ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12417
Title: Удосконалення геодезичних дисциплін
Authors: Коломієць, Сергій Матвійович
Коломиец, Сергей Матвеевич
Kolomiiets, Serhii
Леженкін, Іван Олександрович
Леженкин, Иван Александрович
Lezhenkin, Ivan
Keywords: геодезія;глобальна навігаційна супутникова система;геоінформаційні системи;віртуальний інтелектуальний потенціал;geodesy;global satellite navigational;geographic information systems;virtual intellectual potential
Issue Date: 2020
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Меліорація та водовикористання. Функціонування техніко-технологічних систем: матеріали ХІI-ої науково-практичної конференції (Мелітополь, 13 листопада 2020 р.);С. 52-56
Abstract: UK: Розглянуто сучасні технології викладання геодезичних дисциплін з використанням: цифрових технологій і новітніх освітніх методик, науково-виробничих лабораторій для поглибленого вивчення землевпорядних систем, результатів навчально-методичних та навчально-наукових робіт. Розвитку освітніх технологій сприяє: публікація монографій і навчальних посібників, удосконалення навчального процесу технологічним підходом в навчанні, застосування віртуального інтелектуального потенціалу суб’єктів навчання. З поширенням цифрових технологій – електронних геодезичних приладів, геоінформаційних систем (ГІС), систем глобального супутникового спостереження (GNSS) необхідно оновлювати освітні технології для отримання конкурентоспроможних фахівців на ринку праці. Досягти цього можливо впровадженням технологічного підходу до освітнього процесу, студентоцентрованим спрямуванням взаємовідносин суб’єктів навчання. Це потребує укріплення матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу викладацького складу. Доступність здобувачів вищої освіти до глобальних мереж інформацій накладає підвищені вимого до викладачів, які повинні оперативно синхронізувати розвиток сучасних технологій в галузі геодезії з навчальними програмами. Нажаль, існуюча система вищої освіти не дає змоги оперативно змінювати вимоги до навичок і компетенцій суб’єктів навчання. Якісне викладання дисциплін геодезичного напряму можливе за умови використання в навчальному процесі сучасних технологій і засобів їх реалізації, віртуального інтелектуального потенціалу, для чого потрібна відповідна підтримка держави. EN: Modern technologies of teaching of geodesic disciplines are considered with the use: digital technologies and newest educational methods, research and production laboratories for the deep study of the land management systems, the results of educational and methodological and educational-scientific works. Assists development of educational technologies: publication of monographs and train aids, improvement of educational process, by technological approach in studies, application of virtual intellectual potential of subjects of studies. With distribution of digital technologies – electronic geodesic devices, geographic information systems (GIS), systems of global satellite supervision (GNSS), it is necessary to renew educational technologies for the receipt of competitive specialists in the labor market Attaining it is possible introduction of the technological going near an educational process, by studentocentrovanim direction of mutual relations of subjects of studies. It needs strengthening of material and technical base and skilled potential of teaching staff. Availability of higher education students to the global networks of informaciy imposes increased demands on teachers which must operatively synchronize development of modern technologies in industry of geodesy with on-line tutorials. Nazhal', the existent system of higher education does not enable operatively to change requirements to skills and jurisdictions of subjects of studies. The high-quality teaching of disciplines of geodesic direction is possible on condition of the use in the educational process of modern technologies and facilities of their realization, virtual intellectual potential, what the proper support of the state is needed for.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12417
Appears in Collections:кафедра Геоекологія та землеустрій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Удосконалення геодезичних дисциплін.pdf2.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.