Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7292
Title: The influence of small business spreading on the dynamics of the labor costs share in value added generated by leading industries of Ukrainian economy
Other Titles: Вплив поширення малого бізнесу на динаміку частки витрат на оплату праці у доданій вартості провідних галузей економіки України
Влияние распространения малого бизнеса на динамику доли расходов на оплату труда в добавленной стоимости ведущих отраслей экономики Украины
Authors: Vlasiuk, Yu. O.
Tebenko, Vita
Тебенко, Віта Миколаївна
Тебенко, Вита Николаевна
Hrybova, D. V.
Biliaiev, S. S.
Keywords: gross value added;incomes distribution;structural changes;specifics of small business;share of labor costs;валова додана вартість;пропорції розподілу;структурні зміни;специфіка малого бізнесу;частка витрат на оплату праці;валовая добавленная стоимость;пропорции распределения;структурные изменения;специфика малого бизнеса;доля расходов на оплату труда
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Financial and credit activity: problems of theory and practice: збірник наукових праць;Vol 3, No 26
Abstract: EN: The article is devoted to empirical testing of two initial hypotheses. The first is that the small business spreading in the Ukrainian economy would contribute to changing conditions of factor incomes distribution in favor of hired workers. The second is exactly such changes in the distribution of factor incomes (which is expressed by increasing in the share of labor costs in gross value added generated by leading types of economic activity) will contribute to the social efficiency increasing of economic activity. The processes of implementation of the potential of small business to mitigate the negative social consequences of the deterioration of the macroeconomic situation are researched in the article. The contribution of small business to the dynamics of the share of wages in the value added by main types of economic activity was determined and the compliance of the specified contribution to the potential of a small business to improve the realization of the interests of hired workers in the relations of factor incomes’ primary distribution was assessed. The method of "weighted differences" was used for quantitative estimation of the structural shifts impact on the aggregate for both sectors of large and small business indicators. The mentioned method was transformed according to the author’s technique in order to include in the calculations the value of a qualitative indicator by the reporting period against the base period. This allows us to assess the contribution of qualitative changes, occurring in the small and large business sectors, to the dynamics of the average characteristics of the factor incomes distribution, inherent to the leading types of economic activity in the Ukrainian economy. The obtained results did not confirm the first hypothesis and allowed to substantiate the conclusion that the spreading of small business by itself (which is not accompanied by qualitative changes in the role of human resources and improvement of conditions for its reproduction) does not allow to expect the improving conditions of employees’ access to the main source of qualification, professional and social mobility — high labor income. UK: Присвячено емпіричній перевірці двох вихідних гіпотез. Перша з яких передбачає, що поширення малого бізнесу в українській економіці здатне змінити умови розподілу факторних доходів на користь найманих працівників. Друга — що саме такі зміни розподілу факторних доходів (що виражається через зростання частки витрат на оплату праці у складі валової доданої вартості, генерованої провідними видами економічної діяльності) сприятимуть зростанню суспільної ефективності економічної діяльності. Досліджено процеси реалізації потенціалу малого бізнесу щодо пом’якшення негативних суспільних наслідків погіршення макроекономічної ситуації у країні. Визначено внесок малого бізнесу в динаміку частки оплати праці у складі доданої вартості за основними видами економічної діяльності та оцінено відповідність зазначеного внеску потенціалу малого бізнесу щодо поліпшення реалізації інтересів найманих працівників у відносинах первинного розподілу факторних доходів. Для виділення впливу структурних зрушень на загальні (за секторами великого і малого бізнесу) показники використано метод «зважених різниць», що використовується для виділення внеску процесів, що відбуваються в певному секторі (складовій частині об’єкта дослідження) у динаміку відносної характеристики відповідних процесів за всім об’єктом дослідження. Метод трансформований за авторською методикою для того, щоб включити до розрахунків значення якісного показника за звітний, а не за базовий період. Це дозволяє оцінити внесок якісних змін, що відбуваються в секторах малого і великого бізнесу, у динаміку середніх характеристик розподілу факторних доходів за провідних видами економічної діяльності в українській економіці. Отримані результати досліджень не підтвердили першу гіпотезу і дозволили обґрунтувати висновок, що поширення малого бізнесу (яке не супроводжується якісними змінами ролі людського ресурсу та поліпшенням умов його відтворення) не дозволяє розраховувати на поліпшення умов доступу найманих працівників до головного джерела кваліфікаційної, професійної та соціальної мобільності— високих трудових доходів. RU: Посвящено эмпирической проверке двух гипотез: распространение малого бизнеса в украинской экономике способно изменить условия распределения факторных доходов в пользу наемных работников; такие изменения распределения факторных доходов будут способствовать росту общественной эффективности экономической деятельности. Для оценки влияния структурных сдвигов на общие по секторам большого и малого бизнеса показатели использован метод «взвешенных разниц», трансформированный по авторской методике для того, чтобы включить в расчеты значение качественного показателя за отчетный, а не базовый период. Полученные результаты позволили обосновать вывод, что само по себе распространение малого бизнеса не позволяет рассчитывать на улучшение условий доступа наемных работников к высоким трудовым доходам.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7292
Appears in Collections:кафедра Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
вебофсайнс.pdf314.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.