ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4994
Title: Напрями розвитку корпоративного управління реальним сектором економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ
Other Titles: Areas of corporate governance real economy in conditions of overcoming crisis
Authors: Ортіна, Ганна Володимирівна
Ортина, Анна Владимировна
Ortina, Hanna
Keywords: держава
інновації
конкурентоспроможність
криза
промислова політика
реальний сектор економіки
government
innovation
competitiveness
crisis
industrial policy
the real economy
Issue Date: 2015
Series/Report no.: Інвестиції: практика та досвід;№ 15 (С. 25 - 27)
Abstract: UK: Систематизовано рекомендації щодо напрямів розвитку корпоративного управління реальним секто ром економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ, серед яких: надання пріоритету контролю ючим, регулюючим і правоохоронним органам у забезпеченні функціонування належного корпоративно го управління; зміна орієнтації в системі контролю менеджменту — від корпоративного управління до кор поративного контролю; застосування диференційованого підходу у впровадженні та застосуванні найк ращих практик корпоративного управління; запровадження обов'язкового розкриття суттєвої інформації щодо прогнозних факторів ризику; визнання інформаційної відкритості ринку капіталів як основи для по будови нової глобальної системи корпоративного управління; створення глобальних стандартів (приско рення переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності та відображення в ній ключових моментів стану корпоративного управління). EN: Systematized recommendations on corporate governance trends of the real economy in terms of overcoming the consequences of the crisis, including: giving priority to supervisory, regulatory and law enforcement agencies in ensuring the proper functioning of corporate governance; change the orientation control system management — from corporate governance to corporate control; use a differentiated approach in the implementation and application of best practices of corporate governance; introducing mandatory disclosure of material information regarding the predictive risk factors; recognition of information openness of capital markets, as a basis for building a new global system of corporate governance; creating global standards (accelerating the transition to international financial reporting Standards and display it to the status of key corporate governance).
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4994
Appears in Collections:Кафедра Публічне управління, адміністрування та право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ортіна Г В НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО.pdf87,59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record   


Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.