ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16212
Title: Новітня методика викладання англійської мови для студентів економічних спеціальностей
Other Titles: Methods of teaching English for students of economic specialties using modern technologies and methods
Authors: Лащенко, Маргарита Андріївна
Лащенко, Маргарита Андреевна
Lashchenko, Marharyta
Коваль, Ольга Юріївна
Коваль, Ольга Юрьевна
Koval, Olha
Keywords: англійська мова за економічним спрямуванням;бізнес-англійська мова;сучасні технології та методики навчання;мотивація студентів до вивчення мови;застосування додатків у смартфонах;Business English;modern technologies and teaching methods;motivation of students to learn the language;using of applications in smartphones
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах;Вип. 79, т. 1 (С. 140-143)
Abstract: EN: Основним трендом розвитку сучасних освітніх систем багатьох країн світу є діджиталізація освіти. У цьому напрямі відбуваються зміни і в освітній системі України: створюються електронні підручники, активно розвиваються освітні портали, класи оснащуються інтерактивними дошками та сенсорними панелями, впроваджуються електронний документообіг, підключення закладів освіти до Інтернету тощо. Нині поширюється практика невизначеності методики викладання англійської мови для економічних спеціальностей. Важливим зауваженням стане впровадження новітніх методичних вказівок для викладання англійської мови, насамперед спираючись на знання мови студентами на рівні В1 з можливістю вільно спілкуватися на повсякденні теми. На основі цих підходів доцільним є створення новітніх концепцій викладання та заохочування студентів до вивчення англійської мови у сфері економіки та бізнесу та введення у програму рівня В2. Для цього актуальним буде запровадження інформаційних технологій для забезпечення відповідних потреб викладацької позиції з боку викладача як доповідача інформації та студента як слухача, який зможе аналізувати кожен етап пройденого матеріалу з боку англійської мови, інформаційних технологій. Також невід’ємною частиною вивчення англійської мови студентами економічних факультетів нині стали сучасні онлайн-сервіси та багаті корисними знанням, інформаційні платформи. У сукупності всі досліджувані новітні методи дадуть навчальному процесу колосальний поштовх і, крім цього, мотивуватимуть студентів до більш старанного вивчення іноземної мови. Використання сучасних технологій може принести значні плоди в цій сфері, якщо викладач, в особі користувача, зможе вільно володіти онлайн-сервісами, інформаційними технологіями тощо. Тому необхідним є створення тренінгів не тільки для студентів, але й для викладацького складу. EN: The main trend in the development of modern educational systems in many countries is the digitalization of education. In this direction there are changes in the educational system of Ukraine: electronic textbooks are created, educational portals are actively developed, classrooms are equipped with interactive whiteboards and touch panels, electronic document management is introduced, educational institutions are connected to the Internet, etc. Today, the practice of indefinite methodology in teaching English for economics is becoming more widespread. An important note will be the necessity to introduce the latest guidelines for teaching English, primarily based on the knowledge of the language by students at the B1 level with the ability to communicate without difficulties on daily topics. Based on these approaches, it is advisable to create the newest concepts of teaching and encouraging students to learn English in economics and business throught introduction to the program level B2. For this purpose, the introduction of information technology will be relevant to meet the needs of the teaching potential of the teacher as a speaker, and the student as an applicant, who can analyze each stage of the material from the English language, which connected with information technology. These days modern online services and information platforms are rich in useful knowledge, have also become an integral part of studing English by students of economic faculties. Taken together, all up-to-date research methods will give a tremendous boost to the educational process and, in addition, will motivate students to more diligent study of a foreign language. Using of modern technologies can bear significant results in this area, but only if the teacher, in the person as the user, will be able to freely own online services, information technologies and so on. Therefore, it is necessary to create trainings not only for students, but also for the teaching staff.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16212
DOI: 10.32840/1992-5786.2021.79.1.28
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lachenko.pdf247.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.