Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5424
Название: Використання методів планування багатофакторного експерименту для дослідження культиватора-плоскоріза з розпушувачами
Другие названия: Использование методов планирования многофакторного эксперимента для исследования культиватора-плоскореза с рыхлителями
Using the methods of planning a multifactor experiment for the investigation of a cultivator-flat success with rippers
Авторы: Сірий, Ігор Олександрович
Серый, Игорь Александрович
Sieryi, Ihor
Борохов, Іван Валерійович
Борохов, Иван Валерьевич
Borokhov, Ivan
Ковальов, Олександр Олександрович
Ковалев, Александр Александрович
Kovalov, Oleksandr
Ключевые слова: методика досліджень
параметри оптимізації
багатофакторний експеримент
культиватор-плоскоріз
розпушувачі
Дата публикации: 2018
Серия/номер: Науковий вісник ТДАТУ;Вип. 8
Краткий осмотр (реферат): UK: У статті розроблено програму та методику експериментальних досліджень робочого органу культиватора-плоскоріза з розпушувачами. Визначені найбільш суттєві конструктивні фактори, що варіюються у досліді та рівні їх варіювання. Визначені параметри оптимізації: так обрано два головних – тяговий опір культиватора-плоскоріза з розпушувачами та якість кришення ґрунту; також визначали два додаткових параметра оптимізації – брилистисть та пилуватість ґрунту. Якщо головні параметри дозволяють у загальному вигляді отримати уявлення про енергетичні та агротехнічні показники використання експериментального робочого органу, то додаткові параметри дозволяють більш детально оцінити агротехнічну якість виконання обробітку ґрунту. Для проведення повнофакторного експерименту обрано план Бокса-Бенкина для трьох факторів, на трьох рівнях варіювання. План містить 15 дослідів, у статі представлено матрицю планування зазначеного досліду. Наведено опис експериментальної установки, визначені умови та місце проведення досліду. Докладно викладено методику визначення агротехнічних показників: якості кришення, брилистості та пилуватості ґрунту. Для визначення агротехнічних показників – тобто тягового опору застосовано метод тензометрування. Докладно описана тензоланка, наклеювання й схема з єднання тензодатчиків та процес тарування. RU: В статье разработана программа и методика экспериментальных исследований рабочего органа культиватора-плоскореза с рыхлителями. Определены наиболее существенные конструктивные факторы, которые варьируются в опыте и уровне их варьирования. Определены параметры оптимизации: выбрано два главных - тяговое сопротивление культиватора-плоскореза с рыхлителями и качество крошения грунта; также определяли два дополнительных параметра оптимизации – глыбистость и пылеватость почвы. Два главных параметра позволяют в общем виде получить представление об энергетических и агротехнических показателях использования экспериментального рабочего органа, дополнительные параметры позволяют более детально оценить агротехническое качество выполнения обработки. Для проведения полнофакторного эксперимента выбран план Бокса-Бенкина для трех факторов, на трех уровнях варьирования. План содержит 15 опытов, в статье представлено матрицу планирования опыта. Приведено описание экспериментальной установки, определены условия и место проведения опыта. Подробно изложена методика определения агротехнических показателей: качества крошения, глыбистости и пылеватости почвы. Для определения агротехнических показателей - то есть тягового сопротивления применен метод тензометрирования. Подробно описана тензозвено, наклеивание и схема соединения тензодатчиков, а также процесс тарирования. EN: In the article the program and the technique of experimental researches of a working organ of a cultivator-plane with rippers are developed. The most significant constructive factors are determined, they vary in the experience and the level of their variation. Optimization parameters are defined: the two main ones are chosen - traction resistance of the cultivator-planer with rippers and the quality of ground crushing; Also, two additional optimization parameters were determined: the bristle and soil plowing. If the main parameters make it possible, in general terms, to obtain an idea of the energy and agrotechnical indices of the use of the experimental working body, additional parameters make it possible to estimate in more detail the agrotechnical quality of the processing. To carry out a full-factor experiment, the Box-Binkin plan was chosen for three factors, at three levels of variation. The plan contains 15 experiments, in the sex the planning matrix of this experiment is presented. The description of the experimental setup is given, the conditions and the location of the experiment are determined. A detailed description of the methodology for determining agrotechnical indicators: the quality of crushing, shrewing and sawing of the soil. To determine the agrotechnical indicators - that is, traction resistance, the tensometric method is applied. A detailed description of the tensolon, gluing and the scheme with the integration of strain gauges and the taring process.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5424
Располагается в коллекциях:кафедра Сільськогосподарські машини

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
12 - 2018. Сірий І.О. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ.pdf1,16 MBAdobe PDFЭскиз
Просмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса   


Google ScholarTM

Проверить


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.