ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7778
Title: Методологія оцінювання надійності дизельних двигунів при експлуатації на біодизелі
Other Titles: Methodology of evaluation of reliability of diesel engines at biodizel operation
Authors: Журавель, Дмитро Павлович
Журавель, Дмитрий Павлович
Zhuravel, Dmytro
Бондар, Андрій Миколайович
Бондарь, Андрей Николаевич
Bondar, Andrii
Паніна, Валерія Валеріївна
Панина, Валерия Валерьевна
Panina, Valeriia
Keywords: математичні моделі
дизельний двигун
паливна система
надійність
імовірність безвідмовної роботи
біодизельне пальне
функціональні системи
mathematical models
diesel engine
fuel system
reliability
probability of failure-free operation
biodiesel fuel
functional systems
Issue Date: 2019
Publisher: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС
Series/Report no.: Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти;Вип. 7 (С.30-39)
Abstract: UK: Нестабільність функціонування або відмова працездатності сільськогосподарської техніки призводить до її простоїв і, як наслідок, недотримання агростроків, зменшення продуктивності і врожайності. Сучасна мобільна сільськогосподарська техніка являє собою складні енергонасичені комплекси, працездатність яких залежить від надійності їх окремих агрегатів, зокрема двигунів. Працездатність дизельних двигунів, в свою чергу, визначається технічним станом його складових частин, у тому числі паливної системи, більше 50% відмов якої пов’язані із неякісними показниками дизельного пального. Це призводить до прискореного зносу не тільки сполучень паливної системи, але і деталей дизельного двигуна в цілому. Розроблені і досліджені математичні моделі надійності дизельного двигуна при експлуатації як мінеральному, так і на біодизельному пальному. Приведені результати досліджень математичних моделей експлуатаційної надійності функціональних систем дизельного двигуна трактора. Зниження ймовірностей безвідмовної роботи дизельного двигуна на біологічних пальних складає 10,6% по відношенню до роботи на мінеральних пальних. Таке зниження ресурсу елементів і функціональних систем дизельного двигуна при роботі на біологічних пальних, пояснюється активною дією метанолів на матеріали усіх елементів паливної системи і системи змащення, що призводить до руйнування поверхонь і збільшення зносу деталей сполучень. EN: Instability of the functioning or refusal of the efficiency of agricultural machinery leads to its downtime and, as a consequence, non-compliance with agrostates, reducing productivity and yield. Modern mobile agricultural machinery is a complex energy-intensive system, the performance of which depends on the reliability of their individual units, in particular engines. The efficiency of diesel engines, in turn, is determined by the technical state of its components, including the fuel system, with more than 50% of failures associated with poor quality diesel fuel. This leads to accelerated wear, not only combinations of the fuel system, but also the parts of the diesel engine as a whole. The mathematical models of reliability of a diesel engine during operation both on mineral and on biodiesel fuel have been developed and investigated. The results of researches of mathematical models of operational reliability of functional systems of a diesel engine of a tractor are resulted. The reduction of the probability of a fail-safe operation of a diesel engine on biological fuels is 10.6% in relation to work on mineral fuels. Such a decrease in the resource of the elements and functional systems of the diesel engine when working on biological fuels, due to the active action of methanol materials on all elements of the fuel system and lubrication system, which leads to the destruction of surfaces and increase wear of the components of combinations.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7778
Appears in Collections:кафедра Технічний сервіс та системи в АПК

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.