ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7587
Title: Оперативне планування поливного режиму молодих насаджень черешні в умовах Південного Степу
Other Titles: Оперативное планирование поливного режима молодых насаждений черешни в условиях Южной Степи
Operative planning of the young plantations of sweet cherry trees irrigation regime in the conditions of the Southern Steppe
Authors: Малюк, Тетяна Валеріївна
Малюк, Татьяна Валерьевна
Maliuk, Tetiana
Козлова, Лілія Валентинівна
Козлова, Лилия Валентиновна
Kozlova, Liliia
Keywords: поливний режим;краплинне зрошення;сумарне водоспоживання;насадження черешні;випаровуваність;чорнозем південний;поливной режим;капельное орошение;суммарное водопотребление;испаряемость;насаждения черешни;чернозем южный;irrigation regime;drip irrigation;total water consumption;evaporation;sweet cherry trees planting;southern black soil
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Зрошуване землеробство;Вип. 71 (С. 14-21)
Abstract: UK: Обґрунтувати ресурсозберігаючий режим мікрозрошення інтенсивних насаджень черешні шляхом застосування розрахункового методу визначення строків і норм поливів для оперативного управління водним режимом чорнозему південного легкосуглинкового. Методи. Дослідження проведено у Мелітопольської дослідній станції садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН упродовж 2016–2018 рр. в молодих насадженнях черешні 2015 року садіння згідно до вимог «Методики проведення польових досліджень з плодовими культурами». Ґрунт – чорнозем південний легкосуглинковий. Система утримання ґрунту – чорний пар. Полив саду - стаціонарною системою краплинного зрошення Вологість ґрунту визначали в динаміці термостатно-ваговим методом. Випаровуваність (Е0) розраховували за формулою М.М. Іванова, сумарне водоспоживання за вегетацію - за спрощеною формулою водного балансу. Результати. Доведено визначальний вплив особливостей погодних умов та режимів зрошення на процеси надходження та витрат вологи у ґрунті в насадженнях черешні. Установлено тісну прямо пропорційну залежність величини фактичного сумарного водоспоживання черешні, визначеного термостатно-ваговим методом, з розрахунковою випаровуваністю. Установлено коефіцієнти пропорційності, які враховують біологічні особливості дерев черешні при визначенні поливного режиму. Так, відхилення норм поливу, визначених термостатно-ваговим методом та на варіанті 70 % та 90 % (Е0–О), не перевищували 15 %. Разом з агрономічною ефективністю найменші витрати енергетичних, матеріальних та трудових ресурсів обумовлює застосування розрахункового способу призначення поливу порівняно із традиційним термостатно-ваговим методом. Висновки. Для молодих неплодоносних насаджень черешні доцільно призначення поливів при 90 % та 70 % від балансу між випаровуваністю та кількістю опадів (тобто використання коефіцієнтів 0,7 та 0,9 для Е0 – О) упродовж вегетації, що сприяє підтриманню вологості ґрунту не нижче 70 % НВ, забезпечує оптимальну інтенсивність фізіолого-біохімічних процесів та економію матеріальних та енергетичних ресурсів. RU: Обосновать ресурсосберегающий режим микроорошения интенсивных насаждений черешни путем использования расчетного метода назначения сроков и норм полива для оперативного управления водным режимом чернозема южного легкосуглинистого. Методы. Исследования проведены в Мелитопольской опытной станции садоводства имени М. Ф. Сидоренко ИС НААН в течение 2016–2018 гг. в молодых насаждениях черешни 2015 года посадки согласно требованиям «Методики проведения полевых исследований с плодовыми культурами». Почва – чернозем южный легкосуглинистый. Система содержания почвы – черный пар. Полив сада – стационарной системой капельного орошения. Влажность почвы определяли в динамике термостатно-весовым методом. Испаряемость (Е0) рассчитывали по формуле Н. Н. Иванова, баланса. Результаты. Доказано определяющее влияние особенностей погодных условий и режимов орошения на процессы поступления и расхода влаги в почве в насаждениях черешни. Установлена тесная прямо пропорциональная зависимость величины фактического суммарного водопотребления черешни, определенная термостатно-весовым методом, с расчетной испаряемостью. Определены коэффициенты пропорциональности, которые учитывают биологические особенности деревьев черешни при установлении поливного режима. Так, отклонения норм полива, рассчитанных термостатно-весовым методом и на варианте 70 % и 90 % (Е0 – О), не превышали 15 %. Вместе с агрономической эффективностью наименьшие затраты энергетических, материальных и трудовых ресурсов обуславливаются использованием расчетного способа назначения в сравнении с традиционным термостатно-весовым методом. Выводы. Для молодых неплодоносящих насаждений черешни целесообразно назначение поливов при 90 % и 70 % от баланса между испаряемостью и количеством осадков (то есть использование коэффициентов 0,7 и 0,9 для Е0 – О) в течение вегетации, это способствует поддержанию влажности почвы не ниже 70 % НВ, обеспечивает оптимальную интенсивность физиолого-биохимических процессов и экономию материальных и энергетических ресурсов. EN: To substantiate the resource-saving mode of micro-irrigation of sweet cherry trees intensive plantings by applying a calculation method for defining the terms and norms of watering for operative management of southern light loam black soil irrigation regime. Methods. The research was carried out at Melitopol Research Fruit Growing Station named after M.F.Sydorenko Institute of Horticulture NAAS during 2016-2018 in young sweet cherry trees plantations of 2015 planting according to the requirements of "Methodology of conducting field research with fruit crops". Soil is a southern light loam black soil. Soil keeping system is black fallow. Garden watering is a stationary system of drop irrigation. Soil humidity was determined in the dynamics according to the thermostat-weighted method. The evaporation (Е0) was calculated according to the formula of M.M. Ivanov, total water consumption for vegetation – according to the simplified formula of water balance. Results. The decisive influence of weather conditions and irrigation regimes on the processes of moisture inflow and consumption in the soil in the sweet cherry trees plantations is proved. A close direct-proportional dependence of the actual total water consumption of sweet cherry trees, determined by the thermostat-weighted method, with the calculated evaporation, was ascertained. The coefficients of proportionality which take into account the biological characteristics of sweet cherry trees when determining the irrigation regime are ascertained. Thus, the deviations of water rates defined by the thermostat-weighted method and at the variant of 70% and 90% (Е0 – О) did not exceed 15%. Together with agronomic efficiency, the lowest costs of energy, material and labor resources make use of the calculated method of watering in comparison with the traditional thermostat-weighted method. Conclusions. For young nonbearing plantations of sweet cherry trees it is advisable to assign watering at 90% and 70% from the balance between the evaporation rate and the precipitation amount (i.e., using coefficients of 0.7 and 0.9 for Е0 - O) during the vegetation, which helps maintain soil moisture of not less than 70% of least soil moisture, and provides the optimum intensity of physiological and biochemical processes and the saving of material and energy resources.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7587
Appears in Collections:кафедра Рослинництва ім. професора В.В. Калитки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Малюк_Козлова_.pdf370,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   
Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.