ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12214
Title: Впровадження сучасних форм фізичної підготовки у систему професійної освіти майбутніх офіцерів національної гвардії України
Other Titles: Introduction of modern forms of physical training in the system of professional education of future officers of the National Guard of Ukraine
Authors: Забродський, С. С.
Хацаюк, О. В.
Нестеров, Олексій Сергійович
Нестеров, Алексей Сергеевич
Nesterov, Oleksii
Власко, С. В.
Большаков, О. О.
Keywords: готовність
дистанційна освіта
компетентність
майбутні офіцери
професійна освіта
фізична підготовка
фізичні вправи
форми фізичної підготовки
функціональні комплекси
readiness
distance education
competence
future officers
professional education
Physical Training
physical exercises
forms of Physical Training
functional complexes
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр.;Вип. 72, т. 2 (С. 49-52)
Abstract: UK: Забезпечення необхідного рівня фізичної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням в умовах всесвітньої пандемії є важливим практичним завданням, що забезпечить формування (підтримання) важливих професійних компетентностей у представників зазначеної категорії в системі їх професійної освіти. Головною метою роботи є розроблення та апробація педагогічної моделі формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів Національної гвардії України із використанням нових форм фізичного виховання (підготовки) в умовах карантинних обмежень. На першому етапі дослідно-експериментальної роботи здійснено моніторинг науково-методичних, спеціальних джерел та інтернет-ресурсів у вибраному напрямі дослідження. У відповідності до результатів аналізу теоретико-методологічних основ забезпечення системи фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України (НГУ) членами науково-дослідної групи розроблено педагогічну модель формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів НГУ із використанням нових форм фізичного виховання (підготовки) в умовах карантинних обмежень (надалі – педагогічна модель). З метою апробації зазначеної педагогічної моделі в системі професійної освіти майбутніх офіцерів НГУ проведено педагогічний експеримент, у якому взяли участь курсанти командно-штабного факультету Національної академії Національної гвардії України (НАНГУ, n=49 чол.). Досліджуваних курсантів було розподілено на контрольну групу (Кг, n=24 чол.) та експериментальну групу (Ег, n=25 чол.). До початку педагогічного експерименту майбутні офіцери НГУ за рівнем розвитку загальної фізичної підготовки (сила, швидкість, витривалість) достовірно не відрізнялися (Р>0,05). Під час педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг використовували методику розвитку та удосконалення загальної фізичної підготовки, яка передбачена відповідними навчальними планами, програмами та методичними рекомендаціями з організації системи фізичної підготовки військовослужбовців НГУ в умовах карантинних обмежень. Своєю чергою досліджувані майбутні офіцери Ег додатково використовували розроблену нами педагогічну модель, що сприяло підтриманню індивідуального рівня фізичної підготовки. Порівнюючи показники до та після використання запропонованої нами педагогічної моделі, встановлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту у досліджуваних групах, суттєво підвищилися порівняно із вихідними даними і ці відмінності в основному достовірні (Ег, P<0,05). Результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, а також показники рівня загальної фізичної підготовки досліджуваних Ег свідчать про ефективність розробленої нами педагогічної моделі, яка забезпечує збереження необхідного індивідуального рівня фізичної готовності курсантів до службово-бойової діяльності (виконання завдань за призначенням). EN: Ensuring the required level of physical readiness of future officers to perform assigned tasks in a global pandemic is an important practical task that will ensure the formation (maintenance) of important professional competencies in this category in the system of their professional education. The main purpose of the work is to develop and test a Pedagogical model of forming Professional competencies of future Officers of the National Guard of Ukraine using new forms of Physical education (training) in conditions of quarantine restrictions. At the first stage of research and experimental work, monitoring of scientific and methodological, special sources and Internet resources in the chosen direction of research was carried out. In accordance with the results of the analysis of theoretical and methodological bases of providing the System of Physical Training of future Officers of the National Guard of Ukraine (NGU), members of the research group developed a pedagogical model of professional competencies of future NGU officers using new forms of Physical education (training) in a pandemic condition (hereinafter – the Pedagogical model). In order to test this Pedagogical model in the System of Professional education of future Officers of NGU, a pedagogical experiment was conducted, which was attended by cadets of the Command and Staff faculty of the National Academy of the National Guard of Ukraine (NANGU, n=49 people). The studied cadets were divided into a Control group (Kg, n=24 people) and an Experimental group (Eg, n=25 people). Prior to the beginning of the Pedagogical Experiment, the future Officers of the NGU did not differ significantly in the level of development of general Physical readiness (strength, speed, endurance) (P>0.05). During the Pedagogical Experiment, the studied cadets Kg used the method of development and improvement of general physical readiness, which is provided by the relevant curricula, programs and guidelines for the organization of the System of Physical Training of NGU servicemen in quarantine restrictions. In turn, the studied future Eg Officers additionally used the pedagogical model developed by us, which helped to maintain the individual level of Physical readiness. Comparing the indicators before and after using our proposed Pedagogical model, it was found that the results obtained at the end of the Pedagogical Experiment in the studied groups significantly increased compared to the original data and these differences are mostly significant (Eg, P<0,05). The results obtained at the end of the Pedagogical Experiment, as well as indicators of the level of general physical readiness of the studied Eg indicate the effectiveness of our developed Pedagogical model, which ensures the preservation of the required individual level of physical readiness of cadets for combat activities.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/12214
Appears in Collections:кафедра Фізичного виховання і спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Нестеров Запоріжжя 2020.pdf2,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.