ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6465
Title: Дослідження теплоізоляції трубопроводів
Other Titles: Research of thermal insulation of pipelines
Исследование теплоизоляции трубопроводов
Authors: Стручаєв, Микола Іванович
Стручаев, Николай Иванович
Struchaiev, Mykola
Стьопін, Юрій Олексійович
Степин, Юрий Алексеевич
Stopin, Yurii
Гулевський, Вадим Борисович
Гулевский, Вадим Борисович
Hulevskyi, Vadym
Постол, Юлія Олександрівна
Постол, Юлия Александровна
Postol, Yuliia
Левченко, Д. В.
Keywords: енергозбереження;теплоізоляція трубопроводів;теплопровідність;втрати енергії;компактні теплоізоляційні елементи;energy saving;thermal insulation of pipelines;thermal conductivity;energy losses;compact heat-insulating elements
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Series/Report no.: Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету;Том 8, № 2
Abstract: UK: cтаття присвячена дослідженню теплоізоляції трубопроводів, відбиваюча поверхня яких влаштована різними способами, запропонована методика розрахунку та конструкція компактних теплоізоляційних елементів на прикладі зменшення втрат енергії в трубопроводах для нагрітої рідини. Приведені експериментальні дані дослідження ефективності теплоізоляції сталевих повітряних трубопроводів. Метою дослідження є встановлення можливості підвищення ефективності теплоізоляції трубопроводів шляхом визначення її оптимального розташування. Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання: запропонувати методику розрахунку теплових втрат з урахуванням радіаційної складової; перевірити відповідність теоретичних розрахунків фактичним значенням температур поверхні зовнішнього шару теплоізоляції при різному розташуванні. Методика дослідження заснована на модифікованому методі вивчення процесу втрати тепла. Визначено теплові втрати горизонтального сталевого трубопроводу, утепленого покриттям з алюмінієвої плівки, зверненого назовні і зверненого всередину. Температура в трубі підтримувалася за допомогою електричного нагрівача. Визначено температури поверхні зовнішнього шару теплоізоляції при різному розташуванні. Експерименти проводилися при температурі навколишнього середовища 20°С. Кожні 10 хвилин температуру нагрівання реєстрували. Постійна температура досягалася через 40 хвилин після початку досліджень. Запропонована методика розрахунку теплових втрат з урахуванням радіаційної складової може бути використана при проектуванні теплоізоляції трубопроводів. Перевірено відповідність теоретичних розрахунків фактичним значенням температур поверхні зовнішнього шару теплоізоляції при різному розташуванні. Теплові втрати горизонтального сталевого трубопроводу теплоізольованого з покриттям алюмінієвою плівкою, зверненої всередину зменшились на 10 відсотків, в порівнянні з тепловими втратами горизонтального сталевого трубопроводу теплоізольованого з покриттям алюмінієвою плівкою, зверненої зовні. Проведені дослідження вказують, що доцільно теплоізолювати трубопроводи, встановлюючи шар ізоляції в бік поверхні трубопроводів, а не навпаки. В цьому випадку температура теплоносія становить від 3 до 5°С вище, що дозволить в підсумку заощаджувати енергію. RU: Статья посвящена исследованию теплоизоляции трубопроводов, отражающая поверхность которых устроена разными способами, предложена методика расчета и конструкция компактных теплоизоляционных элементов, на примере уменьшения потерь энергии в трубопроводах для нагретоой жидкости. Представлены экспериментальные данные об эффективности теплоизоляции стальных воздушных трубопроводов. Целью исследования является установление возможности повышения эффективности теплоизоляции трубопроводов путем определения ее оптимального расположения. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: предложить методику расчета тепловых потерь с учетом радиационной составляющей; проверить соответствие теоретических расчетов фактическим значением температур поверхности наружного слоя теплоизоляции при различном расположении. Методика исследования основана на модифицированном методе изучения процесса потери тепла. Определены тепловые потери горизонтального стального трубопровода, утепленного покрытием из алюминиевой пленки, обращенного наружу и обращенного внутрь. Температура в трубе поддерживалась с помощью электрического нагревателя. Определены температуры поверхности наружного слоя теплоизоляции при различном расположением. Эксперименты проводились при температуре окружающей среды 20°С. Каждые 10 минут температуру нагрева регистрировали. Постоянная температура достигалась через 40 минут после начала исследований. Предложенный метод расчета тепловых потерь с учетом радиационной составляющей может быть использован при проектировании теплоизоляции трубопроводов. Проверено соответствие теоретических расчетов фактическим значениям температуры поверхности наружного слоя теплоизоляции при различном расположении. Тепловые потери горизонтального стального трубопровода, теплоизолированного с покрытием из алюминиевой фольги, повернутой внутрь, уменьшились на 10 процентов по сравнению с тепловыми потерями горизонтального стального трубопровода, теплоизолированного с покрытием из алюминиевой фольги, обращенным наружу. Проведенные исследования показывают, что целесообразно теплоизолировать трубопроводы, устанавливая слой изоляции в направлении поверхности трубопроводов, а не наоборот. В этом случае температура теплоносителя будет на 3–5°С выше, что в конечном итоге позволит сэкономить энергию. EN: The article is devoted to research of thermal insulation of pipelines, the reflecting surface of which is arranged in different ways, the method of calculation and construction of compact heat-insulating elements is proposed, for example, to reduce energy losses in pipelines for a heated liquid. The experimental data on the effectiveness of thermal insulation of steel air pipelines are presented. The purpose of the study is to establish the possibility of increasing the efficiency of thermal insulation of pipelines by determining its optimal location. To achieve this goal, the following tasks are set: a methodology for calculating heat losses taking into account the radiation component; сheck the correspondence of theoretical calculations to the actual values of the surface temperature of the external layer of thermal insulation at different locations. The method of research is based on the modified method of studying the process of heat loss. The thermal losses of a horizontal steel pipeline, heat-insulated with a coating of aluminum film, facing outwards and facing inside, were determined. The temperature in the pipe was maintained using an electric heater. Surveying the temperature of the surface of the external layer of thermal insulation with different location. Experiments have been carried out at ambient temperature of 20 0С. Every 10 minutes the temperature of the heating was recorded. A constant temperature was reached 40 minutes after the start of the study. The proposed method of calculation of heat losses taking into account the radiation component can be used in designing heat insulation of pipelines. The correspondence of theoretical calculations to the actual values of the temperature of the surface of the external layer of thermal insulation with different location is checked. Thermal losses of a horizontal steel pipeline, heat-insulated with a coating of aluminum foil, turned inside decreased by 10 percent compared with the thermal losses of a horizontal steel pipeline, heat-insulated with a coating of aluminum foil facing outwards. The conducted researches indicate that it is expedient to isolate heat pipes, setting the layer of insulation in the direction of the surface of the pipelines, and not vice versa. In this case, the temperature of the coolant is from 3 to 5oC higher, which will eventually save energy.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6465
Appears in Collections:кафедра Електротехнології і теплові процеси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32-Текст статті-159-1-10-20190302.pdf510.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.