Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13887
Title: Образ Данила Галицького як художній концепт в українській літературі ХХ століття
Other Titles: Daniel of Galicia image as an artistic concept in the Ukrainian literature of XX century
Authors: Адамович, Анастасія Євгенівна
Адамович, Анастасия Евгеньевна
Adamovych, Anastasiia
Зімонова, Ольга Володимирівна
Зимонова, Ольга Владимировна
Zimonova, Olha
Шлєіна, Людмила Іванівна
Шлеина, Людмила Ивановна
Shlieina, Liudmyla
Keywords: художньо-стилістичні засоби;художній образ;чуттєвий образ;ідея;artistic and stylistic means;artistic image;sensual image;idea
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика
Series/Report no.: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: збірник наукових праць;Вип. 46, т. 3 (С. 8-11), Сер. Філологія
Abstract: UK: Період літературного життя, про який піде мова, є одним із маловідомих. Вважається, що це час духовного занепаду, причиною чому стала татаро-монгольська навала XIII століття. Це дає підставу для багатьох дослідників вважати цей період паузою в літературному розвитку. Як історичну особу образ князя було розміщено у центрі «Галицько-Волинського літопису», що вважається новим явищем у художній літературі того періоду. Нині лінгвістичну основу «Галицько-Волинського літопису» вивчено А.І. Генсьорським. Розглянуто історичну ситуацію в Україні того періоду. Зроблено переклад з оригіналу. Найбільш актуальними є праці М. Грушевського, М. Костомарова, М. Котляра, А. Ужанкова, С. Шишкіна та інших. Дослідження присвячені різним концепціям щодо ролі князя в історичному процесі. Матеріальною ж основою літератури як виду мистецтва є слово. Тому об’єктом нашої розвідки є генеза художнього образу Данила Галицького в українській літературі XX століття. Предметом є художньо-стилістичні засоби змалювання образу князя в історичному романі А. Хижняка, повісті К. Гриневичевої, поемі М. Бажана. Автори зробили значний крок до нового розуміння природи цієї постаті. Було проаналізовано моральні, філософські, ідеологічні переконання князя, а також обставини їх формування. Усе це робить мовну, комунікативну, емоційну та смислову спрямованість кожного твору більш виразними. Послуговуючись певною історичною інформацією, кожен письменник привніс власне розуміння ідеї любові до Батьківщини та єднання народу. Автори використали поетику літопису та змогли відтворити колорит давньої доби з огляду на власний морально-етичний світогляд та ідейно-тематичну зумовленість твору. Стаття звертає увагу на структуру художнього образу, що складається із чуттєвих образів та ідей, що відтворені в художніх творах української літератури XX століття. EN: The period of literary life which will be discussed, is one of little known ones. It is considered to be the time of spiritual decline and the reason was the Tatar-Mongol invasion of the thirteenth century. This gives grounds for many researchers to pause this period in literary development. As a historical figure the Prince was placed in the center of Galicia-Volyn Chronicle presentation in the middle of the thirteenth century. Nowadays the linguistic basis of Galician-Volynian Chronicle has been studied by A.I. Hensiorskyi. The historical situation of Ukraine during that period reflected in the work is considered. The translation of the Chronicle original has been done. The works of M. Hrushevskyi, M. Kostomarov, M. Kotliar, A. Uzhankov, S. Shyshkin and other are the most relevant. The works are devoted to different concepts on Prince’s role in the history of Ukraine. The word is the material basis of literature as an art. Thus, the object of the current research is the genesis of the artistic image of Daniel Galician in the Ukrainian literature of XX century. The subject is artistic and stylistic means for presentation of Prince image in the historical novel by A. Khyzhnyak, novel by K. Grynevycheva, poem by M. Bazhan. The purposes are to study poetic style features used for presentation of the Daniel Galician image. The authors had made a significant step towards the new understanding of the nature. The Prince mental qualities, moral, philosophical, ideological believes as well as the circumstances of their formation were analyzed from this point. All that is introduced into the text and makes its language, communicative, emotional and semantic orientation more expressive. The article draws attention to the structure of the artistic image that consists of sensory images and ideas which follow them in the Ukrainian novels of XX century.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13887
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.