ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11936
Title: Формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти засобами фізичного виховання
Other Titles: Formation of leadership competencies of students of higher education institutions by means of physical education
Authors: Жембровський, С. М.
Федоренко, О. О.
Мілаєв, Олександр Іванович
Милаев, Александр Иванович
Milaiev, Oleksandr
Мартиненко, О. М.
Воронін, А. І.
Keywords: військовослужбовці;здобувачі вищої освіти;змагання;професійні компетентності;курсанти;лідерські якості;методика;соціальне проектування;фізичне виховання;servicemen;students of higher education institutions;competitions;professional competencies;cadets;leadership skills;methods;social design;physical education
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика
Series/Report no.: Інноваційна педагогіка;Вип. 25, т. 1 (С. 153-157)
Abstract: UK: Стаття присвячена актуальним питанням формування лідерських якостей здобувачів вищої освіти (курсантів) вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та Національної гвардії України у процесі реалізації соціальних проектів спортивно-інтелектуального та методичного напряму в системі їхньої професійної освіти. Головною метою роботи є формування лідерських компетентностей здобувачів вищої освіти в системі фізичного виховання (на прикладі курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та Національної гвардії України). Під час дослідження членами науково-дослідної групи використані такі методи: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної (спеціальної) літератури, моніторинг інтернет-ресурсів, педагогічні спостереження, методи математичної статистики, технічні засоби. З метою підтвердження ефективності впровадження алгоритмів соціального проектування у систему фізичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України було проведено педагогічний експеримент (вересень 2019 – червень 2020рр.). У дослідженні взяли участь курсанти навчально-наукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (n=11 чол., експериментальна група) та курсанти командно-штабного факультету Національної академії національної гвардії України (n=21 чол., контрольна група). До початку педагогічного експерименту досліджувані курсанти контрольної (Кг) та експериментальної груп (Ег) за рівнем сформованості професійних компетентностей достовірно не відрізнялися (Р>0,05). Під час педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг використовували традиційну методику формування лідерських компетентностей, передбачену робочою програмою навчальної дисципліни «Фізичне виховання та методика фізичної підготовки». У свою чергу, досліджувані курсанти Ег додатково використовували методику соціального проектування із використанням засобів фізичного виховання. Досягнення мети дослідження курсантами Ег здійснювалося реалізації соціально важливих прикладних військово-спортивних змагань серед курсантських навчальних груп, які вимагають інтегрального прояву фізичних якостей, прикладних рухових навичок та інтелекту- альних здібностей. Порівнюючи показники до та після використання запропонованої нами методики соціального проектування із використанням засобів фізичного виховання досліджуваних курсантів Кг та Ег, ми встановили, що результати, отримані після педагогічного експерименту, у досліджуваних групах суттєво підвищилися порівняно із вихідними даними, і ці відмінності переважно достовірні (Ег, P<0,05). EN: The article is devoted to topical issues of formation of leadership qualities of applicants for higher education (cadets) of higher military educational institutions of the Armed Forces of Ukraine and the National Guard of Ukraine in the implementation of social projects of sports-intellectual and methodological direction in their professional education. The main purpose of the work is – the formation of leadership competencies of higher education in the system of physical education (on the example of cadets of higher military educational institutions of the Armed Forces of Ukraine and the National Guard of Ukraine). During the research the members of the research group used the following methods: theoretical analysis and generalization of scientific-methodical (special) literature; monitoring of Internet resources; pedagogical observations; methods of mathematical statistics; technical means. In order to confirm the effectiveness of the implementation of social design algorithms in the system of physical education of future officers of the Armed Forces of Ukraine, a pedagogical experiment was conducted (September 2019 – June 2020). The study involved cadets of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture and Sports and Health Technologies of the Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine (n=11 people, experimental group) and cadets of the Command and Staff Faculty of the National Academy of the National Guard of Ukraine (n=21 people, control group). Prior to the beginning of the pedagogical experiment, the studied cadets Kg and Eg did not differ significantly in the level of formation of professional competencies (P>0.05). During the pedagogical experiment, the studied cadets of the control group (Kg) used the traditional method of forming leadership competencies provided by the working program of the discipline “Physical Education and Methods of Physical Training”. In turn, the studied cadets Eg additionally used the method of social design with the use of physical education. Achieving the goal of the study by Eg cadets was carried out by means of socially important applied militarysports competitions among cadet study groups, which require an integral manifestation of physical qualities, applied motor skills and intellectual abilities. Comparing the indicators before and after using our proposed method of social design using physical education of the studied cadets Kg and Eg found that the results obtained after a pedagogical experiment in the studied groups significantly increased compared to baseline and these differences are mostly significant (Eg, P< 0.05).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11936
Appears in Collections:кафедра Фізичне виховання і спорт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мілаєв О.І..pdf1,36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.