ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9124
Title: Formation of the concept of digital economy and digital management in the conditions of new technological breaks
Other Titles: Формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів
Формирование концепции цифровой экономики и цифрового менеджмента в условиях новых технологических прорывов
Authors: Cherep, A.
Andriukaitiene, R.
Voronkova, V.
Oleksenko, Roman
Олексенко, Роман Іванович
Олексенко, Роман Иванович
Keywords: digital economy
digital management
digital society
digitalization
stochasticity of information
цифрова економіка
цифровий менеджмент
цифрове суспільство
діджиталізація
стохастичність інформації
цифровая экономика
цифровой менеджмент
цифровое общество
диджитализация
стохастичность информации
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy;№ 77 (P. 256-263)
Abstract: EN: The relevance of this topic is due to the fact that new processes of informatization of society are unfolding in the conditions of new technological breakthroughs, which requires the formation of the concept of digital economy and digital management as components of the creation of an ecologically balanced and socially oriented economy, which aims at increasing the well-being of the population and improving the ecology of the population. The purpose of the study is to conceptualize the digital economy and digital management in the face of new technological breakthroughs as a factor in the emergence of an environmentally balanced and socially-oriented economy, as one of the biggest challenges facing developed countries is sustainable unemployment, growing property inequality, rapid climate change and stochasticity (asymmetry) of information. An analysis of the latest research and publications that address this issue. In the works of Maxton Graham and Randers Joergen “In search of prosperity. Managing Economic Development for Reducing Unemployment and Climate Change ”(Kyiv: Pabulum, 2017). In the second half of the twentieth century evidence has emerged of the exhaustion of global natural resources and the limited assimilation capabilities of the planetary ecosystem. The revolutionary work of the new vision was the first report by the Roman Club "Limits of Growth" (1972) by Donnelly and Dennis Meadows and Jorgen Randers, which forced them to reflect on the physical limits of human growth. “The limits of growth. 30 Years Later ”is an updated study based on new data on trends in the development of human civilization, improvements in the model and methodology of system dynamics and modern computer capabilities. Scientific novelty of the research is the identification of problems of interaction of the person, society, information in the conditions of new technological breakthroughs and conditions of overcoming the problems of stochastic information that contribute to the formation of a new concept of digital economy and digital management. Research results. The conditions of formation of the concept of digital economy and digital management in the conditions of new technological breakthroughs, on the basis of which the creation of a digital society is revealed. A new mission of digital economy and digital management is revealed, which should change the dominant essence of social philosophy, which underlies the great role of scientific and technological achievements that transform our reality. Conclusion - The formation of the mconcept of digital economy and digital management challenges many economic and managerial notions of new technological breakthroughs that underpin the "boundaries of growth" and the formation of digital society. UK: Актуальність даної теми зумовлена тим, що нові процеси інформатизації суспільства розгортаються в умовах нових технологічних проривів, що вимагає формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту як складових чинників створення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки, яка націлена на збільшення добробуту населення та покращення екологічного показника. Мета дослідження –- концептуалізація цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів як чинника становлення екологічно збалансованої і соціально-орієнтованої економіки, так як одним з найбільших викликів, що стоять перед розвиненими країнами, є стале безробіття, зростаюча майнова нерівність, стрімкі зміни клімату та схоластичність (асиметричність) інформації. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. В роботах Макстон Грема і Рандерс Йоргена. «У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття та змін клімату» (Київ: Пабулум, 2017).У другій половині ХХ ст. з’явилися свідчення вичерпності глобальних природних ресурсів та обмеженості асимілюючих можливостей планетарної екосистеми. Революційною працею нового бачення стала перша доповідь Римському клубу «Межі зростання» (1972 р.) Донелли та Деніса Медоузів і Йоргена Рандерса, які примусили замислитеся над фізичними межами економічного зростання людства. «Межі зростання. 30 років потому» - оновлене дослідження, що базується на нових даних про тенденції розвитку людської цивілізації, удосконалення моделі й методології системної динаміки та сучасних комп’ютерних можливостей. Наукова новизна дослідження – виявлення проблем взаємодії людини, суспільства, інформації в умовах нових технологічних проривів та умови подолання проблем стохастичності інформації, що сприяють формуванню нової концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту. Результати дослідження. Виявлено умови формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту в умовах нових технологічних проривів, в основі яких створення цифрового суспільства. Розкрито нову місію цифрової економіки та цифрового менеджменту, завдяки яким має відбутися зміна домінантної сутності соціальної філософії, в основі якої велика роль науково-технічних досягнень, що трансформують нашу реальність. Висновок – формування концепції цифрової економіки і цифрового менеджменту кидає виклик багатьом економічним та управлінським поняттям нових технологічних проривів, в основі яких «межі зростання» і формування цифрового суспільства. RU: Актуальность данной темы обусловлена тем, что новые процессы цифровизации общества разворачиваются в новых условиях технологических прорывов, которые требует формирования концепции цифровой экономики и цифрового менеджмента как составляющих факторов создания экологически сбалансированной и социально-ориентированной экономики, которая нацелена на увеличение благосостояния населения и улучшение экологического показателя. Цель исследования - концептуализация цифровой экономики и цифрового менеджмента в условиях новых технологических прорывов как фактора становления экологически сбалансированной и социально-ориентированной экономики в условиях новых технологических прорывов, так как одним из наибольших вызовов, которые стоят перед развитыми странами, есть устойчивая безработица, увеличивающееся имущественное неравенство, стремительные изменения климата и с тохастичность (ассиметричность) информации. Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато рассмотрение данной проблемы. В работах Макстон Грема и Рандерс Йоргена. «В поисках благосостояния. Управление экономическим развитием для уменьшения безработицы и изменений климата» (Киев: Пабулум, 2017). Во второй половине ХХ ст. появились свидетельства исчерпания глобальных природных ресурсов и ограниченности ассимилированных возможностей планетарной экосистемы. Революционным трудом нового видения считается первый доклад Римскому клубу «Границы роста» (1972) Донеллы и Дениса Йоргена Рандерса, которые заставили задуматься над физическими границами экономического роста человечества. «Границы увеличения. 30 лет после» - обновленное исследование, которое базируется на новых данных о тенденциях развития человеческой цивилизации, усовершенствовании модели и методологии системной динамики и современных компьютерных возможностей. Научная новизна исследования - выявление проблем взаимодействия человека, общества, информации в условиях новых технологических прорывов и условия преодоления проблем стохастичности и нформации, которые содействуют формированию новой концепции цифровой экономики и цифрового менеджмента. Результаты исследования. Выявлены условия формирования концепции цифровой экономики и цифрового менеджента в условиях новых технологических прорывов, в основе которой создание цифрового общества. Раскрыта новая миссия цифровой экономики и цифрового менеджмента, благодаря которым должно произойти изменение доминантной сущности социальной философии, в основе которой большая роль научно-технических достижений, которые трансформируют нашу реальность. Вывод - формирование концепции цифровой экономики и цифрового менеджмента бросает вызов многим экономическим и управленческим понятиям технологических прорывов, в основе которых «границы роста» и формирование цифрового общества.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9124
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
znpgvzdia_2019_77_19.pdf472,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.