the students’ achievements which significantly declined in comparison with the first semester before the war. The special questionnaire on problems that students faced since February 24, 2022 was developed and an additional survey among the students to determine the real reasons for the drop in academic performance was conducted. All the stated problems could be divided into 4 groups: technological, educational, psychological and personal ones. Nearly all interviewed experienced a mix of the problems and at the same time almost one fifth of students pointed out that study helped them to distract from what was happening around and feel some kind of relief or even relaxation. The teachers tried to help their students to maintain mental and physical health and performance in difficult, unpredictable circumstances, to overcome such situations without persistent disorders, with successful adaptation to adverse changes.///////////UKR : Безпосередній вплив на освіту на всіх рівнях має воєнні події і конфлікти, завдаючи фізичної шкоди здобувачам вищої освіти, викладачам, їхнім сім’ям і громадам в цілому, спричиняючи переміщення і психологічний стрес Навчальні заклади пошкоджуються та руйнуються, а освітня діяльність переривається, що обмежує (або уне можливлює) доступ до якісної освіти. Основними пріоритетами є забезпечення безпеки студентів і викладачів, а також збереження якості освітнього процесу. Це вимагає гнучкості методів викладання, використання циф рових технологій та розробки спеціалізованих курсів, що враховують специфіку воєнного часу. Повномасштабна російсько-українська війна впливає на всі сфери життя, не є винятком і сфера освіти. У статті розглядаються особливості іншомовної підготовки студентів у вищому навчальному закладі на оку пованих територіях у воєнний час в Україні. Підкреслено, що існуючі дистанційні методи та засоби навчання іноземних мов, які використовувалися до початку війни, були частково застосовні через відсутність Інтернету та мобільного зв’язку, постійних обстрілів тощо. В опитуванні було проаналізовано ефективність конкретних освітніх інструментів. Було відзначено, що деякі студенти мали доступ до більш ніж одного пристрою, тоді як інші не мали жодного. Обмежений доступ до освітніх інструментів, а отже, і до ресурсів, вплинув на успіш ність здобувачів вищої освіти, яка значно знизилася порівняно з першим семестром довоєнного періоду. Було розроблено спеціальну анкету щодо проблем, з якими зіткнулися студенти, починаючи з 24 лютого 2022 року, та проведено додаткове опитування серед студентів для визначення реальних причин падіння успішності. Усі зазна чені проблеми можна поділити на 4 групи: технологічні, навчальні, психологічні та особистісні. Майже всі опи тані відчували поєднання цих проблем, і водночас майже п’ята частина студентів зазначила, що навчання допо магало їм відволіктися від того, що відбувається навколо, і відчути певне полегшення або навіть розслаблення. Викладачі намагалися допомогти своїм студентам зберегти психічне і фізичне здоров’я та працездатність у складних, непередбачуваних обставинах, вийти з таких ситуацій без стійких розладів, з успішною адаптованістю до несприятливих змін навкруги
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17705
DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/74-2-44
UDC: [378.14+372.88]:353.8(477)
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_2024.pdf904.15 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.