Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9649
Title: Economic factors of food market development for school-age children
Other Titles: Економічні чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку
Authors: Коноваленко, Анастасія Сергіївна
Коноваленко, Анастасия Сергеевна
Konovalenko, Anastasiia
Keywords: macromarketing factors;economic factors;purchasing power;minimum wage;cost of living;child nutrition;financial accessibility;макромаркетингове середовище;економічні чинники;купівельна спроможність;мінімальна заробітна плата;прожитковий мінімум;харчування дітей;фінансова доступність
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Економічні горизонти;№ 3(10) (С. 31-42)
Abstract: EN:The purpose of the research is to determine the solvency of the population as an eco-nomic factor of the macromarketing environment which influences the development of the food market for school children and financial availability of food for children in Ukraine. Methods. General scientific methods and approaches, systematic approach, general research methods (analysis, synthesis, generali-zation, comparison), statistical methods and correlation analysis were used in the research. Results. The article examines the key trends in changing of the population solvency as an economic factor of market-ing environment, which influences the development of the food market for school-age children and pro-ducers’ choice of the appropriate marketing strategy. The analysis of gross domestic product per capita and experts’ forecasts on the change in the indicator are presented. Factors affecting the state of the Ukrainian economy and positive developments caused by reforms in the justice system, law enforcement agencies and anti-corruption structures are outlined. Attention is paid to the fact that high level of inter-vention by law enforcement and anti-corruption bodies, political turbulence, limited capacity of the au-thorities and high risks of the situation destabilization hinder economic transformations, while stabiliza-tion of economic development of Ukraine from 2021 predicted by the experts. The dynamics of changes in the solvency of the population, household incomes, ratio of the minimum subsistence level and the minimum wage have been determined. Changes in the subsistence minimum over the last 10 years have been analyzed. It has been proved that the growth rates of the statutory subsistence level and the mini-mum wage have positive dynamics and are correlated with each other. Practical meaning. Economic factors of the macromarketing environment of the food market for schoolchildren has been determined, based on the analysis, considering favourable opportunities and negative tendencies that can be taken into account by food producers in formulating a marketing strategy for the development of food market. Prospects for further research. The findings determine the need for further assessment of other catego-ries’ impact in order to carry out a comprehensive analysis of market threats and opportunities for food manufacturers for school-age children. UK: Мета статті полягає у визначенні показників купівельної спроможності населення як економічного чинника макромаркетингового середовища, що впливає на розвиток ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку та фінансову доступність продуктів харчування для дітей в Україні. Методи. В ході дослідження використано загальнонаукові методи та підходи, системний підхід, загальнологічні методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння), статистичні методи та кореляційний аналіз. Результати. У статті розглянуто ключові тенденції зміни купівельної спроможності населення як економічного чинника маркетингового середовища, що впливає на розвиток ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку ті вибір виробниками продукції відповідної маркетингової стратегії. Наведено аналіз валового внутрішнього продукту на душу населення та прогнози експертів щодо зміни показника. Зазначено чинники, що впливають на стан економіки України, та позитивні зрушення, що обумовлені реформами у системі правосуддя, правоохоронних органах та антикорупційних структурах. Акцентована увага на тому, що заважають економічним перетворенням високий рівень втручання з боку правоохоронних та антикорупційних органів, політична турбулентність, обмежену дієздат-ність влади та високі ризики дестабілізації ситуації, водночас фахівці прогнозують стабілізацію розвитку економіки України з 2021 р. Визначено динаміку зміни показників купівельної спромжності населення, доходів домогосподарств, співвідношення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Наведено аналіз зміни показника прожиткового мінімуму за останні 10 років та доведено, що темпи зростання законодавчо встановленого рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати мають позитивну динаміку та корелюються між собою. Практичне значення. На основі проведеного аналізу визначено стан економічних чинників макромаркетингового середовища продовольчого ринку для дітей шкільного віку, які формують сприятливі можливості та негативні тенденції, що можуть бути прийнятими виробниками продовольства до уваги при формуванні маркетингової стратегії розвитку діяльності на ринку продук-тів харчування. Перспективи подальших досліджень. Отримані результати визначають необхідність подальшої оцінки впливу інших категорій чинників для здійснення комплексної оцінки ринкових загроз та можливостей для виробників продуктів харчування для дітей шкільного віку.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9649
Appears in Collections:кафедра Маркетинг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-42_Konovalenko.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.