Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6964
Title: Фіскальна політика у контексті реформування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Other Titles: Fiscal policy in the context of reform of the property tax, distinct from the land
Authors: Аблязова, Ельвіна Зуфарівна
Аблязова, Эльвина Зуфаровна
Abliazova, Elvina
Keywords: податок на нерухоме майно;місцевий бюджет;соціально-економічна безпека держави;податкова система;економічний розвиток;місцеві громади;фіскальна політика;фіскальна децентралізація;property tax;social and economic security of the state;local budget;tax system;economic development;local communities;fiscal policy;fiscal decentralization
Issue Date: 2017
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Збірник наукових праць ТДАТУ: економічні науки;№ 3 (35) (C. 183-192)
Abstract: UK: Однією з найбільш визначальних реформ з часів української незалежності є децентралізація владних та фінансових повноважень держави на користь місцевого самоврядування. Фіскальна політика, як адаптивний механізм у системі державного регулювання, має спрямовуватися на забезпечення адекватності регуляторних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного середовища з метою сталого розвитку держави й регіонів та підвищення на цій основі добробуту суспільства. Питання про фіскальну децентралізацію пов’язані з зусиллями по створенню простору для прийняття рішень місцевих громад при залученні коштів. У рамках фіскальної децентралізації, місцеві громади, мають можливість впливати на податкові надходження. Успішний соціально-економічний розвиток держави є результатом вдалого використання не лише ресурсних можливостей бюджетів всіх рівнів, а й тих інструментів механізму державного регулювання, що забезпечують формування і реалізацію політики розвитку, важливою складовою яких є фіскальна політика. Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у значній мірі, залежить успішність функціонування об’єднаних територіальних громад. EN: The decentralization of power and financial powers of the state in favor of local self-government is one of the most significant reforms since the time of Ukrainian independence. Fiscal policy as an adaptive mechanism in the system of state regulation should be aimed at ensuring the adequacy of regulatory measures for internal and external changes in the economic environment with a view to sustainable development of the state and regions and an increase in the welfare of society on this basis. The issue of fiscal decentralization relates to efforts to create space for local decision-making by local communities in attracting funds. Within fiscal decentralization, local communities have the opportunity to influence tax revenues. Successful socio-economic development of the state is the result of the successful use not only of the resources of the budgets of all levels, but also of the instruments of the state regulation mechanism, which ensure the formation and implementation of a development policy, an important component of which is fiscal policy. It is the financial aspect that is one of the most important, which, to a large extent, depends on the success of the functioning of the united territorial communities.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6964
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf407.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.