Tsatu logo
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/53
Title: Нові технології вирощування зернових культур: науково – бібліографічний покажчик за 1990-2011р.
Authors: Мартинов, Володимир Іванович
Мартынов, Владимир Иванович
Martynov, Volodymyr
Болтянська, Наталя Іванівна
Болтянская, Наталья Ивановна
Boltianska, Natalia
Keywords: зернові культури
нові технології вирощування
Issue Date: May-2011
Description: В Україні набули поширення індустріальні методи ведення сільськогосподарського виробництва, які забезпечили значне зростання виробництва зернових культур. Проте аналіз стану вітчизняної техніки та технологій свідчить, що у технічному та технологічному оснащенні аграрного сектора від розвинутих країн ми відставали на 10–15 років. Одночасно з переходом до ведення сільськогосподарського виробництва в умовах ринкової економіки найбільш гостро постала проблема налагодження виробництва конкурентоспроможної продукції, що вимагає термінового впровадження у практику сучасних досягнень науково-технічного про-гресу. Світовий аграрний сектор економіки інтенсивно роз-робляє та впроваджує нові альтернативні технології виро-щування сільськогосподарських культур, що ґрунтуються на зменшенні антропогенного навантаження на довкілля з одночасним суттєвим зниженням витрат на виконання ме-ханізованих операцій і заощадженням енергоресурсів. У даному напрямі в ТДАТУ проводяться науково - дослідницькі роботи . Враховуючи актуальність проблеми, наукова бібліотека ТДАТУ підготувала справжній покажчик що охоплює українську і російську літературу переважно за 1990-2010рр. Розташування матеріалу систематичне, усередині рубрик в алфавіті авторів і заголовків робіт і номерів патентів. Бібліографічній опис видань виконано мовою оригі-налу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічній запис. Бібліографічній опис. Загальні вимоги та правила складання». Деякі відхилення від стандарту зумовлені специфікою матеріалів. Покажчик стане у нагоді науковцям, викладачам, студентам ТДАТУ.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/53
Appears in Collections:Публікації наукової бібліотеки

Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.