Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16211
Title: Упровадження змішаної форми навчання при викладанні іноземної мови
Other Titles: Implementation of blended learning in foreign language teaching
Authors: Коваль, Ольга Юріївна
Коваль, Ольга Юрьевна
Koval, Olha
Лащенко, Маргарита Андріївна
Лащенко, Маргарита Андреевна
Lashchenko, Marharyta
Keywords: змішане навчання;дистанційне навчання;інноваційні технології;навчальні платформи;самостійна робота;blended learning;distance learning;innovative technologies;learning platforms;independent work
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах;Вип. 76, т. 1 (С. 162-165)
Abstract: EN: Статтю присвячено технології змішаного навчання. Розглядаються поняття й особливості змішаної форми навчання. Змішане навчання дозволяє використовувати досвід здійснення традиційного навчання та доповнити його сучасними інтерактивними методами. Механізм реалізації концепції змішаного навчання передбачає створення комфортного освітнього середовища для студентів. Науково-технічний прогрес перетворив цифрові технології на ефективний інструмент навчання. Інноваційні технології кардинально змінили можливості викладачів іноземної мови в сучасному суспіль- стві, яким надаються необмежені можливості застосовувати засоби інформаційних та комунікаційних технологій у процесі навчання. Проводиться обґрунтування актуальності використання різних навчальних платформ для проведення онлайн-занять. Розглянуті особливості організації навчального процесу з використанням дистанційних освітніх технологій. Виявлено, що дистанційне навчання може використовуватись не тільки як вимушена міра в умовах карантину, але і як засіб модернізації системи навчання. Висвітлені недоліки та переваги дистанційної освіти. У статті також представлені результати проведеного дослідження щодо висвітлення рівня задоволеності студентів дистанційною освітою. Зокрема, зосереджена увага на самостійній роботі студентів під час змішаної форми навчання. Приділяється особлива увага ролі викладача у процесі дистанційного навчання. Зазначено, що викладач повинен переосмислити свою роль у процесі навчання, підібрати доцільні методи та засоби онлайн-навчання, вмотивувати студентів до якісного й ефективного засвоєння нового матеріалу. Змішане навчання є цілеспрямованим процесом здобуття знань, набуття вмінь і навичок у процесі аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента за часом, місцем, темпом навчання. EN: The article is devoted to blended learning technology. The concept and features of a mixed form of education are considered. Blended learning allows teachers to use the experience of traditional learning and supplement it with modern interactive methods. The mechanism for implementing the blended learning concept involves creating a comfortable educational environment for students. Scientific and technological progress has turned digital technology into an effective learning tool. Innovative technologies have dramatically changed the capabilities of foreign language teachers in modern society. Teachers have unlimited opportunities to use information and communication technologies in the learning process. The substantiation of the relevance of using different learning platforms for online classes is given. Features of the educational process organization with use of distance educational technologies are considered. It was found that distance learning can be used not only as a compulsory measure in quarantine, but also as a means of modernizing the education system. The disadvantages and advantages of distance education are highlighted. The article also presents the study results on the level of students’ satisfaction with distance education. In particular, attention is focused on the students’ independent work during the blended form of education. Particular attention is paid to the role of the teacher in the distance learning process. It is noted that the teacher must rethink their role in the learning process, select appropriate methods and tools for online learning, motivate students to effective learning of new material. Blended learning is a purposeful process of acquiring knowledge, skills and abilities in the classroom and extracurricular educational activities of the subjects of the educational process based on the introduction and complementarity of traditional, electronic, distance and mobile learning technologies with student self-control over time, place and learning pace.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/16211
DOI: 10.32840/1992-5786.2021.76-1.31
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koval.pdf289.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.