Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16946
Title: Корпоративна стратегія та залучення людського капіталу підприємств в умовах адаптації до нових реалій.
Authors: Колокольчикова, Ірина Володимирівна
Трусова, Наталя Вікторівна
Матус, Н.В.
Keywords: корпоративна стратегія;корпоративний імідж;персонал;людський капітал;ринок праці;самореалізація;corporate strategy;corporate image;personnel;human capital;labor market;self-realization
Issue Date: 2021
Citation: Колокольчикова І. В., Трусова Н. В., Матус Н. В. Корпоративна стратегія та залучення людського капіталу підприємств в умовах адаптації до нових реалій. Економіка і управління. 2021, №4. С.52 - 58
Abstract: UKR: У статті розглянуто питання ролі людських ресурсів у розвитку корпоративної стратегії підприємств. Визначено, що в умовах сьогодення необхідно по-новому поглянути на процеси планування управлінської праці в будь – яких підприємствах, компаніях та організаціях. Пер шочерговими завданнями є: формування корпоративної стратегії, корпоративного іміджу, змін в управлінських підходах щодо роботи з персоналом, підвищення його ефективності, продук тивності. Якісні показники в цих напрямах можливо досягнути лише завдяки сучасним підходам до використання людського капіталу. Обґрунтовано, що формування корпоративного іміджу підприємства визначається розроб кою та впровадженням корпоративної, функціональної та операційної стратегій. В цих страте гіях персонал має одне з головних місць, є основним інструментарієм перетворень у виробничій та управлінській сферах. Підтверджено, що створення іміджу сприяє та мотивує персонал компанії до пошуку сучасних підходів вирішення виробничих питань. Саме людський капітал є фундаментом гнучких перетворень, прискоренням впровадження сучасних технологічних та інформаційних нововведень, діджиталізації процесів. Представлені дослідження на ринку праці показали зміни в свідомості працівників, пере оцінку цінностей, бажання саморозвиватись. З’явилось поняття «гібридної роботи», розмилися межі між роботою та особистим життям, зросла автономність працівників. З іншого боку, виробничі та управлінські процеси піднялись на вищу сходинку діджиталізації за кількістю опрацьованих завдань. До персоналу компаній почали ставитись зовсім інші вимоги, обиратись інший темп роботи. Сучасні міленіали швидко відреагували на ці зміни і також визначили свої вимоги до роботодавців. Результативність вибірки відповідей респондентів показало, що під вищення вмотивованості персоналу та ефективні використання людського ресурсу підприємств досягатиметься: гідною оплатою праці, відчуттям захищеності та впевненості у майбутньому, творчої або професійної самореалізації.///// ENG: The article examines the role of human resources in the development of the corporate strategy of enterprises. It was determined that in today’s conditions, it is necessary to take a new look at the processes of planning managerial work in any enterprises, companies and organizations. The primary tasks are: formation of corporate strategy, corporate image, changes in management approaches to work with personnel, improvement of its efficiency, productivity. Qualitative indicators in these directions can be achieved only thanks to modern approaches to the use of human capital. It is substantiated that the formation of the enterprise’s corporate image is determined by the development and implementation of corporate, functional and operational strategies. In these strategies, personnel have one of the main places, they are the main tools of transformations in production and management spheres. It has been confirmed that creating an image promotes and motivates the company’s personnel to search for modern approaches to solving production issues. It is human capital that is the foundation of flexible transformations, acceleration of the introduction of modern technological and informational innovations, digitization of processes. The presented studies on the labor market showed changes in the consciousness of employees, a reassessment of values, and the desire for self-development. The concept of “hybrid work” appeared, the boundaries between work and personal life blurred, and the autonomy of employees increased. On the other hand, production and management processes rose to a higher level of digitalization in terms of the number of processed tasks. Completely different requirements began to be applied to the company’s personnel, a different pace of work was chosen. Today’s millennials quickly reacted to these changes, and also defined their requirements for employers. The effectiveness of the sample of respondents’ answers showed that increasing the motivation of personnel and effective use of human resources of enterprises will be achieved by: decent wages, a sense of security and confidence in the future, creative or professional self-realization.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16946
DOI: 10.36919/2312-7812.4.2021.52
UDC: 657.6
Appears in Collections:кафедра Облік і оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolokolchikova_2021.pdf550.82 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.