ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6171
Title: Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління
Other Titles: Budget system and budgetary conformation in conditions of reform of public administration
Authors: Когут, Інна Анатоліївна
Когут, Инна Анатольевна
Kohut, Inna
Keywords: бюджетна система;бюджетний устрій;децентралізація;адміністративно-територіальний устрій;публічне управління;budget system;budget structure;public administration
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету: економічні науки;№ 1 (36) (С. 284-292)
Abstract: UK: У статті визначаються особливості побудови бюджетної системи та організації бюджетного устрою в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Визначається, що однією з основних причин неефективності діючої системи влади на місцях є неузгодженість окремих норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та недосконалість законодавства щодо порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Обгрунтовується необхідність прийняття законодавства про адміністративно-територіальний устрій в Україні. Розглядаються принципи побудови бюджетної системи, зокрема принцип субсидіарності, який грунтується на розподілі видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг до їх безпосереднього споживача. Аналізуються теоретичні та практичні аспекти фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації влади в України. EN: The article defines the peculiarities of the construction of the budget system and the organization of the budget system in the context of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine. It is determined that one of the main reasons for the ineffectiveness of the existing system of power on the ground is the inconsistency of certain norms of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" and the imperfection of legislation on the procedure for resolving issues of the administrative-territorial system. The necessity of adopting legislation on the administrative-territorial system in Ukraine is substantiated. The principles of building a budget system, in particular the principle of subsidiarity, based on the distribution of types of expenditures between the state budget and local budgets, as well as between local budgets on the need to maximize the appropriateness of the provision of guaranteed services to their immediate consumer, are considered. The theoretical and practical aspects of financial provision of socio-economic development of territories under conditions of decentralization of power in Ukraine are analyzed.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6171
Appears in Collections:кафедра Фінансів, обліку та оподаткування 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
284-292.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.