Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16433
Title: Interactive gis-maps in teaching environmental science disciplines = Використання інтерактивних ГІС-мап при викладанні дисциплін екологічного спрямування
Other Titles: наукове видання
Authors: Скиба, Вікторія Павлівна
Skyba, Viktoriia
Ганчук, Максим Миколайович
Hanchuk, Maksym
Вознюк, Наталія Миколаївна
Vozniuk, Natalia
Ліхо, Олена
Keywords: GIS-maps;interactive teaching methods;information visualization;analysis and synthesis;information visualization;data search;ГІС-мапи;інтерактивні методи навчання;пошук;візуалізація інформації;аналіз та синтез даних
Issue Date: 2022
Publisher: Бердянськ, БДПУ
Citation: Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 2. Бердянськ : БДПУ, 2022. С.408 - 422
Series/Report no.: Серія: Педагогічні науки;Вип. 2
Abstract: UK: Авторами запропоновано підбірку інтерактивних ГІС-додатків, зорієнтованих на застосування в освітньому процесі при підготовці фахівців - екологів. Більшість з представлених у тексті публікації web-ресурсів розроблені природоохоронними організаціями та спільнотами науковців на основі законодавчих норм, міжнародних договорів та Конвенцій, їх ключова мета – узагальнення підходів та методів обробки подання екологічних даних. Продукти дистанційного зондування земної поверхні дозволяють викладачу наочно продемонструвати глобальність природних, техногенних процесів та явищ, визначати локальні осередки забруднення та параметри змін стану навколишнього природного середовища, моделювати ймовірні екологічні ризики та наслідки їх впливу на природні екосистеми. Використання інтерактивних мап має ряд переваг у порівнянні з представленням даних у класичній формі, головними серед яких є системність сприйняття багатьох екологічних проблем, візуалізація аналітичної інформації, усвідомлення взаємозалежності зв’язків між різними компонентами біосфери. Аналіз кожної ГІС-мапи дозволяє оцінити масштаб та тривалість процесу/явища, що часто унеможливлюється при математичній обробці статистичних даних та графічному їх представленні (наприклад, зіставлення відсотку заліснення різних регіонів України та порівняння цих же показників з даними лісистості для європейських країн). Таким чином, традиційний індуктивний метод сприйняття інформації повною мірою замінюється викладачем на дедуктивний. На відміну від традиційних методів навчання, використання цього інтерактивного підходу дозволяє одразу поєднувати чи порівнювати такі загальнонаукові методи наукового пізнання, як аналіз та синтез, з емпіричних методів наукового дослідження – порівняння та узагальнення. Також варто зазначити, що при створенні кейсів на основі ГІС-мап здобувачі вищої освіти мають змогу працювати з фактичними даними в режимі реального часу та при роботі з інформацією застосовувати знання, попередньо отримані при вивченні інших дисциплін, що суттєво важливо при впровадженні кросдисциплінарного підходу, закладеного в основу структури зв’язків між освітніми компонентами ОП 101 Екологія. Інтерактивні ГІС-технології можуть використовуватись як методологічний супровод при викладанні лекційного матеріалу, проведенні практичних занять, виконанні самостійної роботи, пошуковій діяльності, проведенні науково-дослідницької роботи.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// EN: The authors propose a selection of interactive GIS-applications, oriented to be used in the educational process in the training of environmental specialists. Most of the web-resources presented in the text of the publication have been developed by environmental organizations and communities of scientists on the basis of legislative norms, international treaties and conventions; their key objective is to generalize approaches and methods of environmental data processing. Products of remote sensing of the Earth's surface allow a teacher to visualize the global nature and technogenic processes and phenomena, to determine local pollution hotspots and parameters of environmental changes, to model possible ecological risks and consequences of their influence on natural ecosystems.The use of interactive maps has a number of advantages over the presentation of data in classical form, the main ones being the systematic perception of many environmental problems, visualization of analytical information, awareness of the interdependence of connections between different components of the biosphere. The analysis of each GIS-map makes it possible to assess the scale and duration of the process/phenomenon, which is often impossible in mathematical processing of statistical data and their graphical representation (for example, comparison of the percentage of afforestation of different regions of Ukraine and comparison of the same indicators with the data of forest cover for European countries). In this way, the traditional inductive method of perception of information is fully replaced by the teacher with a deductive one. In contrast to traditional teaching methods, the use of this interactive approach allows to combine or compare at once such general scientific methods of scientific knowledge as analysis and synthesis, from empirical methods of scientific research – comparison and generalization. It should also be noted that when creating cases on the basis of GIS-maps, higher education applicants can work with actual data in real time, and when working with information apply the knowledge previously obtained during the study of other disciplines, which is essential when implementing the cross disciplinary approach laid down in the structure of links between the educational components of BP 101 Ecology. Interactive GIS-technologies can be used as methodological support when teaching lecture material, conducting practical classes, carrying out independent work, conducting research work.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16433
DOI: 10.31494/2412-9208-2022-1-2-408-422
UDC: 378.147:504
Appears in Collections:кафедра Геоекологія та землеустрій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gis-maps.pdf971.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.