Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9042
Title: Вирішення задачі по визначенню технологічних параметрів процесу простого обтягування
Other Titles: Решение задачи по определению технологических параметров процесса простой обтяжки
Solution of the problem for determining the technological parameters of the process of a simple stretching formation
Authors: Пихтєєва, Ірина Вікторівна
Пыхтеева, Ирина Викторовна
Pykhtieieva, Iryna
Івженко, Олександр Васильович
Ивженко, Александр Васильевич
Ivzhenko, Oleksandr
Лубко, Дмитро Вікторович
Лубко, Дмитрий Викторович
Lubko, Dmytro
Keywords: теорії тонких оболонок;метод збурювання;математичні моделі;процес простого обтягування;алгоритм побудови;листова штамповка
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Праці Таврійського державного агротехнологічного університету;Вип. 19, т. 3 (С. 316-324)
Abstract: UK: Сучасні тенденції розвитку різних галузей промисловості стимулюють розробку високоефективних і конкурентних видів техніки і технологій, які забезпечать жорсткі вимоги к якості та експлуатаційним властивостям виробів при економії матеріальних та енергетичних ресурсів, витрати на робочу силу, зниження собівартості виробництва, що є актуальними для машинобудування. Типовими виробами авіаційної, машинобудівної індустрії є корпусні оболонки з листових заготівок (обшивки, паливні баки різних форм і розмірів, балони для зберігання газу, камер згоряння двигунів, і т.д.). До них пред’являються високі конструкторські вимоги, які визначають технологічні можливості виробництва деталі: геометрична точність, якістю поверхні, механічні властивості, рівномірна товщина, надійність в експлуатації. При цьому умовно тонкостінними будемо рахувати ті деталі, у яких асиметричні деталі з усіченою звуженою формою з відносною D висотою Н: 0,5(— < 0,7 і діаметр співвідношення — = 1,7 -=- 2,2., D d. Мета технолога у тому, щоб спроектувати технологічний процес з мінімальною кількістю переходів, високим коефіцієнтом використання матеріалу, точними геометричними параметрами. Крім того, виготовлена деталь має відповідати вказаним експлуатаційним характеристикам. При досягненні цього результату важливо враховувати різнотовщинність отриманих деталей у листовій штамповці. Відомо, наприклад, що різнотовщинність багатократній витяжці дорівнює – 50-100%. Це одна з основних причин для зниження формоутворення на подальших операціях. У подальшому будемо розглядати тонкостінні штамповки, зменшення коефіцієнта матеріалу, тому що не завжди отриманий характер зміни товщини, її величина на штампованих деталях відповідає необхідним характеристикам. Щоб уникнути цього вихідну товщину заготівки вибирають завищену на певну величину різнотовшинності. RU: Современные тенденции развития различных отраслей промышленности стимулируют развитие высокой производительности и конкурентоспособных видов техники и технологий, которые будут обеспечивать строгие требования к качеству и эксплуатационным свойствам продуктов при экономии материальных, энергетических ресурсов и трудовых затрат, снижение себестоимости производства, что имеет важное значение для машиностроения. Типичные продукты авиации, машиностроительной индустрии — это корпусная оболочка их листовой заготовки (обшивка, топливные баки различных форм и размеров, резервуары для хранения газа, камеры сгорания двигателей и т. д.). Для них предъявляются высокие конструктивные требования, которые определяют технологические возможности производства деталей: геометрическая точность, качество поверхности, механические свойства, равномерная толщина, надежность в эксплуатации. При этом условно тонкостенными будет принимать те части, в которых ассиметричные детали с усеченной суженной формы с относительной D высотой Н: 0,5 (—<0,7 и диаметр корреляции — = 1.7-=-2.2., D d. Цель технолога разработать технологический процесс с минимальным количеством переходов, высоким коэффициентом использования материала, точными геометрическими параметрами. Кроме того изготовленная модель должна отвечать указанным эксплуатационным характеристикам. В достижении этого результата важно принимать во внимание разнотолщинность полученных деталей в листовой штамповке. Нам известно, что разнотолщинность многократной вытяжки равна – 50-100%. Это одна из главных причин для уменьшения формообразования на следующих операциях. Мы будем рассматривать формирование тонкостенной штамповки и снижение коэффициента материала, потому что не всегда результат изменения толщины, его значение на штампованные детали отвечает необходимым критериям. Чтобы избежать этого исходную толщину заготовки выбирают увеличенной на определенную величину разнотолщинности. EN: Modern trends in the development of various industries stimulate the development of high productivity and competitive types of equipment and technologies that will ensure strict requirements for the quality and performance of products while saving material and energy resources and labor costs, reducing production costs, which is important for mechanical engineering. Typical produce of the aviation and engineering industries include the casing of the plate stock (covering, fuel tanks of various shapes and sizes, gas storage tanks, engine combustion chambers, etc.). These parts have to correspond to high design requirements that determine the technological capabilities thereof: geometric accuracy, surface quality, mechanical properties, uniform thickness, reliability in operation. In this case, those parts will be accepted as conditionally thin-walled, where asymmetric parts with a truncated constricted shape with a relative D height H being 0.5 (- <0.7 and the diameter of the correlation being = 1.7-=-2.2., D d. The purpose of a technologist is to develop the technological process with a minimum number of transitions, a high utilization rate of the material, and precise geometric parameters. In addition, the manufactured model must meet the specified performance characteristics. In achieving this result, it is important to take into account the thickness variation of the parts produced in sheet metal forming. We know that the thickness variation of multiple stretching is 50-100%. This is one of the main reasons for reducing shaping in the following operations. We will consider the formation of thin-walled stamping and a decrease in the coefficient of the material, because not always the result of a change in thickness, its value on the stamped parts meets the necessary criteria. To avoid this, the initial workpiece thickness is selected to be increased by a certain amount of thickness variation.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9042
Appears in Collections:кафедра Технічна механіка та комп'ютерне проектування ім. професора В.М. Найдиша

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3 СТАТЬЯ С ЛУБКО+ИВЖЕНКО+ПЫХТЕЕВА.pdf744.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.