ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9302
Title: Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний). Програма 1 «Розробити технічні засоби для реалізації нових технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах півдня України»
Authors: Надикто, Володимир Трохимович
Надыкто, Владимир Трофимович
Nadykto, Volodymyr
Keywords: трактор;колесо;грунт;буксування;плуг;полиця;польова дошка;тяговий опір;витрати пального
Issue Date: 2019
Publisher: ТДАТУ
Abstract: Звіт про НДР: 15 с., 7 рис., 2 табл., джерел. Об'єкт досліджень: процес буксування рушіїв колісного трактора. Мета роботи: виведення аналітичної залежності, яка б дозволила розрахува-ти максимально допустиму значину буксування коліс трактора з точки зору допу-стимого впливу його рушіїв на грунт. Методи досліджень. Особливістю методичного підходу при розв’язанні цієї проблеми є застосу-вання у горизонтальній площині того обмеження тиску коліс трактора на грунт, яке регламентоване стандартом України у вертикальній лощині (ДСТУ 4521:2006). Указане обмеження використано для визначення максимально допус-тимого буксування рушіїв трактора з точки зору впливу розвинутої ним дотичної сили тяги на ґрунтове середовище. В результаті проведених досліджень установлено, що для ґрунтів, середня значина коефіцієнта зім’яття якого приблизно дорівнює 4000 кН⋅м-3, середня зна-чина коефіцієнта опору коченню – 0,16, а відношення допустимого тиску на грунт до радіуса коченню колеса – на рівні 222 кПа/м, максимально допустима значина буксування коліс трактора δmax не повинна перевищувати 15%. Об’єкт досліджень: орний агрегат у складі трактора тягового класу 3 серії ХТЗ-170 з двигуном ЯМЗ-236 і тензометричного плуга, обладнаного текроновими рольовими дошками і полицями. Мета роботи: установлення залежності впливу застосування текронових елементів плуга на його тягово-енергетичні показники. Методи досліджень. Лабораторно-польові випробування орного агрегату з плугом, обладнаним те кроновими полицями і польовими дошками. В результаті проведених досліджень установлено, що застосування текро-нових полиць і польових дощок замість стальних унеможливлює залипання по-лиць вологим ґрунтом. За рахунок цього замість руху «грунт по грунту» має міс-це рух «грунт по поверхні полиці». Після заміни стальних полиць і польових до-щок текроновими тяговий опір плуга зменшується на 13,6%. Продуктивність ро-боти нового орного агрегату при цьому зростає на 12,6%, а імовірність дотриман-ня агротехнічного допуску на глибину оранки (± 2 см) збільшується з 88 до 93%.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9302
Appears in Collections:Звіти з НДР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Звіт_НДІ_2019.pdf654.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.