Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7153
Title: Аналіз пневмосепараторів
Other Titles: Analysis of pneumoseparators
Анализ пневмосепараторов
Authors: Кюрчев, Сергій Володимирович
Кюрчев, Сергей Владимирович
Kiurchev, Serhii
Колодій, Олександр Сергійович
Колодий, Александр Сергеевич
Kolodii, Oleksandr
Бурдін, В. С.
Keywords: сепаратор
насіння
сепарація
пневмосепаратор,
соняшник
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання (технічні науки);Вип. 18, т. 2
Abstract: UK: В даній статі обумовлена актуальність теми дослідження та значимість збільшення врожайності соняшника для України. Авторами було розглянуто один з перспективних напрямків збільшення врожайності соняшнику, це використання для сівби попередньо відібраного насіння з високими посівними якостями. Виробнича практика і проведені дослідження показують, що в посівному матеріалі містяться зерна які значно відрізняються масою, щільністю і товщиною. Встановили, що зі збільшенням маси насіння, як правило, збільшується їх щільність і товщина, а отже і аеродинамічні властивості які визначаються швидкістю витання. Все це вказує на можливість їх додаткового поділу повітряним потоком. Дані випробувань повітряних каналів серійних машин показують, що і очищення та сортування насіння здійснюється в них з недостатньо високою якістю: після сепарації в «цінної» фракції залишається велика кількість легкого (неповноцінного) насіння, а збільшення маси 1000 зерен складає всього 4,4%. Це вказує на те, що можливості повітряного потоку використовуються далеко не повністю. Тому необхідні випробування принципово нових конструкцій повітряних каналів і способів поділу, які дають можливість підвищити якість розділення насіннєвого матеріалу. Перед авторами постала мета провести аналіз найбільш розповсюджених сепараторів насіння соняшника, що використовуються в Україні. Представлений аналіз результатів наукових досліджень існуючих технологічні схеми та конструкції пневматичних сепараторів, що виявив ряд недоліків (недостатньо якісне очищення та розділення, складність налаштування, високі енергетичні витрати). Автори провели аналіз існуючих пневмосепараторів з різною формою та розміщенням аспіраційного каналу. Представили їх технологічні схеми, розкрили їх будову та принцип роботи. Визначили всі недоліки та переваги. Проаналізувавши технологічні схеми сепараторів вітчизняних та іноземних вчених, було встановлено, що існуючі засоби механізації для сепарування насіння соняшнику мають ряд недоліків: складність налагодження, високу енергоємність, низьку якість поділу насіння по фракціям та недостатню чіткість роботи із насінням різної вологості. RU: в данной статье обусловлена актуальность темы исследования и значимость увеличения урожайности подсолнечника для Украины. Авторами былорассмотрено одно изперспективных направлений увеличения урожайности подсолнечника, имявляется использование для посева предварительно отобранных семян с высокими посевными качествами. Производственная практика и проведенные исследования показывают, что в посевном материале содержатся зерна значительно отличающиеся массой, плотностью и толщиной. Установили, что с увеличением массы семян, как правило, увеличивается их плотность и толщина, а следовательно и аэродинамические свойства определяемые скоростью витания. Все это указывает на возможность их дополнительного разделения воздушным потоком. Данные испытаний воздушных каналов серийных машин показывают, что и очистка и сортировка семян осуществляется в них с недостаточно высоким качеством: после сепарации в «ценной» фракции остается большое количество легких (неполноценных) семян, а увеличение массы 1000 зерен составляет всего 4,4%. Это указывает на то, что возможности воздушного потока используются далеко не полностью. Поэтому необходимы испытания принципиально новых конструкций воздушных каналов и способов разделения, которые дают возможность повысить качество разделения семенного материала. Перед авторами встала цель провести анализ наиболее распространенных сепараторов семян подсолнечника, используемых в Украине. Представлен анализ результатов научных исследований существующих технологических схем и конструкций пневматических сепараторов, которых обнаружил ряд недостатков (недостаточно качественную очистку и разделение, сложность настройки, высокие энергетические затраты). Авторы провели анализ существующих пневмосепараторов с различной формой и размещением аспирационного канала. Представили их технологические схемы, раскрыли их устройство и принцип работы. Определили все недостатки и преимущества. Проанализировав технологические схемы сепараторов отечественных и иностранных ученых, было установлено, что существующие средства механизации для сепарирования семян подсолнечника имеют ряд недостатков: сложность настройки, высокую энергоемкость, низкое качество разделения семян по фракциям и недостаточную четкость работы с семенами различной влажности. EN: In this paper, the relevance of the topic of research and the significance of increasing sunflower seed yield for Ukraine is determined. The authors considered one of the promising directions of increasing sunflower yield, is the use for sowing pre–selected seeds of high crop quality. The industrial practice and the research carried out show that the grain contained in the seed material is significantly different in weight, density and thickness. It was established that with the increase in the mass of the seed, as a rule, their density and thickness, and hence aerodynamic properties, are determined by the speed of propagation. All this points to the possibility of their additional division of airflow. The data of tests of air channels of serial cars show that the cleaning an dsorting of seeds is carried out in them with insufficient high quality: after separation in the valuable; fraction there is a large number of light (inferior)seeds, and an increase in the mass of 1000 grains is only 4.4%. This indicates that the air flow capacity is far from being used. Therefore, it is necessary to test fundamentally new structures of air channels and methods of separation, which make it possible to improve the quality of separation of seed material. The authors aimed to analyze the most common sunflower seed separators used in Ukraine. The analysis of the research results of existing technological schemes and design of pneumatic separators, which revealed a number of shortcomings(insufficient quality cleaning and separation, complexity of adjustment, high energy costs) is presented. The authors conducted an analysis of existing air separators with different shapes and placement of aspiration channel. They presented their technological schemes, they revealed their structure and principle of work. Identified all the disadvantages and advantages. Having analyzed the technological schemes of separators of domestic and foreign scientists, it has been established that the existing means of mechanization for the separation of sunflower seeds have a number of disadvantages: complexity of adjustment, high energy intensity, low quality of separation of seeds by fractions and insufficient clarity of work with seeds of different humidity.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7153
Appears in Collections:кафедра ТКМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сборник 2018-85-99.pdf1,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.