ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10885
Title: Формування сухих розчинних речовин у плодах черешні під впливом абіотичних факторів
Other Titles: The formation of dry soluble substances in sweet cherry fruits under the influence of abiotic factors
Authors: Сердюк, Марина Єгорівна
Сердюк, Марина Егоровна
Serdyuk, Maryna
Іванова, Ірина Євгенівна
Иванова, Ирина Евгеньевна
Ivanova, Iryna
Малкіна, Віра Михайлівна
Малкина, Вера Михайловна
Malkina, Vira
Кривонос, Ірина Анатоліївна
Кривонос, Ирина Анатольевна
Kryvonos, Iryna
Тимощук, Т. М.
Євстафієва, Катерина Сергіївна
Евстафиева, Екатерина Сергеевна
Yevstafiieva, Kateryna
Keywords: погодні фактори;помологічний сорт;терміни достигання плодів;дисперсійний аналіз;варіабельність;weather factors;pomological variety;fruits ripening periods;variance analysis;variability
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Наукові горизонти: збірник наукових праць;Вип. 03 (88) (С. 127-135)
Abstract: UK: Черешня займає одне з провідних місць серед плодових культур, що вирощуються в Україні. Культура відкриває фруктовий сезон споживання свіжої та високовітамінної плодової продукції. Запорізька область вважається одним із основних регіонів стабільного виробництва високоякісних плодів черешні, які користуються необмеженим попитом на внутрішньому та світовому споживчому ринку плодової продукції. Встановлено частку впливу погодних факторів та сортових особливостей на формування фонду сухих розчинних речовин плодів черешні впродовж 2008–2019 рр. Плоди 33 дослідних сортозразків було відібрано з дерев, типових для певного помологічного сорту та одного віку в садівничих господарствах Південного Степу України. Для дослідження були обрані плоди черешні трьох термінів достигання: 1 група – сорти раннього терміну достигання; 2 група – сорти середнього терміну достигання; 3 група – сорти пізнього терміну достигання. Результати дванадцятирічних досліджень дають можливість стверджувати, що середній вміст сухих розчинних речовин у плодах черешні, вирощених в умовах аналізованого регіону, знаходився на рівні 16,7 %. Серед групи сортів раннього терміну достигання максимальний середній вміст сухих розчинних речовин на рівні 16,8 %, виявлений у плодах сорту Рубінова рання. Серед сортів групи середнього терміну достигання максимальний середній вміст сухих розчинних речовин 18,5–18,6 % зафіксовано у плодах сортів Талісман та Дачниця, а групи пізнього – плодах сорту Удівітєльна. Результатами дисперсійного аналізу підтверджено домінуючий вплив погодних факторів на накопичення фонду сухих розчинних речовин. Встановлено, що для всіх груп сортів, незалежно від терміну достигання, домінуючий вплив на формування фонду сухих розчинних речовин мали погодні умови років досліджень (фактор А) з часткою впливу для сортів групи раннього терміну достигання – 74,5 %, групи середнього терміну достигання – 61,9 % і групи пізнього терміну достигання – 69,4 %. Вплив сортових особливостей (фактор В) був менш вагомим. Проведений двофакторний дисперсійний аналіз визначив доцільність прогнозувати вміст сухих розчинних речовин у плодах черешні за середніми значеннями певної групи сортів, а не окремо для кожного помологічного сорту. EN: Sweet cherry is one of the leading places among the fruit crops grown in Ukraine. This culture opens the fruit season for the consumption of fresh and high-vitamin fruit products. Zaporizhzhia region is considered one of the main regions of stable production of high quality sweet cherries, which are in unlimited demand in the domestic and global consumer market of fruit products. The article presents the influence share of weather factors and varieties features on the formation of dry soluble substances stock of sweet cherry fruits during 2008–2019 years. The fruits of 33 varieties samples were grown under of horticultural farms of the Southern Steppe of Ukraine. Three sweet cherry fruits ripening periods were selected for the research: the 1-st group – the early ripening periods varietie; the 2-nd group – the medium ripening period varieties; the 3rd group – the late ripening period varieties. The results of twelve-year studies indicate that the average dry soluble substances content in sweet cherry fruits grown in the region analyzed and it was 16.7 %. Among the group of the early ripening period varieties, the maximum average dry soluble substances content content of 16.8 % was found in Rubinova rannia variety fruits. Among the medium ripening period varieties, the maximum average dry soluble substances content content of 18.5–18.6 % was recorded in the fruits of the Talisman and Dachnytsia varieties, and the late ones – the fruits of the Udivitelna variety. The dominant influence of weather factors on the accumulation of the dry soluble substances content stock was confirmed by the results of the variance analysis. It was found that for all groups of varieties, irrespective of the ripening period, the weather conditions of the research years (factor A) had a dominant influence on the formation of the DSS stock with an influence share for the varieties of the early ripening period group – 74.5 %, of the medium ripening period group – 61.9 % and the late ripening period groups – 69.4 %. The impact of varieties features (factor B) was less significant. The two-factor variance analysis has determined the expediency of predicting the dry soluble substances content of sweet cherry fruits by the average values of a particular varieties group, and not separately for each pomological variety.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10885
Appears in Collections:кафедра Харчові технологіі та готельно-ресторанна справа

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Науковігоризонти, 2020, No 03(88) .pdf473.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.