Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6128
Title: Управління ризиками господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу: дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04
Other Titles: Management of economic activity risks at the enterprises of grain products subcomplex
Authors: Мартинова, Л. В.
Keywords: управління ризиком;фактори ризику;зернопродуктовий підкомплекс;інструментарій;експертна оцінка;стратегія;risk management;risk factors;grain product subcomplex;toolkit;expert assessment;strategy
Issue Date: 2018
Publisher: Мелітополь: ТДАТУ
Abstract: UK: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Луганський національний аграрний університет, Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, 2018. Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-практичного завдання щодо обґрунтування теоретико-методичних положень та удосконалення інструментарію управління ризиком господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу в Україні. В роботі досліджено методи управління ризиками господарської діяльності та інструментарій оцінки ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу. У роботі досліджено підходи до визначення сутності та ознак ризику господарської діяльності підприємства, серед яких виокремлено: ймовірність виникнення незапланованих втрат ресурсів у результаті прийняття рішення; відхилення фінансово-економічних результатів діяльності від запланованих; наявність альтернатив прийняття управлінських рішень щодо зменшення негативного впливу факторів ризику. Надано власне трактування поняття «ризику господарської діяльності», як складної об’єктивно-суб’єктивної категорії, що характеризується ситуацією ймовірності втрати різного роду ресурсів та/або відхиленням фінансово-економічних результатів діяльності від запланованих в альтернативних умовах прийняття управлінського рішення. Дослідження сучасних підходів до управління ризиками господарської діяльності підприємств дало можливість виділити три основні напрями наукових досліджень проблемного поля управління ризиками господарської діяльності підприємств: напрям наукових досліджень, що висвітлює проблеми теорії, оцінки й аналізу ризиків з позицій підходів теорії ймовірності; напрям наукових досліджень, що розглядає теоретичні й практичні проблеми застосування економіко-математичних методів аналізу з метою виявлення фактичних відхилень від запланованих результатів; третій напрям, який розглядає окремі теоретичні напрями дослідження ризиків та пропонує застосування методик якісного й кількісного вимірювання факторів ризику. Слід зазначити, що третій напрям представлених наукових досліджень найбільше відповідає меті дисертаційного дослідження. Автором здійснено розподіл факторів ризику господарської діяльності підприємств залежно від основних видів бізнес-процесів за можливим ступенем їх керованості, що передбачає можливість відстеження керівництвом підприємства основних факторів ризику з подальшим усуненням їх негативного впливу на результати господарської діяльності на підставі прийняття відповідного управлінського рішення. Це дало можливість розробити узагальнену класифікацію методів управління господарськими ризиками на підприємствах зернопродуктового підкомплексу й структурувати методи управління ризиками з позицій розподілу або передачі ризиків, а саме: методи мінімізації ризиків за рахунок власних ресурсів підприємства та методи розділення та\або передачі ризиків третім особам. Обґрунтовано пріоритетність використання методів страхування та диверсифікації (ефективною формою здійснення якої є створення територіальних кластерів) у системі антиризикового управління на підприємствах зернопродуктового підкомплексу. У результаті проведеного контент-аналізу автором сформульовано власне визначення поняття «кластер», як добровільного територіально-економічного й міжгалузевого об'єднання визначених виробничих підприємств, наукових установ і органів влади, пов'язаних між собою складною системою взаємовідносин, основною метою об'єднання яких є реалізація спільних інтересів у сфері збільшення конкурентоспроможності певного виду продукції, товарів, робіт і послуг, підвищення ефективності виробництва й інвестиційної привабливості на макро- і мікрорівнях шляхом виробничого й інформаційного обміну технологій, досвіду й знань, а також зменшення впливу ризиків на господарську діяльність шляхом їхнього перерозподілу між учасниками (суб’єктами) кластеру. У роботі проведено дослідження тенденцій і ключових проблем розвитку системи управління ризиками на підприємствах зернопродуктового підкомплексу України, що дало можливість розробити схему впливу та взаємозв’язку елементів проблемного поля розвитку зернопродуктового підкомплексу. Дослідження комплексу проблем інформаційно-аналітичного забезпечення управління ризиками підприємства зернопродуктового підкомплексу, в контексті інформаційної економіки, забезпечило можливість визначити основну мету підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення підприємства зернопродуктового підкомплексу та розробити модель інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства зернопродуктового підкомплексу в контексті управління ризиками господарської діяльності. Запропонована модель інформаційно- аналітичного забезпечення управління ризиками забезпечує формалізацію завдань управління ризиками господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу з урахуванням принципу адаптивності через посилення інформаційно-аналітичної складової в системі управління. Обґрунтовано переваги використання інтегральних моделей оцінки ризику втрати платоспроможності, досліджено їх недоліки та переваги, а також на підставі їх проведено діагностику ризику втрати платоспроможності на прикладі підприємств зернопродуктового підкомплексу Луганської області (ПрАТ «Агротон», ТОВ «Старобільський елеватор» та ТОВ «Айдарський пекар»). На основі використання інтегральних моделей діагностики ризику втрати платоспроможності підприємств критерії інтерпретації результатів оцінки ризику доповнено критеріями інтерпретації змін показників у динаміці. Це розширює аналітичні можливості використаних моделей для прийняття управлінських рішень у сфері управління ризиками господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу України. На основі поєднання інструментарію оцінки статичних показників і показників динаміки в межах інтегральних фінансових моделей оцінки ризику втрати платоспроможності із методами рейтингової оцінки сформовано інтегрований інструментарій оцінки ризику втрати платоспроможності підприємства зернопродуктового підкомплексу. Обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу до оцінки ризиків господарської діяльності на підприємствах зернопродуктового підкомплексу в Україні, що включає аналіз факторів макро- та мікросередовища господарювання підприємств. З метою виявлення та оцінки факторів ризику, пов'язаних із коливаннями показників ефективності діяльності досліджуваних підприємств протягом попередніх періодів, у роботі досліджено динаміку показників рентабельності власного капіталу та рентабельності продаж. Оцінку ризиків зниження чистого прибутку та рентабельності підприємств здійснено на основі розрахунку середньоквадратичного відхилення із застосуванням коефіцієнту варіації для нівелювання розбіжностей в масштабах господарської діяльності аналізованих підприємств. У результаті проведеної експертної комплексної оцінки фактори формування ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу структуровані за трьома групами: П – «Природа», Р – «Ринок» та ПП – «Підприємство», що створює передумови для формування аналітичної моделі аналізу ризику господарської діяльності підприємства зернопродуктового підкомплексу. Запропоновано пріоритетні напрями удосконалення державного управління ризиками на підприємствах зернопродуктового підкомплексу України. Удосконалена методика розрахунку мінімальної заставної (або інтервенційної) ціни для підприємств, що знаходяться в зоні ризикованого землеробства, за рахунок включення до структури ціни індексу страхових витрат при визначенні критичного рівня показника зонального ризику. У результаті проведеного дослідження механізму формування математичних моделей оцінки ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу, обґрунтовано доцільність використання експертних оцінок у процесі вирішення слабоформалізованих задач діагностики ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу. Розроблено математичний інструментарій та процедури комплексної експертної оцінки загального рівня ризику господарської діяльності зернопродуктових підприємств, що включають визначення структури факторів ризику та їх безпосередню експертну оцінку. На прикладі підприємств зернопродуктового підкомплексу здійснено комплексну експертну оцінку загального рівня ризику господарської діяльності. Розроблено модель вибору стратегії управління ризиками господарської діяльності підприємства зернопродуктового підкомплексу, що характеризує набір ігрових ситуацій, в яких беруть участь три умовних гравці: «природа», «ринок», «підприємство», - характер дій та взаємодій яких характеризують ставлення до управління ризиками та визначають вибір лише одним гравцем – підприємством, яке обрало певну стратегію управління ризиками господарської діяльності. Запропонована модель передбачає: використання адаптивного принципу, що характеризує додаткові можливості підприємства коректувати стратегію управління ризиками господарської діяльності відповідно до інформації про вплив факторів ризику, отриманої та уточненої у процесі самої гри, тобто господарської діяльності; створює передумови для підвищення ефективності стратегічних управлінських рішень у галузі антиризикового управління на підприємстві зернопродуктового підкомплексу. EN: The dissertation for the degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 “Economics and management of enterprises (by types of economic activity)” - Lugansk National Agrarian University, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, 2018. The dissertation is devoted to solving the scientific and practical task of substantiating theoretical and methodological provisions and improving the risk management tools of the enterprises of the grain-product subcomplex in Ukraine. Methods of risk management of economic activity and tools for risk assessment of economic activity of enterprises of grain products subcomplex are investigated in this work. The approaches to the determination of the essence and features of the risk of economic activity of the enterprise are investigated in this work, among which it is singled out: probability of occurrence of unplanned losses of resources as a result of decision-making; deviation of financial and economic results of activities from results that are planned; availability of alternatives for making managerial decisions to reduce the negative impact of risk factors. Self-interpretation of the concept of "risk of economic activity" as a complex objective-subjective category, characterized by the probability of loss of various resources and / or deviation of financial and economic results from results that are planned in alternative conditions of management decision. The research of modern approaches to managing the risks of economic activity of enterprises allowed to distinguish three main areas of scientific research of the problem area of risk management of enterprises: the direction of scientific research, covering issues of theory, assessment and risk analysis from the standpoint of probability theory approaches; the direction of scientific research, considering the theoretical and practical problems of applying economic and mathematical methods of analysis in order to identify actual deviations from the planned results; the third direction - examines individual theoretical directions of risk research and proposes the use of methods for qualitative and quantitative factors of risk measurement. It should be noted that the third direction of the submitted research is most consistent with the purpose of the dissertation study. The author divides the risk factors of enterprises' economic activity depending on the main types of business processes by their degree of controllability, which provides for the possibility of tracking the management of the company of the main risk factors with the subsequent elimination of their negative impact on the results of economic activity, based on the adoption of appropriate management decisions. This allowed to develop a generalized classification of economic risk management methods at the enterprises of the grain product subcomplex and to structure risk management methods from the point of view of distribution or transfer of risks, namely: methods for minimizing risks at the expense of its own resources of the enterprise and methods of separation and / or transfer of risks to third parties. The priority of using insurance and diversification methods (the creation of territorial clusters is the effective form of it) in the anti-risk management system at the enterprises of the grain-product subcomplex is substantiated. As a result of the content analysis, the author formulates the actual definition of the concept of "cluster" as a voluntary territorial-economic and inter-branch association of certain industrial enterprises, scientific institutions and authorities, connected with each other by a complex system of interrelations, the main purpose of this association is the realization of common interests in the field of increasing the competitiveness of certain types of products, goods, works and services, increasing the efficiency of production and investment attractiveness on the macro and micro level by manufacturing and information technologies exchange, experience and knowledge, and reduce risk exposure on economic activity through their redistribution among participants (persons) of the cluster. The paper studies the trends and key issues in the development of the risk management system at the enterprises of the grain-product subcomplex of Ukraine, that allowed to develop a scheme of influence and interconnection of the elements of the problem field development of the grain product subcomplex. The research of a complex of problems of information and analytical provision of risk management of the grain product subcomplex enterprise, in the context of the information economy, allowed the author to determine the main objective of the subsystem of information and analytical support for the grain product subcomplex and to develop a model of information and analytical support of the economic activity of the grain product subcomplex enterprise in the context of risk management of economic activity. The proposed model of information and analytical provision of risk management ensures the formalization of the tasks of managing the risks of economic activity of enterprises of the grain-product subcomplex, taking into account the principle of adaptability through the strengthening of the information-analytical component in the management system. The advantages of using integral models of risk assessment for solvency loss were investigated, theirs advantages and disadvantages were analyzed, as well as on the basis of their diagnostics of the risk of loss of solvency on the example of enterprises of the grain product subcomplex of Lugansk region (“Agroton” PrJSC, “Starobelsky Elevator” Ltd and “Aidarsky Pekar” Ltd ). The criteria for interpreting the results of risk assessment that based on the use of integral models of the risk of loss of solvency of enterprises, are supplemented by the criteria for interpreting changes of the indicators in the dynamics. It expands the analytical capabilities of used models for making managerial decisions in the field of managing the business risks of enterprises of the grain-product subcomplex of Ukraine. Based on a combination of tools for estimating static indicators and dynamics indicators within integrated financial models for assessing the risk of loss of solvency with the methods of rating assessment, an integrated tool for assessing the risk of loss of solvency of the grain product subcomplex is generated. The expediency of using an integrated approach to assessing the risks of economic activity at enterprises of the grain product subcomplex in Ukraine, which includes analysis of the factors of macro and microenterprise business management, is substantiated. In order to identify and evaluate the risk factors associated with fluctuations in the performance indicators of the enterprises under study in previous periods, the dynamics of indices of return on equity and profitability of sales were investigated. The assessment of the risks of reducing net profit and profitability of enterprises was carried out on the basis of the calculation of the mean-square deviation using the coefficient of variation for leveling differences in the scale of economic activity of the enterprises under analysis. As a result of the expert integrated assessment, the risk factors of the economic activity of the enterprises of the grain product subcomplex are structured in three groups: N - «Nature», M - «Market» and E - «Enterprise», which creates preconditions for the formation of an analytical model of risk analysis of the enterprise business of grain products subcomplex. The priority directions of improvement of state risk management at enterprises of grain product subcomplex of Ukraine are offered. The methodology for calculating the minimum mortgage (or intervention price) for enterprises in the risktaking zone due to inclusion in the structure of the price of the insurance cost index in determining the critical level of the zonal risk indicator is improved. As a result of the study of the mechanism of the formation of mathematical models for assessing the risks of economic activity of enterprises of the grain product subcomplex, the feasibility of using expert assessments in solving the poorly formalized tasks of diagnosing the risks of economic activity of enterprises of the grain product subcomplex was substantiated. The mathematical tools and procedures of complex expert estimation of the general level of risk of economic activity of grain-producing enterprises, which include determination of the structure of risk factors and their direct expert evaluation, are developed. On the example of enterprises of the grain-based subcomplex, a comprehensive expert assessment of the overall level of the risk of economic activity was carried out. The model of the choice of the strategy of risk management of the economic activity of the enterprise of the grain product subcomplex, which characterizes a set of gaming situations in which there are three conditional players - "nature", "market", "enterprise", the character of actions and interactions which characterize the attitude to risk management and determine the choice of only one player - an enterprise that chose a certain strategy for managing the risks of economic activity. The proposed model implies: the use of an adaptive principle that characterizes the company's additional capabilities to adjust the risk management strategy in accordance with the information on the impact of the risk factors obtained and specified in the process of the game itself, that is, economic activity; creates the prerequisites for increasing the effectiveness of strategic management decisions in the field of anti-risk management at the enterprise grain product subcomplex.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/6128
Appears in Collections:Дисертації, автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dysertacija-martynova.pdf3.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.