ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7007
Title: Термосифонна геліосушарка
Other Titles: Термосифонная гелиосушилка
Thermosiphon solar dryer
Authors: Стручаєв, Микола Іванович
Стручаев, Николай Иванович
Struchaiev, Mykola
Постол, Юлія Олександрівна
Постол, Юлия Александровна
Postol, Yuliia
Keywords: термосифонна геліосушарка
сушіння насіння
використання теплової енергії ґрунту та сонячної енергії за допомогою термосифонів
повітряний канал
вентилятор
конденсаційна зона термосифона
охолоджувач-підсушувач
випарювальна зона термосифона
патрубок відведення конденсату
повітряпідігрівач
сушильна камера
Issue Date: 2018
Publisher: ТДАТУ
Series/Report no.: Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету : електр. наук.-фахове вид.;Вип. 8, т. 1 (С. 205-212)
Abstract: UK: Проведено аналіз сушарок для сушіння насіння. Виявлено, що при їх роботі, сушіння відбувається під дією властивостей підігрітого в сушарці повітря, а саме високої температури і низької відносної вологості. Недоліком існуючих сушарок є те, що вони не дозволяють отримати достатньо низьку відносну вологість при помірній температурі, що необхідно при сушінні насіння. Для усунення проблеми виникнення цих недоліків запропоновано методику розрахунку процесу сушки в термосифоній геліосушарці та запропонована модернізована сушарка на яку отримано патент на корисну модель «Термосифонна геліосушарка», в якій реалізовано можливість підвищення ефективності роботи за рахунок попередньої підготовки повітря, а саме за рахунок ведення додаткових елементів попереднього охолодження сушильного агента, що знижує його вологовміст, а також використанню в роботі сушарки теплової енергії ґрунту, та сонячної енергії за допомогою термосифонів. RU: Проведен анализ сушилок для сушки семян. Обнаружено, что при их работе, сушка происходит под действием свойств подогретого в сушилке воздуха, а именно высокой температуры и низкой относительной влажности. Недостатком существующих сушилок является то, что они не позволяют получить достаточно низкую относительную влажность при умеренной температуре, что необходимо при сушке семян. Для устранения проблемы возникновения этих недостатков предложена методика расчета процесса сушки в термосифонной гелиосушилке и предложена модернизированная сушилка на которую получен патент на полезную модель «Термосифонная гелиосушилка», в которой реализована возможность повышения эффективности работы за счет предварительной подготовки воздуха, а именно за счет ведения дополнительных элементов предварительного охлаждения сушильного агента, снижающего его влагосодержание, а также использование в работе сушилки тепловой энергии почвы, и солнечной энергии с помощью термосифонов. EN: The analysis of dryers for drying of seeds is carried out. It was found that during their operation, the drying takes place under the influence of the properties of the air heated in the dryer, namely high temperature and low relative humidity. A disadvantage of existing dryers is that they do not allow to obtain a sufficiently low relative humidity at a moderate temperature, which is necessary for drying the seeds. To eliminate the problem of these drawbacks, a procedure for calculating the drying process in a thermosyphon solar dryer has been proposed, and a modernized dryer has been proposed for which a patent has been obtained for the useful model "Thermosiphon Helio Dryer", in which the possibility of improving the efficiency of work due to preliminary air preparation is realized, namely, by maintaining additional elements pre-cooling drying agent, reducing its moisture content, as well as the use of the dryer thermal energy soil, and solar energy using thermosyphons.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/7007
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7. Термосифонна геліосушарка 2018 май.pdf691,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.