Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8012
Title: Modern development trends of Ukrainian foreign trade
Other Titles: Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України
Authors: Krasnodied, Tetiana
Краснодєд, Тетяна Леонідівна
Краснодед, Татьяна Леонидовна
Bakina, Tetiana
Бакіна, Тетяна Володимирівна
Бакина, Татьяна Владимировна
Keywords: foreign trade;world market;goods;services;export;import;trade balance;foreign trade turnover;competitiveness;export potential;зовнішня торгівля;світовий ринок;товари;послуги;експорт;імпорт;торгівельне сальдо;зовнішньоторговельний оборот;конкурентоспроможність;експортний потенціал;внешняя торговля;мировой рынок;товары;услуги;экспорт;импорт;торговое сальдо;внешнеторговый оборот;конкурентоспособность;экспортный потенциал
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Інфраструктура ринку: електронний науково-практичний журнал;Вип. 27
Abstract: EN: In the Ukrainian foreign trade has been revealed since foreign economic activity has always been and remains an important component of social development of Ukraine. Its role is growing with the development of international relations in the world. Ukraine seeks to take its rightful place in the economic integration processes. The enterprise foreign economic activity is identified primarily with the implementation of export-import operations of trade entities since such operations account for the vast majority of all transactions carried out in foreign economic activity. During the research, the main foreign trade indicators have been analysed. Value and physical volumes of exports and imports of goods and services have been characterized. The main reasons for the extensive development of foreign trade processes in Ukraine have been determined. Promising areas to stimulate export production and reduce the level of import dependence in Ukraine have been revealed. UK: В статті виявлено об’єктивну необхідність дослідження зовнішньої торгівлі України, оскільки зовнішньоекономічна діяльність завжди була і залишається важливою складовою суспільного розвитку України, незважаючи на зміни в економічній кон'юнктурі та соціально-правовому середовищі країни. Роль її посилюється з розвитком міжнародних відносин у світі і країна намагається зайняти гідне місце в економічних інтеграційних процесах. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ототожнюється, передусім зі здійсненням експортно-імпортних операцій торговельних суб'єктів, адже на такі операції припадає переважна частина всіх здійснюваних у зовнішньоекономічній діяльності операцій. В процесі дослідження проаналізовано основні показники, що характеризують стан зовнішньої торгівлі країни. Охарактеризовано вартісні та фізичні обсяги експорту та імпорту товарів та послуг. Аналітичний огляд зовнішньої торгівлі України здійснено в контексті дослідження наступних показників зовнішньоторговельної діяльності: обсяг експорту товарів і послуг; обсяг імпорту товарів і послуг; зовнішньоторговельний оборот; зовнішньоторговельне сальдо; коефіцієнти покриття експортом імпорту товарів та послуг; питома вага у загальному обсязі експорту окремої країни або товарної групи; питома вага у загальному обсязі імпорту окремої країни або товарної групи. В результаті аналізу в статті визначено головні причини екстенсивного розвитку зовнішньоторговельних процесів в Україні, починаючи від відсутності достатньої кількості капіталовкладень для виробництва експортно-орієнтованих обсягів товарів і послуг і закінчуючи не прийняттям української продукції на світовому ринку. Виявлено перспективні напрями стимулювання експортноорієнтованого виробництва та зменшення рівня імпортозалежності в Україні. Обгрунтовано важливість такого напряму розвитку зовнішньої торгівлі України сьогодні, як застосування інструментів нарощування експортних обсягів товарів і послуг та зменшення імпортозалежності країни, зокрема по товарах. При цьому повинна відбуватися оптимізація структури експорту та імпорту з акцентом на зменшення обсягів останнього. RU: В статье выявлена объективная необходимость исследования внешней торговли Украины, поскольку внешнеэкономическая деятельность всегда была и остается важной составляющей общественного развития Украины. Роль ее усиливается с развитием международных отношений в мире. Украина пытается занять достойное место в экономических интеграционных процессах. Внешнеэкономическая деятельность предприятия отождествляется, прежде всего, с осуществлением экспортно-импортных операций торговых субъектов, ведь на такие операции приходится подавляющая часть всех осуществляемых во внешнеэкономической деятельности сделок. В процессе исследования проанализированы основные показатели, характеризующие состояние внешней торговли страны. Охарактеризованы стоимостные и физические объемы экспорта и импорта товаров и услуг. Определены главные причины экстенсивного развития внешнеторговых процессов в Украине. Выявлены перспективные направления стимулирования экспортного производства и снижение уровня импортозависимости в Украине.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/8012
Appears in Collections:кафедра Бізнес-консалтинг та міжнародний туризм

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кучеркова-17-22.pdf189.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.