ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11893
Title: Свято як соціально-культурний феномен: функціональний аналіз
Other Titles: Holiday as a socio–cultural phenomenon: functional analysis
Authors: Поправко, Ольга Вікторівна
Поправко, Ольга Викторовна
Popravko, Olha
Keywords: свято;соціокультурний простір;функціональний діапазон;функціонально–смислові блоки;holiday;socio–cultural space;functional range;functional– semantic blocks
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Гілея: науковий вісник : зб. наук. праць.;Вип. 142 (№ 3), Ч. 2 Філософські науки (С. 121–125)
Abstract: UK: Розкрито функціональний діапазон свята як соціально–культурного феномену. Автор переконаний, що свято як багатовимірне внутрішньо суперечливе явище може бути усвідомлене в усій своїй поліфункціональній значимості тільки за допомогою аналізу його специфічної дієвості як символічної форми, вписаної в загальне тіло культури. Він пропонує власний підхід, який враховує сутнісні характеристики свята як культурно–засадничого феномену, що обумовлюють необхідність його існування в сучасному соціокультурному просторі. Функціональний діапазон свята має універсальні параметри – ключові функціонально–значеннєві блоки, кожен з яких містить сукупність функцій, які перетинаються між собою, підсилюючи та доповнюючи одна одну. Автор виділяє культуро–, людино– і соціальноформуючі функціональні блоки, кожен з яких містить систему власних функцій. Наскрізними функціями, кожна з яких також є багатовимірною, можна вважати смислоформуючу, компенсаторну, комунікативну, художньо–естетичну, виховну, а також формування простору свободи в культурному бутті людини. Запропонований варіант класифікації розширює уявлення про свято як соціально–культурний феномен і дозволяє наблизитись до усвідомлення методології його вивчення. EN: The article describes the functional range of the holiday as a socio– cultural phenomenon. The author is convinced that the holiday as a multidimensional internal contradictory phenomenon can be realized in its entire polyfunctional significance only through the analysis of its specific effectiveness as a symbolic form, inscribed in the general body of culture. She offers her own approach, which takes into account the essential characteristics of the holiday as a cultural and fundamental phenomenon, which determine the necessity of its existence in contemporary socio–cultural space. The functional range of the holidays has universal parameters – key functional and semantic blocks, each containing a set of functions that intersect each other, amplifying and complementing each other. The author highlights cultural, human and social forming functional blocks, each of which contains a system of its own functions. Transversal functions, each of which are also multidimensional, can be considered senceforming, compensatory, communicative, artistic and aesthetic, educational, as well as the formation of the space of freedom in the cultural existence of man. The proposed classification option broadens the idea of a holiday as a socio–cultural phenomenon and allows you to come closer to understanding the methodology of its study.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11893
Appears in Collections:кафедра Суспільно-гуманітарні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.