Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8342
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоваль, Ольга Юріївна-
dc.contributor.authorКоваль, Ольга Юрьевна-
dc.contributor.authorKoval, Olha-
dc.date.accessioned2019-10-16T10:48:15Z-
dc.date.available2019-10-16T10:48:15Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8342-
dc.description.abstractUK: Статтю присвячено методу проектів як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. В епоху глобалізації світу володіння іноземними мовами виступає неодмінною умовою конкурентоспроможності майбутнього випускника вищого навчального закладу. Процес навчання іноземної мови можна ефективно поліпшити завдяки використанню інноваційних методичних технологій навчання, до яких відноситься метод проектів. Розглянуто загальну характеристику проектної технології та класифікацію проектів за різними критеріями. Проаналізовано праці вітчизняних та зарубіжних науковців щодо використання проектного методу навчання на практиці. Визначено етапи роботи над проектом. У статті обґрунтовано доцільність застосування проектної методики для сприяння розвитку творчих здібностей студента, стимулювання його самостійної продуктивної навчальної діяльності, поглибленню знань з предмету, формування навичок командної роботи. Автор наголошує, що впровадження проектного навчання поліпшує комунікативні здібності студентів, рівень їх практичного володіння іноземною мовою та підвищує мотиваційний потенціал. Стверджується, що успіх реалізації методу проектів багато в чому залежить від правильно організованої роботи і спільних зусиль учасників проекту на всіх його етапах. Окреслено систему оцінювання іншомовної проектної діяльності студентів. Метод проектів допомагає на практиці забезпечити міжпредметні зв’язки. Під час виконання проектів студенти різних спеціальностей виявляють універсальний характер іноземної мови. Відбувається усвідомлення того, що знання іноземної мови - це необхідна передумова сучасного розвитку техніки, науки, культури, економіки та міжнародних зв’язків. Масове впровадження проектних технологій в освітній процес дозволить випускникам вищих навчальних закладів не тільки придбати нові знання, компетенції та навички вирішення практично значимих прикладних задач, а й дасть імпульс до розвитку самостійності та самоосвіти, що є запорукою конкурентоспроможності кадрів у сучасній економіці. EN: The article is devoted to the project method as a means for activating students’ educational and cognitive activity. In the era of world globalization foreign language proficiency is an indispensable condition for the higher educational institution future graduate competitiveness. The foreign language learning process can be effectively improved through the use of innovative methodological learning technologies, which include the project method. The general description of the project technology and the project classification according to different criteria have been considered. The papers of scientists on the project method practical application are analyzed. The stages of work on the project are determined. The article proves the idea, that the project method is aimed at developing the student’s creative abilities, stimulating their independent productive educational activities, gaining profound knowledge of the subject, forming team work skills. The author emphasizes that project training improves communication skills of students, their level of foreign language practical knowledge and improves motivation potential. The opinion, that the success of the implementation of the project method depends on properly organized work and joint efforts of project participants at all stages. The system of foreign students’ project activity evaluation is outlined. The method of projects helps in practice to provide interdisciplinary connections. During the implementation of projects, students of different specialities show the universal character of the foreign language. Foreign language knowledge is a prerequisite for the modern development of technology, science, culture, economics and international relations. Implementation of project technologies in the educational process enables higher educational institutions graduates not only to acquire new knowledge, competences and skills, to solve practical applications as well as to give impetus to the development of independent work and self-education, which is the key to the staff competitiveness in the modern economy.uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць;Вип. 6, т. 2 (С. 89-92)-
dc.subjectпроектна методикаuk
dc.subjectтехнологіяuk
dc.subjectіноземна моваuk
dc.subjectміжкультурне спілкуванняuk
dc.subjectтворча діяльністьuk
dc.subjectproject methoduk
dc.subjecttechnologyuk
dc.subjectforeign languageuk
dc.subjectintercultural communicationuk
dc.subjectcreative activityuk
dc.titleПроектна методика навчання іноземної мови студентів ВНЗuk
dc.title.alternativeProject method of teaching foreign language higher education institutions studentsuk
dc.typeWorking Paperuk
Appears in Collections:кафедра Іноземні мови

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КовальОЮ_стаття.pdf449.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.