ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11330
Title: Педагогічні засади іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів в ТДАТУ імені Дмитра Моторного
Other Titles: Педагогические основы иноязычной подготовки будущих специалистов ТГАТУ имени Дмитрия Моторного
Pedagogical principles of foreign language training of future specialists at Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University
Authors: Шляпіна, Олеся Володимирівна
Шляпина, Олеся Владимировна
Shliapina, Olesia
Keywords: ділові ігри;здібності викладача;інформаційні технології;комунікативна взаємодія;мультимедійні технології;деловые игры;информационные технологии;коммуникативное взаимодействие;мультимедийные технологии;способности преподавателя;business games;communicative interaction;information technology;multimedia technologies;teacher's abilities
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: збірник наукових праць;Вип. 24 (1): серія "Педагогіка"
Abstract: UK: В статті розглядаються педагогічні засади іншомовної підготовки вузькопрофільних спеціалістів у ТДАТУ імені Дмитра Моторного. Наголошується, що особливу значущість ця проблема має у процесі іншомовної комунікації в умовах глобалізації суспільства. Надається опис нестандартних методів і форм, які використовуються у курсі навчання іноземної мови в даному Закладі Вищої Освіти. Обґрунтовується важливість підготовки та професійного рівня саме викладача іноземної мови, підвищення його професійної компетентності, рівня саморозвитку та самопідготовки, що безпосередньо впливає на рівень викладання в Університеті. RU: В статье рассматриваются педагогические основы иноязычной подготовки узкопрофильных специалистов в ТГАТУ имени Дмитрия Моторного. Отмечается, что особую значимость эта проблема имеет в процессе иноязычной коммуникации в условиях глобализации общества. Дается описание нестандартных методов и форм, которые используются в курсе обучения иностранному языку в данном университете. Обосновывается важность подготовки и профессионального уровня именно преподавателя иностранного языка, повышения его профессиональной компетентности, уровня саморазвития и самоподготовки, непосредственно влияющего на уровень преподавания в Университете. EN: The article discusses the pedagogical foundations of foreign-language training of narrow-profile specialists at the Dmytro Motornyi TSATU. It is noted that this problem is of particular importance in the process of foreign language communication in a globalized society. A description of non-standard methods and forms that are used in foreign language training course at this university is given here. It justifies the importance of training and the professional level of the teacher of foreign language, increasing his professional competence, the level of self-development and self-training, which directly affects the level of teaching at the University.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11330
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шляпіна О.В. (Мелитополь, МДПУ ім. Б.Х).pdf395.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.