Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14998
Title: Переговори як складова частина ділової комунікації
Other Titles: Negotiations as an integral part of business communication
Authors: Максимець, Оксана Миколаївна
Максимец, Оксана Николаевна
Maksymets, Oksana
Адамович, Анастасія Євгенівна
Адамович, Анастасия Евгеньевна
Adamovych, Anastasiia
Keywords: комунікативна компетенція;переговори;ділова комунікація;професійне спілкування;negotiations;business communication;professional communication;communicative professional profile
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;Вип. 36, т. 2 (С. 124-128)
Abstract: UK: В епоху глобалізації спостерігається різка зміна вимог, що висуваються до комунікантів у процесі професійного спілкування. Нині увагу привертають наукові та методичні дослідження, що зосереджені на проблемах визначення комунікативного змісту навчання. Для сучасних досліджень характерним є посилення інтересу до вивчення мовленнєвих одиниць у комунікативному аспекті. Це і розвідки щодо формування культури мовлення, ділової комунікації, комунікативної професіограми фахівця. Так, аналізу прагматичних чинників застосування мовних елементів присвячені праці Ф. Бацевича, Л. Невідомської, Г. Почепцова, І. Шкіцької та ін. Щодо місця дискурсу у вивченні комунікації бажано виділити розвідки М. Макарова, В. Красних, О. Пушкіна, П. Зернецького. Нині зміщуються пріоритети від вивчення мови як наукового явища до вивчення мови як інструменту спілкування. Це і зумовило постановку мети та завдань дослідження, оскільки необхідний аналіз взаємозумовленості вербальної та паравербальних форм спілкування як результату психічного контакту, що виникає в процесі взаємодії двох чи більше людей під час обміну інформацією. У статті проводиться аналіз переговорного процесу як складової частини ділової комунікації, виявляються особливості переговорів, наголошується на важливості розвитку комунікативних компетенцій у підготовці майбутнього фахівця. У розвідці наголошується на важливій ролі переговорів у професійному спілкуванні, оскільки комунікативною метою переговорів є встановлення, підтримка і розмикання (вихід) контакту, виявлення ставлення до співрозмовника, створення індивідуального образу мовця. Також розглядаються чинники мовленнєвої поведінки особи, мотиви та комунікативна стратегія. Комунікативний зміст тут виступає загальним репрезентативним фактором для аналізу смислових компонентів комунікативних ситуацій під час переговорів як у мовленнєвому форматі, так і щодо ситуацій професійного спілкування. EN: There is a sharp change in the requirements for communicators in the process of professional communication in the era of globalization. Today, attention is drawn to scientific and methodological research focused on the problems of determining the communicative content of education. Modern research is characterized by increasing interest in the study of communicative aspect of speech units. This includes research on the formation of the culture of speech, business communication, communicative professional profile of a specialist. Thus, the works by F. Batsevych, L. Nevidomska, G. Pocheptsov, I. Shkitska and others are devoted to the analysis of pragmatic factors in the use of linguistic elements. Regarding the place of discourse in the study of communication, it is important to highlight the investigations of M. Makarov, V. Krasnykh, O. Pushkin, P. Zernetsky. Today, priorities are shifting from the study of language as a scientific phenomenon to the study of language as a tool of communication. This led to the goal and objectives of the study, as there is a need to analyze the interdependence of verbal and paraverbal forms of communication as a result of mental contact that occurs when two or more people interact during the exchange of information. The article analyzes the negotiation process as an integral part of business communication, identifies the features of negotiations, emphasizes the importance of developing communicative competencies in the training of future professionals. The intelligence emphasizes the important role of negotiations in professional communication, as the communicative purpose of negotiations is to establish, maintain and open (exit) contact, to identify attitudes toward the interlocutor, to create an individual image of the speaker. Factors of a person’s speech behavior, motives, and communication strategy are also considered. The communicative content is a general representative factor for the analysis of the semantic components of communicative situations during negotiations both in the speech format and in situations of professional communication.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/14998
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.