Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15108
Title: Застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови
Other Titles: Implementing webquest technologies in foreign language classes
Authors: Супрун, Олена Миколаївна
Супрун, Елена Николаевна
Suprun, Olena
Зайцева, Наталя Володимирівна
Зайцева, Наталья Владимировна
Zaitseva, Natalia
Симоненко, Світлана Вікторівна
Симоненко, Светлана Викторовна
Symonenko, Svitlana
Keywords: веб-квест;інтерактивні методики навчання;гейміфікація;дистанційне навчання;e-learning;діджиталізація освітнього процесу;web-quest;interactive methods of teaching;gamification;distance learning;digitalization of education
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Людинознавчі студії: серія Педагогіка;№ 12 (44) (С.183–191)
Abstract: UK: У статті розглядаються особливості імплементації освітньої технології веб-квесту у процесі викладання іноземних мов студентам нелінгвістичних спеціальностей в умовах дистанційного та змішаного навчання. Викладено суть поняття діджиталізації та висвітлено основні тенденції сьогодення щодо переведення освіти та науки у цифровий формат для інтеграції найсучасніших ІТ-рішень у діяльність навчальних закладів. Досліджено особливості застосування ІКТ та обґрунтовано переваги використання технологій веб-квесту в дистанційному та змішаному навчанні. Розглянуто види веб-квестів, їх основні складники, а також етапи створення. Наголошується на перевагах застосування досліджуваної технології у викладанні іноземних мов, оскільки вона надає доступ до автентичних ресурсів та є одним із способів занурення у мову, що вивчається. У статті проаналізовано наявні онлайн-сервіси та інструменти для створення інтерактивних веб-квестів. Узагальнено та викладено практичний досвід застосування технологій веб-квесту під час викладання іноземних мов у Таврійському державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного. Доведено, що імплементація веб-квестів в аудиторне навчання та самостійну роботу з іноземних мов є високоефективним засобом розвитку комунікативних навичок та цифрової грамотності, актуалізації вокабуляру та поглиблення знань з лінгвокраїнознавства. Зроблено висновок щодо ефективності застосування технологій веб-квесту на заняттях з іноземної мови в немовних закладах вищої освіти, а також виявлено доцільність застосування веб-квестів для самостійної роботи студентів. Відзначено позитивний вплив веб-квесту на мотивацію здобувачів вищої освіти. Викладачам іноземних мов запропоновано інтегрувати веб-квест у навчальні програми для студентів нелінгвістичних спеціальностей. EN: The article considers the peculiarities of the implementation of webquest educational technology in the process of teaching foreign languages to students of non-linguistic specialities under conditions of distance and blended learning. The essence of the concept of digitalization is presented, the main trends in the transition of education and science into digital format to integrate the latest IT solutions in the activities of educational institutions are highlighted. The peculiarities of ICT application are investigated and the advantages of using webquest technologies in distance and blended learning are substantiated. The types of webquests, their main components as well as the stages of their creation are considered. The advantages of using the studied technology in teaching foreign languages are emphasized, as it provides access to authentic resources and is one of the ways of language immersion. The article analyzes the available online services and tools for creating interactive webquests. The experience of using webquest technologies in teaching foreign languages at Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University has been generalized and presented. It has been proved that implementing webquests in classroom activities and independent work of students is a highly effective means of developing communication skills and digital literacy, updating vocabulary and deepening linguistic knowledge. Conclusion about the efficiency of webquest technologies in foreign language classes at non-language institutions of higher education has been made, the expediency of applying this technique for independent work of students has been revealed. The positive impact of the webquest in increasing the motivation of students has been distinguished. Foreign language teachers are encouraged to integrate webquests into curricula for students of non-linguistic specialties.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/15108
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329-Текст статті-615-1-10-20210719.pdf333.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.