ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО
Tsatu logo DMYTRO MOTORNYI
TAVRIA STATE
AGROTECHNOLOGICAL UNIVERSITY
ISSN: 2524-0714

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4697
Title: Use of semantic technologies in the process of recognizing the outcomes of non-formal and informal learning
Authors: Pryima, Serhii
Прийма, Сергій Миколайович
Прийма, Сергей Николаевич
Rogushina, J.
Strokan, Oksana
Строкань, Оксана Вікторівна
Строкань, Оксана Викторовна
Keywords: Класифікатор ESCO;Багатомовний класифікатор європейських навичок;паспорт набутих компетенцій;семантичні технології;обробка інформації;UkrESCO;ринок праці;ринок освітніх послуг;професія;знання;навички;компетенції;онтологія;Semantic Web;labour market;market of educational services;occupation;knowledge;skill;ontology;Semantic Web
Issue Date: 22-May-2018
Publisher: UkrPROG
Series/Report no.: Proceedings of the 11th International Conference of Programming;(P. 226–235)
Abstract: UK: В роботі проаналізовано публікації, пов’язані з тенденціями розвитку національних систем кваліфікацій, які мають пов’язати ринок освітніх послуг з ринком праці. Такий аналіз дозволяє визначити, що ефективним інструментом для рішення цієї проблеми є ESCO – Багатомовний класифікатор європейських навичок, компетенцій, кваліфікації та професій. ESCO визначає і класифікує навички (як «м’які», так і «жорсткі»), компетенції, кваліфікації і професії, які мають значення для європейського ринку праці, освіти та професійної підготовки. Класифікатор ESCO є основою для створення «паспорту набутих компетенцій» і використовується у кількох ініціативах Європейської Комісії у сфері навичок та кваліфікацій, спрямованих на підвищення прозорості ринку праці та освітніх систем. Розробка інструментальних засобів, які дозволять ефективно використовувати ESCO та забезпечують перехід від кваліфікаційної моделі до повноцінних компетентнісних моделей, вбачається актуальним і своєчасним науковим завданням Через те, що суб’єкти на ринку праці можуть описувати свої пропозиції або вимоги через неформалізовані характеристики, які часто є нематеріальними (наприклад, командний дух, соціальні навички, лідерські навички), і для опису таких характеристик можуть використовуватися різні терміни, встановлення діалогу між ними потребує співставлення семантики таких описів. Розв’язувати таку проблему мають семантичні технології, які спрямовані на обробку інформації на рівні знань, тобто здатні формалізувати, аналізувати та обробляти зміст (семантику) інформаційних ресурсів. Зважаючи на це, у публікації представлено теоретичне обґрунтування системи UkrESCO, призначеної для формуванні паспорту набутих компетенцій, пошуку вакансій та співставлення компетенцій з вимогами до вакансії на основі моделі ESCO з використанням технологій Semantic Web та інформаційних ресурсів відкритого інформаційного середовища Web. Систему UkrESCO можна розглядати як інтелектуальну надбудову над існуючими системами порівняння та оцінки компетенцій, співставлення кваліфікацій з вакансіями, формування паспорту набутих компетенцій. Практична реалізація системи UkrESCO може стати ефективним інструментом формування в українському суспільстві розуміння цінності освіти впродовж життя у особистісному й професійному саморозвитку людини. RU: В работе проанализированы публикации, связанные с тенденциями развития национальных систем квалификаций, которые должны связать рынок образовательных услуг по рынком работы. Такой анализ позволяет определить, что эффективным инструментом для решения этой проблемы является ESCO – Многоязычный классификатор европейских навыков, компетенций, квалификации и профессий. ESCO определяет и классифицирует навыки (как «мягкие», так и «жесткие»), компетенции, квалификации и профессии, которые имеют значение для европейского рынка работы, образования и профессиональной подготовки. Классификатор ESCO служит основой для создания «паспорта приобретенных компетенций» и используется в ряде инициатив Европейской Комиссии в сфере навыков и квалификаций, направленных на повышение прозрачности рынка труда и образовательных систем. Разработка инструментальных средств, которые позволяют эффективно использовать ESCO и обеспечивают переход от квалификационной модели к полноценных компетентностным моделям, представляется актуальной и своевременной научной задачей. Из-за того, что субъекты на рынке труда могут описывать свои предложения или требования через неформализованные характеристики, которые часто являются нематериальными (например, командный дух, социальные привычки, лидерские привычки), и для описания таких характеристик могут использоваться различные термины, могут возникать проблемы сопоставления семантики таких описаний. Разрешать такую проблему позволяют семантические технологии, направленные на обработку информации на уровне знаний, то есть способные формализовать, анализировать и обрабатывать смысл (семантику) информационных ресурсов. Учитывая это, в публикации представлено теоретическое обоснование системы UkrESCO, предназначенной для формировании паспорта приобретенных компетенций, поиска вакансий и сопоставления компетенций с требованиями к вакансии на основе модели ESCO и с использованием технологий Semantic Web и информационных ресурсов открытой информационной среды Web. Систему UkrESCO можно рассматривать как интеллектуальную надстройку над существующими системами сравнения и оценки компетенций, сопоставление квалификаций с вакансиями, формирование паспорту приобретенных компетенций. Практическая реализация системы UkrESCO может стать эффективным инструментом формирования в украинском обществе понимания ценности образования в течение жизни в личностном и профессиональном саморазвитии человека. EN: The paper analyzes publications related to the development trends of national qualifications systems, which should link the market of educational services to the labor market. Such an analysis suggests that an effective tool for solving this problem is ESCO – the Multilingual Classification of European Skills, Competences, Qualifications and Professionals. ESCO defines and classifies skills (both "soft" and "hard"), competences, qualifications and occupations that are relevant to the European labor market, education and training. ESCO classifier proposes the basis for creating a "passport of acquired competencies". It is used in several European Commission initiatives in the field of skills and qualifications aimed at increasing the transparency of the labor market and educational systems. The development of tools that allow the effective use of ESCO and ensure the transition from a qualification model to full competency models, is seen as an up-to-date and timely scientific task. Subjects of the labor market can describe their proposals or requirements through non-formalized characteristics that are often non-material (such as team spirit, social skills, leadership skills) and use different terms to describe such characteristics, therefore the problem of comparing the semantics of such descriptions is occursed. Semantic technologies aimed at the information processing at the knowledge level (oriented on formalizing, analyzing and processing the semantics of information resources) can solve such a problem. In this regard, the publication presents the theoretical substantiation of UkrESCO designed to create a passport of acquired competencies, to search for vacancies and to compare competencies with job requirements based on the ESCO model using Semantic Web technologies and information resources of the Web open information environment. UkrESCO can be considered as an intelligent superstructure over existing systems that compares and evaluates competencies, matches qualifications with vacancies and form a passport of acquired competencies. Practical implementation of UkrESCO becomes an effective tool for the formation in Ukrainian society of understanding of the value of throughout life education in the personal and professional selfdevelopment of person.
URI: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4697
Appears in Collections:Кафедра Комп'ютерні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf407.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record ???jsp.display-item.check???


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.