ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8705
Title: Державне регулювання створення та функціонування опорних шкіл в умовах децентралізації
Other Titles: State regulation of creation and functioning of support schools in decentralization conditions
Authors: Застрожнікова, Ірина Володимирівна
Застрожникова, Ирина Владимировна
Zastrozhnikova, Iryna
Keywords: громада;державне управління;децентралізація;місцеве самоврядування;Міністерство освіти і науки України;опорна школа;освіта;освітня субвенція;Положення про освітній округ;школа;community;state administration;decentralization;local self-government;Ministry of Education and Science of Ukraine;support school;education;educational subvention;Regulations on educational district;school
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Право та державне управління: збірник наукових праць;№ 2 (35), т. 1 (С. 191-196)
Abstract: UK: У статті визначаються роль державного регулювання у створенні та функціонуванні опорних шкіл. Обґрунтовується необхідність створення опорних шкіл на всій території України, що зумовлено великими видатками на утримання малокомплектних шкіл та низьким рівнем освіти у таких школах. Автор звертає увагу на те, що створення опорних шкіл є не зовсім простим питанням, адже воно передбачає пониження ступеня школи або взагалі її закриття, що, зі свого боку, призводить до скорочення штату. Зазначається, що оптимізація шкільної мережі може відбуватися шляхом закриття недостатньо укомплектованих шкіл з організацією підвезення дітей до інших найближчих шкіл. Авто- ром підраховано, що станом на 01 червня 2019 року в Україні вже створено 793 опорні школи та цей процес постійно триває. Встановлено, що лідером у створенні опорних шкіл є Кіровоградська область, у якій станом на 01 червня 2019 року вже відкрито 73 опорні школи, також у лідерах за створенням опорних шкіл Житомирська, Львівська та Полтавська області, у кожній з яких вже створено понад 50 опорних навчальних закладів. Вказано, що державне регулювання діяльності опорних шкіл здійснюється з допомогою прямих методів державного регулювання, а саме надання освітніх субвенцій та методичних вказівок до їх розподілу, а також правових – з допомогою низки нормативно-правових актів, кожен з яких, разом з його роллю у створенні та функціонуванні опорних шкіл, розглядається окремо. Головним нормативно-правовим актом, що регулює процес створення та функціонування опорної школи є Положення про освітній округ, у якому закріплено правила затвердження умов та проведення конкурсу засновником для визначення опорного закладу серед підпорядкованих йому загальноосвітніх навчальних закладів. Ухвалення рішення про створення опорного закладу відбувається на засадах також на засадах вказаного положення. EN: The article defines the role of state regulation in the establishment and functioning of the reference schools. The necessity of establishing secondary schools throughout the territory of Ukraine is substantiated, which is conditioned by large expenditures on the maintenance of small schools and the low level of education in such schools. The author draws attention to the fact that the establishment of reference schools is not a very simple issue, because it involves reducing the school’s degree or, in general, its closure, which in turn leads to a reduction of staff. It is noted that optimization of the school network can take place by closing the schools that are not sufficiently staffed with the organization of transportation of children to other nearby schools. The author estimates that as of June 1, 2019, 793 base schools have already been created in Ukraine, and this process is constantly ongoing. It was established that the leader in the establishment of reference schools is the Kirovograd region, where, as of June 1, 2019, 73 supporting schools have already been opened, as well as leaders in the establishment of reference schools of Zhitomir, Lviv and Poltava regions, each of which has already created more than 50 basic training establishments It is indicated that state regulation of activity of reference schools is carried out with the help of direct methods of state regulation, namely the provision of educational subventions and methodical instructions for their distribution, as well as legal ones, through a number of legal acts, each of which, together with its role in creating and the functioning of the reference schools are considered separately. The main legal act regulating the process of establishing and operating a reference school is the Provision on the educational district, which stipulates the rules for approval of the conditions and the conduct of the contest by the founder to determine the reference institution among its subordinate educational institutions. The decision to establish a support institution is also based on the principles of the said Regulation.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8705
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2 (2).pdf127.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.